Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Dezbatere privind reforma legislativă a cercetării

Legi şi ordonanţe ale României

 1. RO: OG 57/2002 Ordonanţă privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 2. RO: LEGE 1/2011 Legea educaţiei naţionale
 3. RO: LEGE 319/2003 Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 4. RO: LEGE 206/2004 Buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 5. RO: LEGE 182/2002 Informaţiile clasificate
 6. RO: LEGE 8/1996 Drepturile de autor şi drepturile conexe
 7. RO: LEGE 64/1991 Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie.
 8. RO: LEGE 16/1996 Arhivele naţionale.
 9. RO: OUG 74/2010 Infiinţarea UEFISCDI
 10. RO: LEGE 752/2001 Legea privind organizarea și funcționarea Academiei Române
 11. RO: LEGE 45/2009 Legea privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 'Gheorghe Ionescu-Şişeşti' şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 12. RO: LEGE 264/2009 Legea privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 13. RO: LEGE 24/2000 privind tehnica legislativă
 14. RO: LEGE 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale
 15. RO: OUG 29/2022 Ordonanta urgenta 29/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
 16. RO: LEGE 109/2007 Lege privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Tratate, regulamente şi directive ale Uniunii Europene

 1. UE: REGULAMENT 241/2021 Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă
 2. UE: REGULAMENT 851/2020 Regulamentul (UE) 2020/851 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iunie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale
 3. UE: REGULAMENT 1303/2013 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 4. ONU: TRATAT TRIPS/1994 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
 5. UE: TRATAT 362/2012 Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale
 6. UE: REGULAMENT 695/2021 Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing Horizon Europe--the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013
 7. UE: REGULAMENT 1060/2021 REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize
 8. UE: REGULAMENT 536/2014 Studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman.
 9. UE: REGULAMENT 723/2009 Cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)
 10. UE: REGULAMENT 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
 11. UE: DIRECTIVA 1024/2019 on open data and the re-use of public sector information

Hotărâri ale Guvernului României şi ordine de ministru

 1. RO: HG 1265/2004 Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în PNCDI
 2. RO: HG 1266/2004 Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în planurile sectoriale.
 3. RO: HG 583/2015 Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020
 4. RO: HG 929/2014 Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020
 5. RO: HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
 6. RO: HG 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
 7. RO: HG 317/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
 8. RO: HG 637/2003 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
 9. RO: HG 1023/2015 Hotărârea 1023/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
 10. RO: OMEC 2166/2020 Registrul rezultatelor de cercetare
 11. RO: HG 189/2015 Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional
 12. RO: HG 73/2015 Metodologia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
 13. RO: HG 4/2021 Statutul Academiei Române
 14. RO: HG 1665/2004 Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale
 15. RO: HG 620/2009 Statutul Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 16. RO: HG 641/2007 Statutul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 17. RO: HG 379/2022 METODOLOGIE din 23 martie 2022de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale
 18. RO: HG 902/2018 Metodologia cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior
 19. RO: HG 457/2011 aprobarea metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
 20. RO: OMEC 6129/2016 Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare.
 21. RO: OMEN 5110/2018 Standardele naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor.
 22. RO: HG 1062/2011 Evaluarea şi clasificarea în vederea certificării instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
 23. RO: HG 371/2021 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
 24. RO: OMEC 5804/2016 Regulament de organizare şi funcţionare al UEFISCDI
 25. RO: OMCI 350/2019 Aprobarea Registrului Național al Experților pentru certificarea/expertizarea activității de cercetare-dezvoltare
 26. RO: HG 681/2011 Codul studiilor universitare de doctorat (reactualizat 2016)
 27. RO: OMEC 5255/2021 Verificare etică și deontologie universitară elaborare teze de doctorat
 28. RO: OMEC 3651/2021 Metodologie evaluare studii universitare doctorat
 29. RO: OMEC 5229/2020 Metodologie acordare atestat abilitare și titlu științific doctor
 30. RO: OME 3102/2022 Metodologie-cadru admitere licență, master şi doctorat
 31. RO: OMSP 904/2006 Norme referitoare la implementarea regulilor de bună practică în desfăşurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman
 32. RO: OMSP 903/2006 Aprobarea Principiilor si ghidurilor detaliate privind buna practica in studiul clinic pentru medicamente de uz uman pentru investigatie clinica, precum si cerintele pentru fabricatia si importul acestor medicamente
 33. RO: OMSP 905/2006 Aprobarea Principiilor si liniilor directoare de buna practica de fabricatie pentru medicamentele de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica
 34. RO: OMEC 4655/20200630 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării--CNECSDTI, precum şi a componenţei nominale a acestuia
 35. RO: OMEC 3632/2016 aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat
 36. RO: OMCI 2855/2017 scutire de impozit salarii cercetare
 37. RO: OMEC 4435/2016 aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal
 38. RO: HG 406/2003 Constituirea, funcţionarea, evaluarea, acreditarea şi susţinerea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic
 39. RO: OMCI 578/2019 Procedura cadru privind auditul tehnologic al unităților de cercetare-dezvoltare
 40. RO: OMEC 4242/2020 Procedura cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora
 41. RO: OMEC 4243/2020 Procedura cadru privind recunoașterea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în evidența contabilă a Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare

Recomandări ale organismelor UE, declaraţii şi altele asemenea

 1. UE: RECOMANDARE NIL/2005 European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.
 2. UE: COMUNICARE 628/2020 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A new ERA for Research and Innovation
 3. UE: RECOMANDARE 416/2008 Gestionarea proprietăţii intelectuale în activităţile de transfer de cunoştinţe şi Codul de bune practici pentru universităţi şi alte organizaţii publice de cercetare
 4. UE: DECLARATIE BONN/2020 The Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research.
 5. UE: DECLARATIE ROMA/2014 The Rome declaration on Responsible Research and Innovation in Europe
 6. UE: RECOMANDARE 2122/2021 Pactul european pentru cercetare si inovare
 7. UE: REZOLUTIE 2524/2021 European Parliament resolution of 8 July 2021 on a new ERA for Research and Innovation

Standarde internaţionale şi ghiduri de bună practică

 1. ONU: STANDARD SNA/2008 Sistemul conturilor nationale
 2. OECD: STANDARD FRASCATI/2015 Frascati Manual 2015 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development
 3. OECD: STANDARD OSLO/2018 Oslo Manual 2018 Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition
 4. UE: STANDARD HORIZON-EU-MODEL/2021 Horizon Europe Model Grant Agreement
 5. UE: STANDARD ETICA-STUDII-CLINICE-EMA/2017 Good clinical practice, an international ethical and scientific quality standard for designing, conducting, recording and reporting trials that involve the participation of human subjects
 6. UNESCO: STANDARD ISCED/2011 International standard classification of education (ISCED).
 7. OECD: STANDARD FRASCATI-SNA/2017 Frascati Manual, research and development and the System of National Accounts
 8. UE: STANDARD RESEARCH-INTEGRITY-CODE/2017 European Code of Conduct for Research Integrity
 9. ICMJE: STANDARD UNIFREQ/2010 Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Writing and editing for biomedical publication. International Committee of Medical Journal Editors
 10. UE: STANDARD RES-PROFILES/2021 Research profiles descriptors

Alte documente oficiale ale instituţiilor şi organizaţiilor

 1. ESFRI-WHITE White Paper ESFRI
 2. PROGOV-20-24 Program de guvernare 2020--2024
 3. PNREFORMA21 Programul Naţional de Reformă 2021
 4. OPENSCI2020 Politica stiintei deschise (la nivelul UE) (1 comentariu)
 5. RESINFRA2020 Supporting the transformative impact of research infrastructures on European research Report of the High-Level Expert Group to assess the progress of ESFRI and other world class research infrastructures towards implementation and long-term sustainability
 6. RAPORT-DE-TARA-2022 Raportul de țară din 2022 privind România
 7. RAPORT-DE-TARA-2020 Raportul de țară din 2020 privind România, SWD(2020)
 8. RAPORT-DE-TARA-2019 Raportul de țară din 2019 privind România
 9. RECOMANDARI-DE-TARA-2020 COUNCIL RECOMMENDATION on the 2020 National Reform Programme of Romania and delivering a Council opinion on the 2020 Convergence Programme of Romania), COM(2020) 523 final, ECOMP 1A - LIFE 4.
 10. RAPORT-PSF-2022 Final Report - Country review of the Romanian Research and Innovation System
 11. EIS2021 European Innovation Scoreboard 2021
 12. RISRO2021 Regional Innovation Scoreboard 2021 Romania.
 13. SIPOCA393 Propunere politică publică privind Consolidarea și dezvoltarea capacității de inovare și a sistemului de CDI. Rezultat aferent proiectului “Consolidarea capacitații instituționale a Ministerului Cercetării și Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare”, Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020---cod SIPOCA 393
 14. VANNEVAR-BUSH Science The Endless Frontier A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research and Development, July 1945
 15. ANUAR-STATISTIC-2020 Anuarul statistic
 16. CRIC2017 Raportul final privind infrastructurile de cercetare din România - Roadmap 2017 - noiembrie 2017
 17. PNRR Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
 18. PRINC-HALDANE Putting Science and Engineering at the Heart of Government Policy. 4. The HALDANE principle.

Comunicate ale Asociaţiei Ad Astra a cercetătorilor români.

 1. AA20200602 Scrisoare deschisă privind proiectele PN-IV şi SNCISI
 2. AA20220225 Comunicat Ad Astra privind reforma legislativă a cercetării, din 25 februarie 2022 (5 comentarii)
 3. AA20201116 Asociatia Ad Astra lansează Pactul Naţional pentru Cercetare
 4. AA20220128 Comunicat Ad Astra privind necesitatea publicarii tezelor de doctorat
 5. AA20210902 Scrisoare deschisa adresata ministrului Ciprian Teleman privind viitorii membri ai Colegiului Consultativ pentru Cercetare Dezvoltare şi Inovare CCCDI
 6. AA20210629 Scrisoare deschisa adresata primului ministru Florin Cîţu privind initiativa Ministerului Educatiei prin care cei acuzati de plagiat in tezele de doctorat pot scapa nesanctionati
 7. AA20210131 Scrisoare deschisa privind sprijinirea si relansarea cercetarii din romania
 8. AA20201116A Comunicat Ad Astra in legatura cu modificarea legii educatiei ce permite ca durata mandatului de rector sa poata fi reinnoita fara nici o restrictie
 9. AA20201116B Asociatia Ad Astra lanseaza documentul strategic lansarea programului competitional de repatriere a cercetatorilor din diaspora
 10. AA20201611C Scrisoare deschisa privind discriminarea cercetatorilor si cadrelor universitare din diaspora
 11. AA20201116D Comunicat in legatura cu pozitia de director pentru mai mult de doua mandate si sau peste varsta de pensionare
 12. AA20200513 Comunicat ad astra referitor la lipsa de transparenta a rosa
 13. AA20200512 Petitie adresata MFE în contextul semnarii memorandumului guvernamental cu tema stabilirea unor masuri pentru sprijinul proiectelor mari de cercetare in domeniul sanatatii
 14. AA20200428 Eschisa catre prim ministru_ad astra
 15. AA20200301 Cerere Acces ROSA 2.pdf
 16. AA20200323 Asociatia cercetatorilor Ad Astra cere finantarea urgenta a proiectelor de cercetare privind coronavirusul SARS Cov 2
 17. AA20200306 Propuneri Ad Astra de modificare a metodologiei de concurs pentru directori generali ai INCD
 18. AA20200216 Asociatia Ad Astra sesizeaza ani in privinta declaratiilor de avere si de interese ale conducerilor institutelor nationale de cercetare dezvoltare
 19. AA20200107 Ce ne facem cu cercetarea domnule prim ministru
 20. AA20190620 Comunicat ad astra referitor la circulara academiei romane nr 240 22 05 2019
 21. AA20190506 Raspuns la declaratiile recente ale ministrului cercetarii si inovarii
 22. AA20190114 Intarzierea legii bugetului
 23. AA20180801 Uploads 2018 08 Propuneri_noua_lege_cercetare
 24. AA20180625 Scrisoare deschisa dlui ministru Nicolae Burnete
 25. AA20180507 Roadmap ul infrastructurilor de cercetare din Romania si conditionalitatea ex ante a Comisiei Europene
 26. AA20180426 Dezbatere publica pachet de informatii performanta institutionala 2018
 27. AA20180226 Comunicat ad astra referitor la evaluarea proiectelor nationale de cercetare
 28. AA20180201 Raportul de activitate al mci intre lauda de sine si fake news
 29. AA20180127 Inapoi in epoca de aur cu finantarea proiectelor de cercetare
 30. AA20171108 Despre reforma in cercetare puncte cheie in viziunea membrilor Asociatiei Ad Astra 2
 31. AA20170705 Ce asteptam de la viitorul guvern
 32. AA20170501 Comunicat cu privire la modificarile recente ale organismelor consultative ale MCI si a regulamentelor lor de functionare
 33. AA20170205 Comunicat privind reorganizarea organismelor consultative ale cercetarii
 34. AA20170126 Nerespectarea programului de guvernare bugetul cercetarii scade
 35. AA20160620 Scrisoare deschisa privind oug 202016 salarizarea bugetarilor
 36. AA20160416 Propunerile asociatiei ad astra pentru pachetele de informatii pce
 37. AA20160215 Dezbaterea nationala privind educatia si cercetarea din romania etapa 1
 38. AA20160208 Metodologie durabila pentru selectia membrilor comisiilor ce formeaza cnatdcu
 39. AA20151123 Scrisoare deschisa reforma în cercetare şi educaţie, puncte cheie în viziunea Ad Astra
 40. AA20150923 Structuri din cadrul sncdi 2015 2020 cerere de acces la informatii de interes public
 41. AA20150818 Scrisoare deschisa adresata presedintelui ANCSI privind lipsa masurilor de ordin administrativ necesare aplicarii PN III
 42. AA20151207 Propuneri Ad Astra MENCS

Literatură generală

 1. RESP-RES The Responsible Researcher: Paths and Pitfalls
 2. DEFLC2 Detalierea termenilor folosiţi în Legea Cercetării şi a relaţiei acestora cu terminologia din legislaţia europeană a cercetării şi inovării

Normative omoloage din alte ţări, spre comparaţie

 1. UK: ALTNORM 29/2017 Higher Education and Research Act. art. 103. Haldane principle, balanced funding and advice from UKRI.
 2. FR: ALTNORM CODE-RECHERCHE/2022 Code de la recherche.
 3. FR: ALTNORM 1674/2020 Loi de programmation de la recherche (LPR)
 4. MD: ALTNORM COD-STIINTA/2022 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

Probleme cheie ale legislaţiei actuale şi direcţii de reformă

 1. P-AA-DEFINITII Actualizarea şi completarea definiţiilor (2 comentarii)
 2. P-AA-STATCONTAB Normarea coerentă a contabilităţii şi statisticii (1 comentariu)
 3. P-AA-UNIFICARE O legislaţie unitară, aplicabilă tuturor componentelor sistemului CDI. (1 comentariu)
 4. P-AA-ERA Adaptarea legislaţiei la Aria Europeană a Cercetării. (1 comentariu)
 5. P-AA-REZULTATE Clarificarea regimului rezultatelor de cercetare, integrarea ştiinţei deschise. (6 comentarii)
 6. P-AA-SOCIETATI Includerea societăţilor ştiinţifice naţionale în toate consultările şi în planificarea strategică (1 comentariu)
 7. P-AA-CARIERA Reforma carierei de cercetător în conformitate cu dezvoltările din UE (1 comentariu)
 8. P-AA-NORMATIVE-LIPSA Completarea legislaţiei cu componentele lipsă (15 comentarii)
 9. P-AA-ORGANISME-FINANTARE Reglementarea organismelor de finanţare a cercetării (1 comentariu)
 10. P-AA-DOCTORATE Extinderea stagiilor doctorale şi postdoctorale la întregul sistem ştiinţific. (1 comentariu)
 11. P-AA-NOI-UNITATI Regulementarea modului de înfiinţare de noi unităţi de cercetare pentru modernizarea profilului naţional al cercetării pe domenii. (1 comentariu)

Observaţii şi comentarii

 1. PROBLEME-AA-20220225 Probleme identificate în comunicatul Ad Astra din 25 februarie 2022.
 2. ON-REZCERC Direcţia reformei regimului rezultatelor de cercetare.
 3. ADC-LC74-DEF17 Ambiguitate în definiţia şi utilizarea termenului de 'lucrare ştiinţifică'.
 4. AA-LC74 Clarificarea categoriilor de rezultate de cercetare.
 5. AA-LC75 Clarificarea categoriilor de drepturi aferente rezultatelor de cercetare
 6. AA-LC76-77 Înregistrarea şi transferul rezultatelor de cercetare.
 7. ADC-LC2 Absenţa OM prevăzut în Legea Cercetării, art 2(3): detalierea definiţiilor din domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării.
 8. ADC-LC8 Procedura şi metodologia de evaluare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare
 9. ADC-LC14 Procedură de privatizare a institutelor
 10. ADC-LC31 Absenţa normativelor prevăute la art. 31, 40 din Legea Cercetării: Strategia resurselor umane din cercetare-dezvoltare, procedura de elaborare a strategiei naţionale şi regulamentul CNPST
 11. ADC-LC47 Lipsesc criteriile de capabilitate ale conducătorilor programelor din planul naţional CDI, prevăzute la art 47 din Legea Cercetării.
 12. ADC-LC53 Lipseşte HG privind Bugetul multianual al Planului Naţional, prevăzut la art. 53 din Legea Cercetării.
 13. ADC-LC58 Categorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate de la bugetul de stat
 14. ADC-LC60 Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, prevăzute la art. 60 din Legea Cercetării, sunt incomplete
 15. ADC-LC64 Plafoanele pentru salarii şi deplasări.
 16. ADC-LC67 Nu am găsit normele metodologice pentru acordarea finanţării de bază prevăzute la art. 67 din Legea Cercetării.
 17. ADC-LC68 Nu am găsit normele pentru finanţarea complementară de susţinere a performanţei prevăzute la art. 68 din Legea Cercetării
 18. ADC-LC75 Nu am găsit registrul documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional, prevăzut la art. 75 din Legea Cercetării.
 19. ADC-LC77 Registrul rezultatelor de cercetare.
 20. ADC-L206-7 Nu există codurile de etica, codul general si codurile pe domenii, prevazute in legea 206/2004 la art 7 (1 comentariu)
 21. ADC-L319-CONTRADICTIE Criteriul de vechime la angajare e obligatoriu prin statutul personalului de cercetare (art 16) si este interzis de hg 475/2011
 22. ADC-ALLEA-TRADUCERE Codul european pentru integritatea cercetării este tradus în toate limbile europene cu excepţia limbii române.

Soluţii şi propuneri

 1. ADC-L206-COD-ETICA Se poate adopta direct European Code for Research Integrity (ALLEA) drept cod de etică naţional, după ce va fi tradus.

Proiecte de acte normative aflate în discuţie publică

 1. proiect-PACHET-INFORMATII-I8-PNRR-20220331 Ghidul aplicantului 2022 - I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare
 2. proiect-PACHET-INFORMATII-I9-PNRR-20220331 Ghidul aplicantului 2022 - I9. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie
 3. proiect-HG-PN4-20220527 Proiect HG Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2022--2027
 4. proiect-LEGE-DIRECTIVA-DATE-20220501 Datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public

Terminologie

 1. absorbţia inovarii
 2. absorbţia rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare
 3. achiziţie înglobată în unul dintre rezultatele cercetării
 4. act de concurenţă neloială
 5. activitate creatoare de cunoaştere
 6. activitate de cercetare cu forţe proprii
 7. activitate de cercetare-dezvoltare de interes naţional
 8. activitate de cercetare-dezvoltare şi inovare
 9. activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării
 10. activitate de interes strategic
 11. activitate de microproducţie
 12. activitate de natură economică
 13. activitate economico-financiară
 14. activitate finanţată pe programe-nucleu
 15. activitate specifică unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de drept privat organizate ca întreprinderi mici şi mijlocii
 16. acţiuni finanţate pe bază de programe
 17. acţiuni cuprinse în planul naţional
 18. administrarea rezultatelor cercetărilor
 19. agent economic
 20. agent economic beneficiar
 21. agent economic inovativ
 22. agent economic care dezvoltă şi aplică tehnologii noi
 23. agent social
 24. angajamente cumulate
 25. angajat al unui contractor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare
 26. asociaţie patronală
 27. asociaţie profesională
 28. autoritate contractantă
 29. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare
 30. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
 31. bază de competenţă ştiinţifică şi tehnologică
 32. bază de cunoştinţe în domeniu
 33. bază de date
 34. bază materială
 35. bază tehnico-ştiinţifică
 36. beneficii rezultate
 37. brevet de invenţie
 38. brevet de invenţie cu obiect care se încadrează în categoria documentaţiilor, colecţiilor sau bazelor de date de interes naţional acumulate până la data privatizării
 39. brevet de invenţie care conţine informaţii clasificate
 40. bun public
 41. bun generat de actitatăţile de cercetare-dezvoltare
 42. bursă de cercetare
 43. calitatea de proprietar
 44. cameră de comerţ şi industrie
 45. capacitate de a desfăsura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare
 46. capacitate de cercetare-dezvoltare
 47. capacitatea şi performanţa în plan ştiinţific şi-sau tehnic
 48. caracter de recurenţă
 49. casarea rezultatelor cercetării
 50. centru de informare tehnologică
 51. centru de transfer tehnologic
 52. centru incubator de afaceri
 53. cercetare aplicativă
 54. cercetare competitivă
 55. cercetare fundamentală
 56. cercetare ştiinţifică
 57. cercetare-dezvoltare
 58. certificare
 59. certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale
 60. clasificare a unităţilor şi instituţiilor
 61. colectivă de cercetare
 62. colecţie
 63. comisie de specialitate corespunzătoare domeniului specific
 64. comunitate ştiinţifică internaţională
 65. conducător al autoritătii de stat în cercetare-dezvoltare
 66. conducător de program
 67. conducător şi realizator de proiecte şi de părţi ale acestora
 68. conducere de program
 69. conducere de program proiect
 70. consiliu ştiinţific
 71. consiliu consultativ de nivel naţional din domeniul cercetării-dezvoltării
 72. consultare
 73. contract de cercetare
 74. contract de finanţare
 75. contract de grant
 76. contract-cadru de finanţare instituţională
 77. contract în regim de cofinanţare
 78. contract tripartit
 79. contractor
 80. contractor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare
 81. criteriu de evaluare în vederea certificării
 82. criterii de capabilitate
 83. criterii de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional
 84. custodia documentaţiei, colecţiei, bazei de date de interes naţional
 85. controlul documentaţiei, colecţiei, bazei de date de interes naţional
 86. depunerea documentaţiei, colecţiei, bazei de date de interes naţional
 87. dezvoltare experimentală
 88. dezvoltare tehnologică
 89. direcţie de cercetare-dezvoltare în domeniu
 90. diseminare
 91. documentaţie
 92. documentaţie, colecţie, bază de date de interes naţional
 93. documentaţie ştiinţifică de interes naţional
 94. documentare ştiinţifică şi tehnică
 95. documente de planificare şi programare
 96. domeniu de cercetare de interes major
 97. domeniul cercetării
 98. domeniul stimulării inovării
 99. domeniu de vârf
 100. domeniu de specialitate specific
 101. domeniu de interes naţional
 102. drept asupra rezultatelor
 103. drept care decurge din calitatea de proprietar
 104. drept de preempţiune în contractare
 105. eficienţa economică a activităţilor de cercetare-dezvoltare
 106. efort de absorbţie a inovării
 107. efort de inovare
 108. entitate din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic
 109. entităţi prevăzute de legislaţia în vigoare
 110. entităţi prevăzute de contractele de finanţare
 111. eşecul pieţei în realizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare
 112. evaluare
 113. execuţie directă şi nemijlocită
 114. exploatare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare
 115. expoziţie tehnico-ştiinţifică
 116. fază a programului nucleu
 117. finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare din fonduri de la bugetul de stat
 118. finanţare instituţională complementară
 119. finanţare instituţională complementară de susţinere a performanţei
 120. finanţare instituţională de bază
 121. finanţare instituţională de bază pentru susţinerea funcţionării infrastructurii de cercetare-dezvoltare
 122. finanţarea obiectivelor planurilor sectoriale
 123. finanţarea suplimentară
 124. formulă
 125. furnizor de tehnologie
 126. grad de aplicabilitate a cercetărilor finanţate din fonduri publice
 127. grant de cercetare
 128. infrastructura de cercetare-dezvoltare
 129. infrastructura de inovare şi tranfer tehnologic
 130. inovare
 131. inovare bazată pe cercetare ştiinţifică şi dezvoltare exprimentală
 132. inovare de produs
 133. inovare de proces
 134. instalaţii şi obiective speciale de interes naţional
 135. instalaţii de cercetare-dezvoltare
 136. institut naţional
 137. institut naţional de cercetare-dezvoltare
 138. institute de cercetare care desfăşoară activităţi de interes strategic prevăzute prin actul de înfiinţare
 139. instituţii de drept public
 140. instituţii de drept privat
 141. instituţie de învăţământ superior
 142. instituţii publice
 143. instituţii publice de cercetare-dezvoltare
 144. instituţii şi unităti de cercetare-dezvoltare de profil
 145. instituţii şi unităţi cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare
 146. instituţii şi unităţi cu profil de management al activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare
 147. instituţii şi unităţi de drept public şi de drept privat fără scop patrimonial
 148. instituţii şi unităţi de drept public şi organizaţii de cercetare de drept privat
 149. instrument de evaluare şi monitorizare a activităţilor de cercetare-dezvoltare
 150. integrare în comunitatea ştiinţifică internaţională
 151. listă de investiţii
 152. lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional
 153. lucrare
 154. lucrare în domeniul de specialitate specific
 155. lucrare de cercetare-dezvoltare
 156. lucrare de cercetare şi transfer tehnologic
 157. lucrare de continuare a activităţilor de cercetare-dezvoltare
 158. lucrare de fundamentare şi susţinere a iniţiativelor legislative şi politicilor în domeniu
 159. lucrare din domeniul de specialitate
 160. lucrare-suport pentru strategia sectorială
 161. lucrare-suport de adaptare şi extindere a legislaţiei
 162. lucrare ştiinţifică
 163. manifestare tehnico-ştiinţifică
 164. mediu economic
 165. metodă
 166. minister de ramură
 167. mobilitatea specialiştilor
 168. monitorizare
 169. nerealizare a ipotezelor
 170. nerealizare a obiectivelor
 171. obiect fizic realizat în cadrul derulării contractului
 172. obiectiv în program
 173. obiectiv de interes naţional
 174. obiectiv principal
 175. obţinere a unui rezultat de cercetare-dezvoltare în mod direct şi nemijlocit
 176. oficiu de legătură cu industria
 177. organism consultativ de nivel naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare
 178. organizaţie de cercetare
 179. organizaţie profesională neguvernamentală din domeniul cercetării-dezvoltării
 180. parc ştiinţific şi tehnologic
 181. performanţe ştiinţifice
 182. persoană juridică executantă
 183. plafon anual de autorizare a angajării fondurilor
 184. plafoane în baza cărora se calculează costurile salariale
 185. plafoane în baza cărora se calculează costurile cu deplasările
 186. politică de cercetare
 187. potenţial uman de cercetare-dezvoltare
 188. potenţial naţional de cercetare
 189. potenţial ştiinţific naţional
 190. prioritate
 191. prioritate a strategiei naţionale
 192. proprietar al rezultatelor cercetărilor
 193. patrimoniu ştiinţific naţional
 194. patrimoniu naţional şi internaţional al cunoaşterii
 195. patrimoniu tehnico-ştiinţific românesc
 196. performanţa de management al cercetării
 197. personal atestat pe grade ştiinţifice
 198. alocaţia bugetară anuală
 199. plan
 200. plan naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare
 201. plan sectorial
 202. plan propriu
 203. politici de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării
 204. prioritate a cheltuielilor de la bugetul de stat
 205. procedeu
 206. proceduri competiţionale simplificate
 207. produs informatic
 208. produs realizat în cadrul derulării contractului
 209. program de cercetare-dezvoltare
 210. program de cercetare-dezvoltare-inovare
 211. program de cercetare-dezvoltare şi inovare
 212. program de finanţare competiţională
 213. program privind formarea şi dezvoltarea resurselor umane utilizate în cercetare
 214. proiect de cercetare-dezvoltare
 215. proiect de stimulare a antreprenoriatului
 216. proiect de stimulare a inovării
 217. proiect de transfer tehnologic
 218. program naţional anual
 219. program-nucleu
 220. program nucleu de cercetare-dezvoltare
 221. program-nucleu de cercetare-dezvoltare propriu unei unităţi sau unei instituţii
 222. program propriu de cercetare-dezvoltare şi inovare
 223. protecţie a patrimoniului
 224. raport de cercetare-dezvoltare
 225. regim competitiv
 226. registrul potenţialilor contractori
 227. registrul documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional
 228. registru special de evidenţă al rezultatelor cercetării
 229. regulament cadru
 230. reţetă
 231. resurse umane din activitatea de cercetare-dezvoltare
 232. rezultat al cercetării-dezvoltării
 233. rezultat al cercetării-dezvoltării care este un activ fix, corporal sau necorporal
 234. rezultat al cercetărilor care este proprietate publică a statului
 235. rezultat propriu de cercetare-dezvoltare
 236. rezultat al ştiinţei
 237. rezultat de prestigiu
 238. rezultat cu relevanţă internaţională a activităţilor de cercetare-dezvoltare
 239. rezultat al activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice
 240. rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice
 241. rezultat transferat în economie
 242. rezultat transferat în viaţa socială
 243. risc de nerealizare a ipotezelor
 244. risc de nerealizare a obiectivelor
 245. schema
 246. serviciu în aplicarea obiectivelor programelor şi proiectelor
 247. serviciu tehnologic
 248. sistem competiţional
 249. sistem de cofinanţare
 250. sistem de finanţare competiţională
 251. sistem direct
 252. sistem informaţional
 253. sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
 254. sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional
 255. standard de cost
 256. strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării
 257. strategia resurselor umane din activitatea de cercetare-dezvoltare
 258. strategia naţională de cercetare
 259. strategie de dezvoltare în domeniu
 260. strategie de cercetare-dezvoltare şi inovare a instituţiei
 261. strategie proprie
 262. studiu
 263. subvenţionare încrucişată a activităţii economice
 264. subunitate
 265. târg tehnico-ştiinţific
 266. tehnologie
 267. temă de cercetare
 268. temă de cercetare-dezvoltare
 269. temă cu aplicabilitate imediată
 270. titlu de proprietate intelectuală
 271. titlu de proprietate industrială
 272. transfer al rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare
 273. transfer al rezultatelor cercetării
 274. transfer al rezultatelor cercetării-dezvoltării
 275. transfer tehnologic
 276. unitate care aplică rezultatele
 277. unitate de cercetare
 278. unitate de cercetare-dezvoltare
 279. unitate de drept public
 280. unitate de drept privat
 281. unitate de ramură specializată în transfer tehnologic
 282. unitate de transfer
 283. unitate din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic
 284. unităţi şi instituţii
 285. unităţi şi instituţii de drept public din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
 286. unităţi şi instituţii de drept privat din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
 287. unităţi şi instituţii din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
 288. unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare
 289. unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care beneficiază de finanţare şi din fonduri publice
 290. unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare cu capital privat
 291. unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare de drept privat
 292. unităti şi instituţii de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar de stat
 293. unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare din domeniu
 294. unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice
 295. unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare de profil
 296. unităţi de cercetare-dezvoltare privatizate
 297. valorificare
 298. valorificare a rezultatelor cercetării
 299. valorificare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi inovare
 300. valorificare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare
 301. valorificare a resurselor umane

Cadrul normativ--propuneri, reglementări actuale, referinţe şi comentarii ordonate după tematică

 1. Generalităţi şi principii
  1. Cercetare-dezvoltare şi inovare
  2. Dreptul de a cerceta, libertatea academică
  3. Misiunea cercetării-dezvoltării
  4. Misiunea inovării
  5. Principiul integritate-cercetării
  6. Principiul evitării unui prejudiciu semnificativ
  7. Principiul Haldane
  8. Libera circulaţie a ideilor, tehnologiilor, cercetătorilor în Spaţiul European al Cercetării
  9. Principiul neutralităţii tehnologice
  10. Atribuţiile statului român
  11. Definiţii
 2. Cercetătorii, personalul de cercetare
  1. Identificarea cercetătorilor şi a personalului de cercetare
  2. Categorii de cercetători şi personal de cercetare
  3. Drepturile generale ale cercetătorilor
  4. Drepturile specifice ale personalului de cercetare
  5. Obligaţiile generale cercetătorilor
  6. Obligaţiile specifice ale personalului de cercetare
  7. Obligaţiile angajatorilor faţă de personalul de cercetare
  8. Pregătirea cercetătorilor
  9. Cercetătorii tineri
  10. Angajarea şi contractarea cercetătorilor
  11. Condiţiile de muncă specifice cercetării
  12. Salarizarea cercetătorilor şi personalului de cercetare
  13. Identificarea şi recunoaşterea stadiului de carieră al cercetătorilor
  14. Asigurarea libertăţii academice
  15. Mobilitatea cercetătorilor
  16. Protejarea cercetătorilor în exerciţiul misiunii lor
  17. Evitarea discriminării cercetătorilor, egalitatea de gen
  18. Afilierea cercetătorilor
  19. Cercetarea sub supervizare şi supervizarea cercetării
  20. Conducerea şi coordonarea ştiinţifică
  21. Managementul şi administraţia cercetării
  22. Conflictul de interese
 3. Organizaţiile de cercetare
  1. Identificarea organizaţiilor de cercetare
  2. Categorii de organizaţii de cercetare
  3. Infiintarea, desfiintarea, fuziunea organizaţiilor de cercetare
  4. Reţelele de organizaţii de cercetare
  5. Societăţile ştiinţifice
  6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare
  7. Colaborarea cercetătorilor şi organizaţiilor de cercetare la nivel naţional
  8. Colaborarea cercetătorilor şi organizaţiilor de cercetare la nivel european
  9. Colaborarea cercetătorilor şi organizaţiilor de cercetare la nivel internaţional
  10. Prevederi aplicabile tuturor organizaţiilor de cercetare
  11. Prevederi aplicabile organizaţiilor care beneficiază de finanţare publică
  12. Prevederi aplicabile organizaţiilor de cercetare de drept public
  13. Prevederi specifice unor categorii specifice de organizaţii de cercetare
  14. Cercetarea autonomă individuală
  15. Cercetarea cu implicarea publicului (citizen science)
 4. Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
  1. Delimitarea sistemului de cercetare
  2. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare
  3. Consiliile naţionale consultative
  4. Sistemul naţional al societăţilor ştiinţifice (învăţate)
  5. Organizaţiile de finanţare a cercetării
  6. Sistemul codurilor de etică
  7. Structurile sistemului de monitorizareorizare şi analiză deontologică
  8. Sistemul de valorificare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare
 5. Date, materiale, propuneri şi rezultate de cercetare-dezvoltare
  1. Datele şi materialele de cercetare-dezvoltare
  2. Accesul la date, date deschise
  3. Rezultatele de cercetare
  4. Diseminarea rezultatelor, ştiinţa deschisă
  5. Valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare
  6. Arhivarea datelor, materialelor şi rezultatelor
  7. Regimul de clasificare al propunerilor, datelor şi rezultatelor
  8. Dreptul de brevetare şi implicaţiile asupra regimului datelor şi rezultatelor
 6. Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
  1. Proiectele de cercetare
  2. Programele şi temele de cercetare
  3. Particularităţi ale cercetării în ştiinţe naturale şi exacte
  4. Particularităţi ale cercetării în ştiinţe inginereşti şi tehnologice
  5. Particularităţi ale cercetării în ştiinţe medicale şi de sănătate
  6. Particularităţi ale cercetării în ştiinţe agricole şi veterinare
  7. Particularităţi ale cercetării în ştiinţe sociale şi economice
  8. Particularităţi ale cercetării în discipline umaniste
  9. Particularităţi ale cercetării interdisciplinare şi multidisciplinare
  10. Masterul de cercetare
  11. Studiile doctorale
  12. Stagiile postdoctoraltorale
  13. Formarea şi recunoaşterea cercetătorilor în afara studiilor doctorale
  14. Accesul la infrastructuritructura de cercetare-dezvoltare
  15. Monitorizarea cercetării-dezvoltării
  16. Statistica sistemului de cercetare-dezvoltare
  17. Contabilitatea organizaţiilor de cercetare-dezvoltare
  18. Conturile naţionale de cercetare-dezvoltare
  19. Evaluarea cercetării-dezvoltării şi a impactului acesteia
  20. Asigurarea calităţii în cercetare-dezvoltare
  21. Planificarea strategică naţională
  22. Planificarea strategică la nivel instituţional
  23. Planificarea strategică sectorială şi pe domenii ale ştiinţei şi tehnicii
  24. Planificarea strategică locală şi regională şi strategiile de specializare inteligentă
  25. Planificarea bugetara şi finanţarea publică a cercetării
  26. Finanţarea activităţilor de cercetare
  27. Finanţarea publică instituţională
  28. Finanţarea publică prin competiţii de proiecte
  29. Asigurarea respectării deontologiei de către cercetători
  30. Asigurarea respectării deontologiei de către organizaţiile de cercetare
  31. Prevenţia abaterilor deontologice
 7. Inovarea şi transferul tehnologic
  1. Relaţia între cercetare-dezvoltare şi inovare
  2. Relaţia între inovare şi valorizarea rezultatelor de cercetare
  3. Inovarea prin comercializare
  4. Inovarea în administraţia publică
  5. Alte forme de inovare
  6. Transferul tehnologic
 8. Relaţia între sistemul de cercetare-dezvoltare şi alte sisteme ale societăţii
  1. Generalităţi
  2. Relaţia cu sistemul educaţional
  3. Relaţia cu economia
  4. Relaţia cu administraţia publică
  5. Relaţia cu sistemul de sănătate
  6. Relaţia cu sistemele de apărare, justiţie şi afaceri interne
  7. Impactul cercetării în problematica mediului şi a schimbărilor climatice
  8. Relaţia cu sistemul cultural şi identitar
  9. Popularizarea ştiinţei şi relaţia cu publicul

actualizat la 2022-06-27 19:19:44