Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: institut naţional de cercetare-dezvoltare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

ro-og-57-2002-2022-art-17
CITAT: 

 (1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare - INCD, reglementat prin prezenta ordonanţă, denumit în 
continuare institut naţional, reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de 
cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea 
competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de 
dezvoltare a României. 
(2) Institutul naţional este persoană juridică română care are ca obiect principal activitatea de 
cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economicăşi autonomie financiară, calculează 
amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic. 
(3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului 
pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează, după caz, în coordonarea/subordinea unui organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale sau a unei instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, 
potrivit legii. 
 (4) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară 
activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională de cercetare, 
constituie baze de competenţă 
ştiinţificăşi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi 
de documentare ştiinţificăşi tehnică. 
(5) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform 
regulamentului propriu, şi se poate înregistra la registrul comerţului ca INCD. 
(5^1) În cazul în care institutul naţional realizeazăşi activităţi comerciale şi de producţie conform 
regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, evidenţa contabilă a acestor activităţi se va realiza în 
mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obţinerea de profit, astfel încât 
să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi a veniturilor şi 
cheltuielilor aferente şi să se elimine orice posibilitate de subvenţionare încrucişată. 

 (6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unităţi şi instituţii prevăzute la art. 7 şi 8 sunt 
reglementate prin legi specifice. 

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-7
CITAT:  În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse următoarele categorii de unităţi şi instituţii de 
drept public:

 a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;

 b) instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără 
personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;

 c) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură;

 d) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept 
public;

 e) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale; 

 f) instte sa sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor 
naţionale şi regiilor autonome;

 g) alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori 
structuri ale acestora legal constituite. 

 
ro-og-57-2002-2022-art-17
CITAT: 

 (1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare - INCD, reglementat prin prezenta ordonanţă, denumit în 
continuare institut naţional, reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de 
cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea 
competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de 
dezvoltare a României. 
(2) Institutul naţional este persoană juridică română care are ca obiect principal activitatea de 
cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economicăşi autonomie financiară, calculează 
amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic. 
(3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului 
pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează, după caz, în coordonarea/subordinea unui organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale sau a unei instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, 
potrivit legii. 
 (4) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară 
activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională de cercetare, 
constituie baze de competenţă 
ştiinţificăşi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi 
de documentare ştiinţificăşi tehnică. 
(5) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform 
regulamentului propriu, şi se poate înregistra la registrul comerţului ca INCD. 
(5^1) În cazul în care institutul naţional realizeazăşi activităţi comerciale şi de producţie conform 
regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, evidenţa contabilă a acestor activităţi se va realiza în 
mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obţinerea de profit, astfel încât 
să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi a veniturilor şi 
cheltuielilor aferente şi să se elimine orice posibilitate de subvenţionare încrucişată. 

 (6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unităţi şi instituţii prevăzute la art. 7 şi 8 sunt 
reglementate prin legi specifice. 

Termeni şi concepte conexe

institut naţional
CITAT: Este neclar daca sunt aceleaşi cu `institutele naţionale de cercetare-dezvoltare'. Dacă o 
organizaţie îşi ia ca titulatură `institut naţional' se încadrează în articolele care nu precizează
`de cercetare-dezvoltare'?

actualizat la 2023-12-07 18:14:07