Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 67

Conţinut

 
 (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare certificate conform art. 33, din categoriile prevăzute la 
art. 7 lit. a), c) - e) şi g), cu excepţia celor finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat, beneficiază de 
finanţare instituţională de bază pentru susţinerea funcţionării infrastructurii de cercetare-dezvoltare, 
începând cu data de 1 ianuarie 2012. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare certificate 
conform art. 33 alin. (1^1), din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a), c) - e) şi g), cu excepţia celor finanţate 
parţial sau integral de la bugetul de stat, pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare 
activităţi desfăşurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare ale unităţilor şi instituţiilor respective, 
avizate de organul administraţiei publice centrale sub autoritatea căruia funcţioneazăşi aprobate de 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

 (1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pot beneficia de activităţi finanţate pe programe-nucleu şi 
institute de cercetare aflate în subordinea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare care desfăşoară 
activităţi de interes strategic prevăzute prin actul de înfiinţare.

 (1^3) Unităţile şi instituţiile certificate care au obţinut statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare 
pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activităţi desfăşurate pe programe-nucleu de 
cercetare-dezvoltare aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza avizelor date de 
Colegiul consultativ, prin comisiile de specialitate corespunzătoare domeniilor specifice profilului 
unităţii/instituţiei respective. 

 (2) Finanţarea instituţională de bază se calculează pe standarde de cost şi se acordă prin bugetul autorităţii 
de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract-cadru de finanţare instituţională, încheiat pe o 
perioadă egală cu durata certificării. 
(3) Normele metodologice pentru acordarea finanţării instituţionale de bază se elaborează de către 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
(4) Pentru fiecare an, standardele de cost se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
(5) În fiecare an, fondurile alocate pentru finanţarea instituţională de bază nu pot avea o pondere mai mare 
de 20% din fondurile alocate la capitolul `Cercetare fundamentalăşi cercetare-dezvoltare' din bugetul 
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(6) În fiecare an, suma fondurilor alocate pentru finanţarea instituţională de bazăşi pentru finanţarea 
instituţională complementară de susţinere a performanţei, prevăzută la art. 68, nu poate avea o pondere mai 
mică de 25% sau mai mare de 50% din fondurile alocate la capitolul `Cercetare fundamentalăşi 
cercetare-dezvoltare' din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), într-un singur an, nivelul alocat de la bugetul de stat pentru 
finanţarea programului-nucleu de cercetare-dezvoltare propriu unei unităţi sau unei instituţii prevăzute la art. 
67 alin. (1^1) nu poate fi mai mic de 20% şi nu poate depăşi 60% din media veniturilor din activitatea de 
cercetare-dezvoltare din ultimii 3 ani anteriori. 
(8) Încadrarea veniturilor din activitatea de cercetare-dezvoltare în prevederile anexei, respectiv pct. 1, 2 
şi 3, se certifică de către comisiile de specialitate ale Colegiului consultativ pentru cercetare, dezvoltare şi 
inovare pentru evaluarea şi aprobarea proiectelor/fazelor programelor-nucleu. 


 Criteriile şi standardele de calitate pe baza cărora se alocă universităţilor finanţarea suplimentară, conform 
art. 197 lit. a) din Legea nr. 1/2011, includ criterii şi standarde care reflectă rezultatele cu relevanţă 
internaţională ale activităţilor de cercetare-dezvoltare, propuse de către Colegiul consultativ. 
 

Comentarii

OBSERVATIE Nu am găsit normele metodologice pentru acordarea finanţării de bază prevăzute la art. 67 din Legea Cercetării.
ro-og-57-2002-2022-art-67 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-1023-2015 (2 comentarii) Hotărârea 1023/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
ro-og-57-2002-2022-def-16 (1 comentariu) Ordonanţă privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 Nu există, la modul general.  În definiţia 16.3, programul nucleu
este identificat ca program de finanţare instituţională şi pentru
acesta există HG 1023/2015, dar nu e clar dacă acesta este încadrabil
la finanţare de bază. De asemenea, nici standardele anuale de cost
pentru finanţarea de bază nu există.

actualizat la 2022-06-27 19:19:43