Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: institut naţional (RO)

Este neclar daca sunt aceleaşi cu `institutele naţionale de cercetare-dezvoltare'. Dacă o 
organizaţie îşi ia ca titulatură `institut naţional' se încadrează în articolele care nu precizează
`de cercetare-dezvoltare'?

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-11
CITAT: 

 (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute naţionale sau ca instituţii publice se înfiinţează 
sau se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, dacă legea nu prevede altfel.

 (2) Prin hotărâre a Guvernului de înfiinţare şi/sau de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) se stabilesc denumirea, obiectul de activitate, sediul şi 
patrimoniul, precum şi bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, şi date în administrare acestora. 
(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale cu capital majoritar de stat se 
înfiinţeazăşi se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor. 
ro-og-57-2002-2022-art-14 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital privat se pot organiza în condiţiile prevăzute 
de lege. 
(2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar de stat, organizate ca societăţi 
comerciale, se pot privatiza în condiţiile legii şi cu respectarea normelor specifice privind privatizarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare, elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 
(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu documentaţiile, colecţiile sau 
bazele de date de interes naţional acumulate până la data privatizării. Aceste documentaţii, colecţii sau baze 
de date de interes naţional, stabilite conform prevederilor art. 75 alin. (3), se depun la institutele naţionale 
sau la instituţiile publice desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(4) În cazul brevetelor de invenţie cu obiect care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3) sau 
care conţin informaţii clasificate, calitatea de titular al acestora se transmite institutelor naţionale sau 
instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
ro-og-57-2002-2022-art-19
CITAT: 

 (1) Prin actul de înfiinţare al institutului naţional se stabilesc denumirea şi sediul principal, obiectul de 
activitate, patrimoniul şi organul administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţioneazăşi se 
aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare. 

 (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului naţional se întocmeşte pe baza 
regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de 
la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
(3) Structura organizatorică a institutului naţional este aprobată de organul administraţiei publice centrale 
în coordonarea căruia funcţionează. 
(4) Institutul naţional poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice subunităţi cu sau fără personalitate 
juridică, necesare realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile 
funcţionale din cadrul institutului naţional, precum şi cu terţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare 
şi funcţionare a institutului naţional. 
ro-og-57-2002-2022-art-20
CITAT: 

 Institutul naţional prevăzut la art. 7 este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor 
investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în 
vigoare. 

 
ro-og-57-2002-2022-art-21
CITAT: 

 Conducerea institutului naţional se exercită de către consiliul de administraţie, format din 7 sau 9 
persoane, din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentantul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, 
reprezentantul organului administraţiei publice coordonator al institutului naţional, reprezentantul 
Ministerului Finanţelor Publice, reprezentantul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi directorul 
general al institutului naţional, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, precum şi preşedintele 
Consiliului ştiinţific al institutului naţional. Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al 
conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul 
regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea institutului 
naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

 
ro-og-57-2002-2022-art-22
CITAT: 

 (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit prin ordin al 
conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, conform rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor metodologiei elaborate 
în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
(2) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul 
autorităţii publice în coordonarea căreia funcţionează institutul naţional, conform metodologiei prevăzute la 
alin. (1). 
sfârşitul textului actualizat. 

ro-og-57-2002-2022-art-23
CITAT: 

 (1) Prin hotărârea Guvernului de înfiinţare sau reorganizare a institutului naţional se stabilesc bunurile din 
domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, bunurile din proprietatea 
privată a statului, administrate de institut, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau 
realizate din venituri proprii, după caz. 
(2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publicăşi privată 
a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau 
realizate din venituri proprii. 

 (3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa 
societăţi comerciale sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi comerciale, conform 
legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului. Pentru aceasta, institutul 
îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţificăşi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, 
procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate 
intelectuală. 
ro-og-57-2002-2022-art-66
CITAT: 

 Institutele naţionale şi unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice pot contracta, în 
sistem direct, cu organul administraţiei publice centrale sub coordonarea căruia funcţionează lucrări 
solicitate de acesta, în domeniul de specialitate specific. 

 

Termeni şi concepte conexe

institut naţional de cercetare-dezvoltare

actualizat la 2022-06-27 19:19:42