Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 33

Conţinut (1) Unităţile şi instituţiile din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare pot fi evaluate şi clasificate, din 
punctul de vedere al activităţii de cercetare-dezvoltare, de către Colegiul Consultativ pentru 
Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în condiţiile art. 44. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în perioada septembrie 2015 - decembrie 2017, unităţile şi 
instituţiile din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare pot fi evaluate din punctul de vedere al activităţii de 
cercetare-dezvoltare pe bază de criterii de evaluare în vederea certificării, de către Colegiul Consultativ 
pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în condiţiile 
art. 44. 

 (2) Normele metodologice pentru evaluarea şi clasificarea prevăzute la alin. (1) se elaborează de către 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, a Academiei Române 
şi a academiilor de ramură, a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, a altor 
consilii consultative de nivel naţional din domeniul cercetării-dezvoltării, a organizaţiilor profesionale 
neguvernamentale din domeniul cercetării-dezvoltării şi a mediului economic, şi se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. Clasificarea se face pe următoarele niveluri: A+, A, A-, B, şi C. 
(2^1) Nele me metodologice pentru evaluarea în vederea certificării prevăzută la alin. (1^1) se elaborează 
de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, a Academiei 
Române şi a academiilor de ramură, a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior, a altor consilii consultative de nivel naţional din domeniul cercetării-dezvoltării, a organizaţiilor 
profesionale neguvernamentale din domeniul cercetării-dezvoltării şi a mediului economic şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

 (2^2) Criteriile de evaluare prevăzute la alin. (1^1) includ obligatoriu aspectele privind capacitatea şi 
performanţa în plan ştiinţific şi/sau tehnic, precum şi impactul şi eficienţa economică a activităţilor de 
cercetare-dezvoltare desfăşurate. 

 (3) Evaluarea şi clasificarea unităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către echipe de 
experţi evaluatori compuse în proporţie de cel puţin 50% din evaluatori din străinătate, selectaţi din celelalte 
state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare 
economică. 
(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), evaluarea unităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1) 
pentru perioada prevăzută la alin. (1^1) se realizează de către echipe formate din 5 experţi evaluatori 
specializaţi în domeniile ştiinţifice specifice unităţii evaluate şi a căror competenţă, prestigiu şi probitate 
profesională sunt recunoscute la nivel internaţional. Echipele de experţi evaluatori pot cuprinde şi evaluatori 
din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 

 (4) Pentru fiecare unitate şi instituţie evaluatăşi clasificată, echipa de experţi elaborează un raport care se 
face public pe site-ul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

 (5) Pot fi certificate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare numai unităţile şi instituţiile din categoriile 
prevăzute la art. 7 lit. a) - e) şi g) şi la art. 8 lit. a) - d), care sunt clasificate la nivelurile A+, A sau A- ale 
clasificării prevăzute la alin. (1). 
(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), pot fi certificate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 
numai unităţile şi instituţiile din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a) - e) şi g) şi la art. 8 lit. a) - c) şi e). 

 (6) În urma evaluării, Colegiul consultativ propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare 
aprobarea hotărârilor privind certificarea, recertificarea, neacordarea certificării sau retragerea certificării. 
(6^1) În urma evaluării realizate în condiţiile alin. (1^1), Colegiul consultativ propune autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare aprobarea hotărârilor privind certificarea, recertificarea, neacordarea certificării 
sau retragerea certificării. 

 (7) Certificarea sau recertificarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani. 
(7^1) Certificarea sau recertificarea realizată în condiţiile alin. (1^1) se acordă pe o perioadă de cel mult 5 
ani. 

 (8) Unităţile şi instituţiile din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a) şi c) - e) sunt evaluate şi clasificate în 
vederea certificării la intervale de cel mult 5 ani, conform normelor metodologice prevăzute la alin. (2). 
(9) Unităţile şi instituţiile din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, din alte categorii decât cele 
prevăzute la alin. (8), pot fi evaluate şi clasificate conform normelor metodologice prevăzute la alin. (2), la 
cerere. Intervalul dintre două evaluări şi clasificări succesive conform alin. (1) ale aceleiaşi unităţi sau 
instituţii nu poate fi mai mic de 2 ani. Pentru realizarea evaluării acestor entităţi, autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare percepe taxe de până la 8 salarii maxime ale unui cercetător ştiinţific gradul I din unităţi 
bugetare, care se fac venituri la bugetul de stat. 
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), unităţile şi instituţiile din alte categorii decât cele prevăzute 
la art. 7 lit. a) şi c) - e), pot fi evaluate conform normelor metodologice prevăzute la alin. (2^1), la cerere. 
Intervalul dintre două evaluări succesive ale aceleiaşi unităţi sau instituţii nu poate fi mai mic de 2 ani. 
Pentru realizarea evaluării acestor entităţi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare percepe taxe de 
până la 8 salarii maxime ale unui cercetător ştiinţific gradul I din unităţi bugetare, care se fac venituri la 
bugetul de stat. 
textului actualizat. 


 

Comentarii

OBSERVATIE Procedura şi metodologia de evaluare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare
ro-og-57-2002-2022-art-8 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-1265-2004 (3 comentarii) Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în PNCDI
ro-hg-1266-2004 (3 comentarii) Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în planurile sectoriale.
ro-og-57-2002-2022-art-60 (2 comentarii)
ro-og-57-2002-2022-art-33 (1 comentariu)

 Evaluarea capacităţii instituţionale de a desfăşura
cercetare se suprapune cu procesele de stabilire a eligibilităţii
pentru finanţare, cu cele procedurile statistice şi contabile,
inclusiv cu cele privind acordarea de reduceri fiscale, fiind un
subiect complex care presupune modificarea mai multor
normative

actualizat la 2023-12-07 18:14:07