Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

ADC-LC60

OBSERVATIE care priveşte:
ro-og-57-2002-2022-art-60 (2 comentarii)

CITAT: 

 (1) Programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, acţiunile cuprinse în Planul naţional, 
planurile sectoriale şi alte programe de cercetare-dezvoltare, precum şi finanţarea instituţională de bazăşi 
finanţarea instituţională complementară de susţinere a performanţei se realizează pe bază de contracte de 
finanţare. 

 (1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, 
precum şi acţiunile cuprinse în Planul naţional, în planurile sectoriale şi în programele-nucleu finanţate din 
surse bugetare se realizează pe bază de contracte de finanţare.

 (2) Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, 
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor prevăzute la alin. (1^1) se elaborează de 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-1265-2004 (3 comentarii) Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în PNCDI
ro-hg-1266-2004 (3 comentarii) Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în planurile sectoriale.
ro-hg-1023-2015 (2 comentarii) Hotărârea 1023/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
ro-og-57-2002-2022-art-87 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Statul acceptă existenţa eşecului pieţei în realizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, în special ca 
urmare a faptului că bunurile generate de acestea sunt preponderent publice, şi preia acest risc, prin finanţări 
din fonduri publice ale acestor activităţi, inclusiv prin acordarea ajutorului de stat pentru derularea acestor 
activităţi, conform legislaţiei în vigoare. 
(2) Se recunoaşte faptul că activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare implică, prin explorarea 
necunoscutului, un risc inerent de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor prevăzute înaintea desfăşurării 
lor. Aceste nerealizări se constată în cursul procesului de evaluare şi monitorizare a proiectelor, detaliat în 
pachetul de informaţii al programului sau subprogramului de finanţare, şi nu presupun obligativitatea 
recuperării fondurilor cheltuite. Criteriile în funcţie de care se poate accepta riscul de nerealizare a 
ipotezelor sau obiectivelor se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică. 

Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, prevăzute la art. 60 din Legea Cercetării, sunt incomplete
 Deşi există HG 1265/2004 şi HG 1266/2004
care privesc unele categorii de competiţii, acestea nu reglementează
în general monitorizarea şi evaluarea programelor şi proiectelor, nu
reglementează organismele de finanţare şi nu privesc decât categorii
restrânse de competiţii. Acestea ar putea include şi normele pentru
recunoaştere riscului în cercetare, prevăzute la art 87 din legea
cercetării.

actualizat la 2022-06-27 19:19:43