Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 58

Conţinut (1) Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de 
la bugetul de stat, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

 (2) Categoriile de cheltuieli care pot fi efectuate se stabilesc astfel încât să se asigure corespondenţa cu 
cele stabilite în cadrul programelor internaţionale la care România este parte. 
(3) Din fondurile alocate autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat pentru 
activitatea de cercetare se pot finanţa şi următoarele categorii de cheltuieli: 
a) cheltuieli pentru participarea şi reprezentarea în cadrul programelor internaţionale din domeniul 
cercetării şi inovării, inclusiv la activităţile de coordonare şi corelare a acestora; 

 b) cheltuieli pentru funcţionarea organismelor consultative de nivel naţional pentru cercetare-dezvoltare şi 
inovare şi a comisiilor organizate de acestea; 

 c) cheltuieli pentru premierea unor realizări deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, ale căror 
cuantum şi număr se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare;

 d) cheltuieli pentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de 
interes naţional;

 e) cheltuieli pentru informare şi documentare;

 f) cheltuieli pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice;

 g) cheltuieli pentru cotizarea, reprezentarea şi participarea la activităţile organismelor, organizaţiilor şi 
instituţiilor internaţionale de profil;

 h) cheltuieli pentru organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice;

 i) cheltuieli pentru organizarea de târguri şi expoziţii tehnico-ştiinţifice interne şi internaţionale;

 j) cheltuieli pentru burse de cercetare;

 k) cheltuieli pentru mobilitatea specialiştilor din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional; 

 l) cheltuieli pentru demontarea şi/sau dezafectarea instalaţiilor de cercetare-dezvoltare;

 m) cheltuieli pentru reparaţii curente, reparaţii capitale şi consolidări ale bunurilor proprietate a statului, 

aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7. 

 (4) Pentru a sprijini realizarea politicilor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, autoritatea de 
stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual în bugetul propriu şi sume necesare contractării unor servicii 
de consultanţă 
şi expertiză, pentru realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări, precum şi pentru 
activităţi similare ce ţin de atribuţiile autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, evaluarea şi controlul 
conducerii programelor/proiectelor, organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale, de 
imagine şi diseminare de informaţii, traduceri şi altele asemenea. 
(5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate prevedea, de asemenea, în bugetul propriu resurse 
financiare necesare efectuării şi a altor categorii de cheltuieli prevăzute de lege, precum şi ajutoare de stat de 
tip minimis pentru investiţiile necesare activităţilor specifice unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare 
de drept privat, organizate ca întreprinderi mici şi mijlocii. 

Comentarii

OBSERVATIE Categorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate de la bugetul de stat
ro-og-57-2002-2022-art-58 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-134-2011 (1 comentariu) pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
mf15 (3 comentarii) Frascati Manual 2015 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development

 Există HG 134/2011, însă nu se precizează în acest HG cum se face
distincţia între cheltuieli de cercetare şi alte cheltuieli, permise
prin HG, dar care nu sunt de cercetare.

actualizat la 2022-06-27 19:19:43