Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Prevederi aplicabile tuturor organizaţiilor de cercetare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-206-2004-2022-art-9
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, unităţile şi/sau 
instituţiile care conduc programe de cercetare-dezvoltare, precum şi unităţile care asigură valorificarea 
rezultatelor sunt responsabile pentru respectarea normelor şi a valorilor etice în cercetare-dezvoltare. 
(2) În cadrul unităţilor şi al instituţiilor prevăzute la alin. (1) se înfiinţează comisii de etică, pe lângă 
consiliile ştiinţifice sau, după caz, pe lângă consiliile de administraţie. 
(3) Componenţa comisiilor de etică este propusă de consiliile ştiinţifice sau, după caz, de consiliile de 
administraţie şi se aprobă prin ordin al conducătorului instituţiei sau al unităţii prevăzute la alin. (1). 


ro-lege-319-2003-2022-art-14
CITAT: 

 Numărul de posturi pe funcţii şi grade profesionale se propune de către consiliul ştiinţific şi se aprobă de 
către consiliul de administraţie al instituţiei sau al unităţii, respectiv de organele de conducere echivalente, 
în concordanţă cu necesităţile şi resursele financiare ale acesteia.

 


ro-og-57-2002-2022-art-15
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 7 şi 8 pot participa în nume propriu la cooperarea 
tehnico-ştiinţifică internaţională şi pot încheia în mod direct contracte privind aceste activităţi, în condiţiile 
legii; contractele, precum şi utilizarea rezultatelor cercetării se vor înscrie în termenii utilizaţi în acordurile 
internaţionale la care România este parte. 

 (2) Rezultatele cercetărilor care sunt proprietate publică a statului se pot utiliza în cadrul cooperării 
internaţionale, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cu aprobarea Guvernului. 
ro-og-57-2002-2022-art-13
CITAT:  (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare de drept public pot desfăşura activităţi de 
microproducţie şi pot oferi servicii specifice, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi 
prevederilor legale corespunzătoare. Activităţile şi serviciile pot fi desfăşurate inclusiv prin asociere în 
participaţiune, numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, potrivit 
regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea 
organului administraţiei publice centrale în subordinea sau coordonarea căruia funcţionează instituţia sau 
unitatea de drept public. 
(2) Instituţiile şi unităţile de drept privat dispun de autonomie în exploatarea rezultatelor activităţii proprii 
de cercetare-dezvoltare, conform legii. 
ro-og-57-2002-2022-art-76 (2 comentarii)
CITAT: 

 (1) Rezultatele cercetării-dezvoltării se înregistrează în contabilitate conform reglementărilor contabile 
aplicabile. Activele fixe corporale şi necorporale, rezultate ale cercetării-dezvoltării, pot fi transferate către 
alte entităţi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele de finanţare. 
(2) Achiziţiile efectuate în vederea executării contractului se înregistrează în contabilitate potrivit 
legislaţiei în vigoare. 
ro-og-57-2002-2022-art-84
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi 8 beneficiază de reducerea cu 50% 
a baremelor stabilite pentru criteriile legate de cifra de afaceri şi garanţiile cerute în achiziţiile publice de 
bunuri materiale, lucrări şi servicii, precum şi a taxelor de înscriere în sistemul de licitaţie electronică. 
(2) *** Abrogat 
(3) *** Abrogat 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1a
CITAT: 
Etica și integritatea C-I: cercetătorii, procesele de cercetare și sistemul de C-I în ansamblu ar trebui să 
respecte norme și practici stricte în materie de etică și integritate, care stau la baza unei cercetări responsabile 
și demne de încredere, fără interferențe necuvenite – o condiție prealabilă pentru atingerea excelenței – care 
susțin responsabilitatea cercetătorilor în ceea ce privește evitarea lipsei de imparțialitate și a „scurtăturilor” 
metodologice și combaterea răspândirii pseudoștiințelor și a dezinformării prin intensificarea eforturilor de 
diseminare a informațiilor științifice și a pedagogiei aferente;


actualizat la 2022-06-27 19:19:43