Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Categorii de cercetători şi personal de cercetare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-127
CITAT: 
 (1) Comunitatea universitară este constituită din studenţi, personal didactic şi de cercetare şi personal 
didactic şi de cercetare auxiliar. 
(2) Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit calitatea de membru al 
comunităţii universitare, prin hotărâre a senatului universitar.

 (3) Membrii comunităţii universitare au drepturile şi îndatoririle stabilite prin reglementările legale în 
vigoare şi prin Carta universitară. 

ro-lege-1-2011-2022-art-285
CITAT: 

 (1) În instituţiile de învăţământ superior funcţiile didactice sunt: 
a) asistent universitar; 
b) lector universitar/şef de lucrări; 
c) conferenţiar universitar; 
d) profesor universitar.


 (2) În instituţiile de învăţământ superior funcţiile de cercetare sunt: 
a) asistent cercetare; 
b) cercetător ştiinţific; 
c) cercetător ştiinţific gradul III; 
d) cercetător ştiinţific gradul II; 
e) cercetător ştiinţific gradul I. 

(3) Echivalenţa funcţiilor din cercetare cu funcţiile didactice este următoarea: 

a) cercetător ştiinţific se echivalează cu asistent universitar, pentru persoanele care deţin o diplomă de 
doctor; 
b) cercetător ştiinţific gradul III se echivalează cu lector universitar/şef de lucrări; 
c) cercetător ştiinţific gradul II se echivalează cu conferenţiar universitar; 
d) cercetător ştiinţific gradul I se echivalează cu profesor universitar. 


 (4) În învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice prevăzute 
la alin. (1). 
(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în anul universitar 2012 - 2013, în învăţământul superior 
poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice prevăzute la alin. (1). 

 (5) În raport cu necesităţile academice proprii, senatul universitar poate aproba, pe o durată determinată, 
invitarea în cadrul instituţiei de învăţământ superior a unor cadre didactice universitare şi a altor specialişti 
cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare 
asociate invitate. În cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în ţară, senatul universitar 
aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanţei, în conformitate cu standardele naţionale. 
(6) Acolo unde este cazul, obţinerea permisului de muncă este sarcina instituţiei de învăţământ superior 
angajatoare. 
(7) În departamente, în şcoli doctorale, în institute de cercetare, în centre de cercetare şi microproducţie 
sau în alte unităţi pot funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare, personal de cercetare asociat, 
inclusiv studenţi din toate cele 3 cicluri, precum şi alte categorii de personal, potrivit legii. Angajarea 
acestora se face conform legii. 
ro-lege-1-2011-2022-art-291
CITAT: 

 (1) Personalul din învăţământul superior este format din personal didactic şi personal nedidactic. 
(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare/cercetare, personal didactic 
auxiliar/cercetare din universităţi, biblioteci universitare şi biblioteci centrale universitare. 
(3) Prin personal didactic şi de cercetare, în sensul prezentei legi, se înţelege personalul care deţine, în 
mod legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prevăzute de prezenta lege, care aparţine unei 
instituţii de învăţământ superior şi care desfăşoară activităţi didactice şi/sau de cercetare. 
(4) În raport cu relaţiile de muncă stabilite cu instituţia de învăţământ superior, personalul didactic poatefi: titular sau asociat. În raport cu participarea la procesul didactic şi cu gradul de pregătire profesională, 
personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar. 
(5) Prin personal didactic titular se înţelege personalul didactic care ocupă o funcţie didactică într-o 
universitate, obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, precum şi personalul didactic menţinut 
conform prevederilor art. 289 alin. (6), în condiţiile legii. Personal didactic titular este şi personalul didactic 
care beneficiază de rezervare de post, în condiţiile legii. Cadrele didactice şi de cercetare angajate pe 
perioadă determinată au statut de cadru didactic şi de cercetare asociat. 
(6) Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituţie de învăţământ superior sau cu o 
singură instituţie de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic desfăşoară activităţi didactice sau de 
cercetare ştiinţifică în mai multe instituţii de învăţământ superior ori de cercetare-dezvoltare, calitatea de 
titular poate fi numai la una dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de cadru didactic sau de cercetător 
asociat. 
(7) Funcţiilor de cercetare-dezvoltare din universităţi şi personalului care le ocupă li se aplică prevederile 
Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 
(8) În cazul desfiinţării unei unităţi de învăţământ superior de stat, personalul astfel disponibilizat 
beneficiază de salarii compensatorii, conform legislaţiei în vigoare. 
ro-lege-1-2011-2022-art-300
CITAT: 

 (1) Abilitarea constă în: 
a) redactarea unei teze de abilitare; 
b) susţinerea publică a tezei de abilitare în faţa unei comisii de specialitate numite de CNATDCU şi 
formată din cel puţin 3 persoane, care au calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate; 
c) admiterea tezei de abilitare în urma susţinerii publice; 
d) obţinerea atestatului de abilitare.

 (2) Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare. Teza prezintă în mod 
documentat realizările profesionale obţinute ulterior conferirii titlului de doctor în ştiinţă, care probează 
originalitatea şi relevanţa contribuţiilor academice, ştiinţifice şi profesionale şi care anticipează o dezvoltare 
independentă a viitoarei cariere de cercetare şi/sau universitare. 
(3) Pot susţine examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doctor în ştiinţă 
şi care îndeplinesc 
standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a). 
(4) Cererea pentru susţinerea examenului de abilitare este adresată IOSUD. 
(4^1) Drul cl cu documentele originale aferente şi teza de abilitare, în format tipărit şi electronic, se 
înaintează CNATDCU pentru validare. 

 (5) Acordarea atestatului de abilitare este propusă de CNATDCU şi este aprobată prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 


ro-lege-319-2003-2022-art-6
CITAT: 

 Activita dindin structurile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 3 se desfăşoară de către următoarele 
categorii de personal:
 a) personal de cercetare-dezvoltare;
 b) cadre didactice universitare;
 c) persl auxauxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare;
 d) personal din aparatul funcţional.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-7
CITAT: 

 Personalul de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 6 lit. a), cu studii superioare, care desfăşoară activităţi 
de cercetare ştiinţifică, se diferenţiază pe funcţii şi grade profesionale, după cum urmează:
 a) cercetător ştiinţific gradul I - CS I;
 b) cercetător ştiinţific gradul II - CS II;
 c) cercetător ştiinţific gradul III - CS III;
 d) cercetător ştiinţific - CS;
 e) asistent de cercetare ştiinţifică - ACS.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-8
CITAT: 

 Personalul de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 6 lit. a), cu studii superioare tehnice, care desfăşoară 
activităţi de dezvoltare tehnologică, se diferenţiază pe funcţii şi grade profesionale, după cum urmează:

 a) inginer de dezvoltare tehnologică gradul I - IDT I;
 b) inginer de dezvoltare tehnologică gradul II - IDT II;
 c) inginer de dezvoltare tehnologică gradul III - IDT III;
 d) inginer de dezvoltare tehnologică - IDT.
 
ro-lege-319-2003-2022-art-9
CITAT: 

 Personalul auxiliar cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzut la art. 6 lit. c), 
este format din specialişti din domenii şi profiluri diferite, prevăzute în nomenclatoarele de funcţii ale 
celorlalte sectoare de activitate.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-10
CITAT: 

 (1) Personalul auxiliar cu studii medii din activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzut la art. 6 lit. c), se 
diferenţiază pe funcţii şi trepte profesionale, după cum urmează: 
a) tehnician treapta I - T I; 
b) tehnician treapta II - T II; 
c) tehnician treapta III - T III; 
d) tehnician stagiar - TS.

 (2) Personalul prevăzut la alin. (1) participă pe lângă cercetătorii ştiinţifici şi inginerii de dezvoltare 
tehnologică la desfăşurarea activităţii de cercetare-dezvoltare prin efectuarea de măsurări, analize, operaţii 
de execuţie a unor elemente, operaţii de întreţinere şi exploatare a aparaturii şi a instalaţiilor de cercetare, 
precum şi la alte activităţi asemănătoare. 
 
ro-lege-319-2003-2022-art-22
CITAT: 
 Cercetătorii ştiinţifici pot funcţiona ca personal didactic în instituţiile de învăţământ superior pe funcţii 
echivalente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 
modificările şi completările ulterioare.
 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07