Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 75

Conţinut (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare 
finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile 
prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi 
legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrialăşi drepturile de autor. În cazul execuţiei 
de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform 
acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris. 
(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate 
drepturile care decurg din calitatea de proprietar. 
(3) Documentaţiile, colecţiile şi bazele de date de interes naţional, precum şi unităţile sau instituţiile în a 
căror custodie acestea sunt păstrate sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. La nivelul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se înfiinţeazăşi se păstrează 
registrul documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional. 
(4) În cazul desfiinţării persoanei juridice care păstrează în custodie o documentaţie, colecţie sau bază de 
date de interes naţional, acestea sunt preluate în custodie de către o altă instituţie publică desemnată de 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, rămânând în continuare sub controlul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
 (5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate stabili, prin ordin, o metodologie de identificare, 
evaluare şi luare în evidenţă a documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional, care să 
includăşi procedurile de asigurare a unor seturi de copii ale acestora, în cazurile în care acest lucru este 
posibil. 


Comentarii

OBSERVATIE Direcţia reformei regimului rezultatelor de cercetare.
ro-og-57-2002-2022-art-74 (4 comentarii)
ro-og-57-2002-2022-art-75 (3 comentarii)
ro-og-57-2002-2022-art-76 (2 comentarii)
ro-og-57-2002-2022-art-77 (3 comentarii)
ro-hg-1265-2004 (3 comentarii) Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în PNCDI
ro-hg-1266-2004 (3 comentarii) Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în planurile sectoriale.
ro-lege-8-1996 (2 comentarii) Drepturile de autor şi drepturile conexe
ro-lege-64-1991 (1 comentariu) Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie.
ro-lege-16-1996 (1 comentariu) Arhivele naţionale.
ue-recomandare-416-2008 (1 comentariu) Gestionarea proprietăţii intelectuale în activităţile de transfer de cunoştinţe şi Codul de bune practici pentru universităţi şi alte organizaţii publice de cercetare
opensci2020 (1 comentariu) Politica stiintei deschise (la nivelul UE)
p-aa-rezultate (6 comentarii) Clarificarea regimului rezultatelor de cercetare, integrarea ştiinţei deschise.
aa20220225 (5 comentarii) Comunicat Ad Astra privind reforma legislativă a cercetării, din 25 februarie 2022

 Considerăm că scopul general al revizuirii regimului rezultatelor de
cercetare ar trebui să includă modernizarea acestuia în conformitate cu:

- politicile UE, politicile naţionale şi bunele practici emergente
  privind ştiinţa deschisă 

- recomandările UE privind valorificarea rezultatelor de cercetare

- legislaţia naţională şi europeană privind dreptul de autor,
  drepturile conexe, brevetarea, arhivarea şi regimul informaţiilor
  clasificate

- necesitatea programatică a introducerii unui regim care să
  stimuleze pozitiv cercetătorii să îşi valorifice rezultatele în
  aplicaţii practice, inclusiv comerciale.

OBSERVATIE Clarificarea categoriilor de drepturi aferente rezultatelor de cercetare
ro-og-57-2002-2022-art-75 (3 comentarii)
ro-og-57-2002-2022-art-74 (4 comentarii)
p-aa-rezultate (6 comentarii) Clarificarea regimului rezultatelor de cercetare, integrarea ştiinţei deschise.
aa20220225 (5 comentarii) Comunicat Ad Astra privind reforma legislativă a cercetării, din 25 februarie 2022

 Apartenenţa/proprietatea/custodia rezultatelor de cercetare-dezvoltare.

Art. 75 prevede cui `aparţin rezultatele' de cercetare obtinute
printr-un contract din fonduri publice şi cine le gestionează,
ignorând însă complet categoria esenţială a {em autorilor} (de
obicei, cercetători) care sunt singurii deţinători iniţiali ai drepturilor
asupra rezultatelor şi confundând, foarte grav, rezultatele cu drepturile
patrimoniale asupra acestora. De asemenea, articolul foloseşte o terminologie
confuză, cu mai mulţi termeni pentru (aproximativ) aceeaşi noţiune, fără o
coerenţă cu termenii similari din articolul anterior.

Observăm, mai întâi, că apar nişte `contractori', noţiune care pare
a se suprapune peste `persoanele juridice executante' din art. 74, dar care sunt numiţi
diferit şi redefiniţi---într-un mod similar dar nu identic, situaţie
care poate crea confuzii.

Apoi, aici se vorbeşte de `contract de cercetare-dezvoltare sau
inovare', în vreme ce la art. 74 de `rezultele activităţilor de
cercetare-dezvoltare, obţinute în baza unui contract finanţat din
fonduri publice'. Cititorul, care trebuie să aplice legea, se va întreba
dacă un anumit rezultat şi un anumit contract se încadrează cumva la art. 74
sau 75 sau la ambele sau la niciunul. Dacă, de exemplu, pe contract
scrie că e ``de inovare'' se încadrează la 75 dar nu la 74?

Între `cercetări' [termen nedefinit nicăieri] (art 75(1)) şi
`activităţi de cercetare-dezvoltare' (art 74(1)) se poate presupune,
sau nu, ca există o suprapunere, însă divergenţa de formulare poate da
naştere la nesfârşite dificultăţi de interpretare între părţi aflate
într-un litigiu pe aceasta temă.

În art. 75(1) este evocată legislaţia proprietăţii industriale
şi a drepturilor de autor, fără a se preciza de ce legi este vorba.

În materia drepturilor de autor, principala lege este legea 8/1996,
care precizează, în esenţă, că drepturile de autor sunt de două
feluri: patrimoniale (transferabile) şi morale (netransferabile) şi că
acestea se nasc în proprietatea autorului care este practic
întotdeauna o persoană fizică. Cele patrimoniale pot fi cesionate, cu
eventuale limitări, prin nişte acte anume, altor persoane, fizice sau juridice.

Dar, central în această chestiune este AUTORUL. Punctul (1) din art. 75 nu
menţionează nicaieri acest autor, menţionează contractori, persoane
juridice şi ``angajaţi ai acestora''.

Dar, 'angajati' nu sunt numai autorii unui rezultat, iar autorii unui
rezultat pot sa nu fie angajati.

De exemplu, un doctorand nu este angajat, are un contract de studii cu
universitatea (nu un contract de muncă), deşi proiectul sau doctoral
este de obicei finanţat din fonduri publice. Si, atunci, cui apartin
rezultatele?  Autorului--adică doctorandului, zice legea 8/1996,
universităţii sau 'angajaţilor' acesteia (adică nu doctorandului) s-ar
putea argumenta că scrie în legea cercetării.

Autori, deci proprietari ai drepturilor--cel putin iniţial--pot să fie
şi alte persoane fizice, care nu au nicio relaţie contractuală directă
cu ``persoana juridică executantă'' sau cu ``contractorul'', de
exemplu angajat sau alt fel de colaborator al unui prestator de
servicii sau alte persoane, din alte organizaţii din ţară sau din
străinătate care contribuie la rezultatele respective, de exemplu în
cadrul unor colaborări informale (adică nu bazate pe un act scris).

Pot fi angajaţi ai universitatii sau institutului, alţii decât
autorii, proprietari ai drepturilor (patrimoniale)? Logic ar fi că nu
pot (în afara de cazul ca ar cumpără, privat, unele din aceste
drepturi prin contracte de cesiune), dar textul art. 75(1) pare să
permită această posibilitate, pentru ca vorbeşte de `angajaţi', nu de
`autori'.

Pot deţine drepturi autorii neangajaţi de un anumit ``contractor''?
Art. 75(1) pare să excludă această posibilitate, dar ce se întâmplă
atunci cu drepturile pe aceştia le au prin legea 8/1996, art 10--13?

Natura `apartenenţei' rezultatelor

Articolul 74 şi 75 vorbesc despre `persoane juridice', respectiv
`contractori persoane juridice' care ar obţine nişte rezultate,
în mod `nemijlocit' în cadrul unor contracte.

În realitate, cei care obţin rezultate propriuzise de cercetare
într-un astfel de contract sunt întotdeauna cercetătorii, autori,
care pot fi angajaţi sau nu.

Unele drepturi patrimoniale aferente acestor rezultate pot fi transferate
respectivilor contractori (dar nu şi drepturile morale).

La art. 75(2) apar doi termeni noi: proprietarul şi administrarea proprietăţii.

begin{quote}
Legea cercetării, art. 75(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la
alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate
drepturile care decurg din calitatea de proprietar
end{quote}

Acest proprietar, sau termenul 'proprietate' nu apare nicăieri în altă parte.

S-ar putea presupune că e vorba de proprietatea intelectuală, adică
proprietatea drepturilor patrimoniale menţionate în legea 8/1996 şi
respectiv 64/1991 (a brevetelor de invenţie). Dar acolo e vorba de
proprietatea asupra unor {em drepturi} specifice, enumerate, în vreme
ce în art. 75 este vorba de aşa zisa proprietate asupra {em rezultatelor
în sine}.

Mai mult, unele dintre rezultatele menţionate la art. 74(1), de
exemplu `procedeele' (în sine) sunt excluse de la protejarea prin
drepturi de autor (art. 9 din legea 8/1996), deci nu pot naşte drepturi în proprietatea
cuiva---nici pomeneală să se găseasca chiar acestea într-o astfel de
proprietate.


În sfârşit, de ce ar fi obligat, aşa cum pare a fi prin (2),
proprietarul (indiferent cine ar fi acesta şi ce ar avea de fapt în
proprietate) să-şi administreze singur proprietatea!? De ce nu poate
delega această activitate unei alte entităţi (cum ar putea fi, să
zicem, un organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor)?
Punctul (2) ar părea să-i interzică, pur şi simplu, acest lucru. Ce se
întâmplă în cazul unor coproprietari care au obţinut împreună un
rezultat (de exemplu, coautori în sensul art. 6 din Legea 8/1996)?

Subiectul devine şi mai confuz la punctele (3) şi (4): apare o
`custodie' ce priveşte `documentaţiile, colecţiile şi bazele de date
de interes naţional'. Doar aceste trei categorii. Alte categorii de
rezultate de cercetare de la art. 74(1) nu sunt menţionate ca şi când
nu ar putea fi `de interes naţional'.

Această `custodie' nu poate fi exercitată de oricine, ci numai de
anumite organizaţii desemnate de autoritatea de stat. Dar aceasta pare
în contradicţie cu 75(2) care spune că proprietarii rezultatelor sunt
cei care le administrează. Ar rezulta că e o distincţie între
`administrare' şi `custodie'?

În fine, punctul (4) prevede ce se întâmplă cu această `custodie' în
cazul în care o astfel de organizaţie dispare, de exemplu se
privatizează: la dispoziţia autorităţii de stat, custodia este
încredinţată altcuiva.

Deşi sensul `custodiei', `administraţiei' şi `proprietăţii' în acest
articol de lege nu sunt definite, ansamblul pare să sugereze un fel de
drept al autorităţii de stat de a {em expropria,} prin simplu ordin,
fără a se menţiona vreo despăgubire, unele drepturi patrimoniale
asupra anumitor categorii de rezultate de cercetare în numele
``importanţei naţionale'', situaţie care ar părea să contravină
obligaţiei constituţionale a statului de a garanta proprietatea.

OBSERVATIE Nu am găsit registrul documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional, prevăzut la art. 75 din Legea Cercetării.
ro-og-57-2002-2022-art-75 (3 comentarii)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă

 Nu există.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07