Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

P-AA-NORMATIVE-LIPSA

PROBLEMA care priveşte:

Completarea legislaţiei cu componentele lipsă

 Adoptarea legislaţiei care lipseşte, privind funcţiile principale
ale Autorităţii de Stat pentru Cercetare-Dezvoltare, în special:
(1) planificarea strategică; (2) monitorizarea şi evaluarea întregului
sistem de cercetare-dezvoltare precum şi programelor de finanţare
a cercetării.

OBSERVATIE Probleme identificate în comunicatul Ad Astra din 25 februarie 2022.
aa20220225 (5 comentarii) Comunicat Ad Astra privind reforma legislativă a cercetării, din 25 februarie 2022
p-aa-definitii (2 comentarii) Actualizarea şi completarea definiţiilor
p-aa-statcontab (1 comentariu) Normarea coerentă a contabilităţii şi statisticii
p-aa-unificare (1 comentariu) O legislaţie unitară, aplicabilă tuturor componentelor sistemului CDI.
p-aa-era (1 comentariu) Adaptarea legislaţiei la Aria Europeană a Cercetării.
p-aa-rezultate (6 comentarii) Clarificarea regimului rezultatelor de cercetare, integrarea ştiinţei deschise.
p-aa-societati (1 comentariu) Includerea societăţilor ştiinţifice naţionale în toate consultările şi în planificarea strategică
p-aa-cariera (1 comentariu) Reforma carierei de cercetător în conformitate cu dezvoltările din UE
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
p-aa-organisme-finantare (1 comentariu) Reglementarea organismelor de finanţare a cercetării
p-aa-doctorate (1 comentariu) Extinderea stagiilor doctorale şi postdoctorale la întregul sistem ştiinţific.
p-aa-noi-unitati (1 comentariu) Regulementarea modului de înfiinţare de noi unităţi de cercetare pentru modernizarea profilului naţional al cercetării pe domenii.

 

OBSERVATIE Absenţa OM prevăzut în Legea Cercetării, art 2(3): detalierea definiţiilor din domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării.
ro-og-57-2002-2022-art-2 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
p-aa-definitii (2 comentarii) Actualizarea şi completarea definiţiilor
mf15 (3 comentarii) Frascati Manual 2015 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development
mo18 (1 comentariu) Oslo Manual 2018 Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition

 Ordinul de ministru prevăzut la art. 2(3) din legea cercetării,
care nu a fost emis niciodată, ar trebui sa actualizeze şi să
completeze definiţiile din legislaţia primară şi secundară în conformitate cu
ultimele ediţii ale manualelor Frascati şi Oslo şi cu alţi termeni
apăruţi şi definiţi între timp, inclusiv în legislaţia europeană.

OBSERVATIE Procedura şi metodologia de evaluare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare
ro-og-57-2002-2022-art-8 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-1265-2004 (3 comentarii) Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în PNCDI
ro-hg-1266-2004 (3 comentarii) Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în planurile sectoriale.
ro-og-57-2002-2022-art-60 (2 comentarii)
ro-og-57-2002-2022-art-33 (1 comentariu)

 Evaluarea capacităţii instituţionale de a desfăşura
cercetare se suprapune cu procesele de stabilire a eligibilităţii
pentru finanţare, cu cele procedurile statistice şi contabile,
inclusiv cu cele privind acordarea de reduceri fiscale, fiind un
subiect complex care presupune modificarea mai multor
normative

OBSERVATIE Procedură de privatizare a institutelor
ro-og-57-2002-2022-art-14 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă

 Această procedură, care nu poate fi găsită, ar trebui să prevadă şi
protejarea patrimoniului ştiinţei.

OBSERVATIE Absenţa normativelor prevăute la art. 31, 40 din Legea Cercetării: Strategia resurselor umane din cercetare-dezvoltare, procedura de elaborare a strategiei naţionale şi regulamentul CNPST
ro-og-57-2002-2022-art-31 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-og-57-2002-2022-art-39 (1 comentariu)
ro-og-57-2002-2022-art-40 (1 comentariu)

 Procedura de la art 31 nu a avut loc niciodată şi
strategia resurselor umane, menţionată la art 31 nu a fost adoptată
niciodată. Este necesară o hotărâre de guvern care să stabilească
procedura planificării strategice a cercetării, care implică
instituţii din subordinea tuturor ministerlor, şi care să includă şi
strategia resurselor umane. De asemenea trebuie coroborate cu
componenta si regulamentul de organizare şi funcţionare al CNPST, care
nu a fost adoptat niciodată.

OBSERVATIE Lipsesc criteriile de capabilitate ale conducătorilor programelor din planul naţional CDI, prevăzute la art 47 din Legea Cercetării.
ro-og-57-2002-2022-art-47 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă

 Ar fi trebuit să existe un normativ, probabil un OM, care
să stabilească aceste criterii şi modalitatea de determinare şi
monitorizare a acestor. Un normativ mai general ar trebui să
stabileasca astfel de criterii pentru orice organism care finanţează
cercetare-dezvoltare şi inovare din fonduri publice.

OBSERVATIE Lipseşte HG privind Bugetul multianual al Planului Naţional, prevăzut la art. 53 din Legea Cercetării.
ro-og-57-2002-2022-art-53 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-929-2014 (1 comentariu) Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020
ro-hg-583-2015 (2 comentarii) Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020

 Acest
HG, obligatoriu prin lege, nu a fost adoptat niciodată. Un tabel de la
sfârşitul HG 929/2014 nu a fost respectat.

OBSERVATIE Categorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate de la bugetul de stat
ro-og-57-2002-2022-art-58 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-134-2011 (1 comentariu) pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
mf15 (3 comentarii) Frascati Manual 2015 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development

 Există HG 134/2011, însă nu se precizează în acest HG cum se face
distincţia între cheltuieli de cercetare şi alte cheltuieli, permise
prin HG, dar care nu sunt de cercetare.

OBSERVATIE Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, prevăzute la art. 60 din Legea Cercetării, sunt incomplete
ro-og-57-2002-2022-art-60 (2 comentarii)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-1265-2004 (3 comentarii) Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în PNCDI
ro-hg-1266-2004 (3 comentarii) Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în planurile sectoriale.
ro-hg-1023-2015 (2 comentarii) Hotărârea 1023/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
ro-og-57-2002-2022-art-87 (1 comentariu)

 Deşi există HG 1265/2004 şi HG 1266/2004
care privesc unele categorii de competiţii, acestea nu reglementează
în general monitorizarea şi evaluarea programelor şi proiectelor, nu
reglementează organismele de finanţare şi nu privesc decât categorii
restrânse de competiţii. Acestea ar putea include şi normele pentru
recunoaştere riscului în cercetare, prevăzute la art 87 din legea
cercetării.

OBSERVATIE Plafoanele pentru salarii şi deplasări.
ro-og-57-2002-2022-art-64 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-583-2015 (2 comentarii) Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020

 Aceste plafoane sunt prevăzute în planul naţional, însă ar trebui să
existe independent de planul naţional. Modul de formulare nu acoperă
explicit mai multe categorii de personal care este implicat în
proiecte, cum ar fi medicii ca personal auxiliar, excluzând potenţial
plata lor. Este necesară armonizarea cu grilele de salarizare şi cu
legea salarizării personalului bugetar, cu evitarea oricăror
discriminări pe temeiul domeniului de activitate. Simultan, este
necesar ca aceste norme să se refere exclusiv la activităţile de
cercetare care trebuie diferenţiate de alte activităţi.

OBSERVATIE Nu am găsit normele metodologice pentru acordarea finanţării de bază prevăzute la art. 67 din Legea Cercetării.
ro-og-57-2002-2022-art-67 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-1023-2015 (2 comentarii) Hotărârea 1023/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
ro-og-57-2002-2022-def-16 (1 comentariu) Ordonanţă privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 Nu există, la modul general.  În definiţia 16.3, programul nucleu
este identificat ca program de finanţare instituţională şi pentru
acesta există HG 1023/2015, dar nu e clar dacă acesta este încadrabil
la finanţare de bază. De asemenea, nici standardele anuale de cost
pentru finanţarea de bază nu există.

OBSERVATIE Nu am găsit normele pentru finanţarea complementară de susţinere a performanţei prevăzute la art. 68 din Legea Cercetării
ro-og-57-2002-2022-art-68 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă

 Nu există.

OBSERVATIE Nu am găsit registrul documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional, prevăzut la art. 75 din Legea Cercetării.
ro-og-57-2002-2022-art-75 (3 comentarii)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă

 Nu există.

OBSERVATIE Registrul rezultatelor de cercetare.
ro-og-57-2002-2022-art-77 (3 comentarii)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-omec-2166-2020 (1 comentariu) Registrul rezultatelor de cercetare

 Există
sub forma OMEC 2166/2020. Ar trebui completat cu date privind autorii
şi posesorii de drepturi morale şi/sau patrimoniale, după caz. De
asemenea, clasificarea domeniilor ştiinţei ar trebui să includă toate
domeniile ştiinţei, cea mai mare parte a acestora fiind actualmente
inclusă la 'şi altele'.

OBSERVATIE Nu există codurile de etica, codul general si codurile pe domenii, prevazute in legea 206/2004 la art 7
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-lege-206-2004 (2 comentarii) Buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
ro-lege-319-2003 (2 comentarii) Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43