Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Accesul la infrastructuritructura de cercetare-dezvoltare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-128
CITAT: 
 (1) Carta universitară prezintă opţiunile majore ale comunităţii universitare şi se aplică în tot spaţiul 
universitar. 
(2) Carta universitară se referă, în mod obligatoriu, cel puţin la: 
a) modalităţile de desemnare şi revocare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere sau 
care fac parte din structurile şi organismele de conducere ale universităţii, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;

 b) Codul de eticăşi deontologie profesională universitară;

 c) modul în care se realizează gestiunea şi protecţia resurselor universităţii;

 d) condiţiile în care se constituie fondurile proprii şi stabilirea destinaţiei acestora şi a condiţiilor în care 
sunt utilizate;

 e) condiţiile în care se pot încheia contracte cu instituţiile publice şi cu alţi operatori economici în vederea 
unor programe de cercetare fundamentalăşi aplicativă sau a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor 
cu studii universitare;

 f) condiţiile în care universitatea se poate asocia cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu alte 
organizaţii pentru îndeplinirea misiunii sale; 
g) modalităţile în care se pot construi, deţine şi folosi elementele aferente bazei materiale a universităţii, 
necesare educaţiei şi cercetării ştiinţifice; 
h) modalităţile în care se derulează acţiunile de cooperare internaţională ale instituţiei de învăţământ 
superior, încheierea de contracte şi participarea la organizaţiile europene şi internaţionale; 
i) modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale universităţilor şi sindicatele personalului 
didactic, de cercetare, tehnic şi administrativ şi organizaţiile studenţeşti legal constituite; 
j) oricare alte aspecte considerate relevante de către senatul universitar şi care corespund legislaţiei în 
vigoare.

 (3) Carta universitară se elaboreazăşi se adoptă de către senatul universitar, numai după dezbaterea cu 
comunitatea universitară. 
(4) Carta universitară nu poate conţine prevederi contrare legislaţiei în vigoare. Nerespectarea legilor în 
conţinutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv. 
(5) Carta universitară se adoptă numai după rezoluţia pozitivă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare. Rezoluţia privind avizul de 
legalitate se emite de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de maximum 
30 de zile de la data solicitării instituţiei de învăţământ superior. 
(6) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (5) nu este respectat, Carta universitară se consideră avizată 
potrivit procedurii aprobării tacite. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-34
CITAT: felicită Comisia pentru planurile de a îmbunătăți accesul la instituții de excelență și infrastructuri pentru cercetătorii 
din întreaga UE; subliniază însă necesitatea unui sprijin mai bine direcționat, care să contribuie la eliminarea decalajului C&I 
în Uniune;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-35
CITAT: subliniază importanța reducerii fragmentării accesului la datele de cercetare și recunoaște importanța Cloudului 
european pentru știința deschisă (EOSC) în contextul „noului SEC”, care vizează reunirea părților interesate, a inițiativelor și 
a infrastructurilor de date instituționale, naționale și europene în vederea dezvoltării unui ecosistem al științei deschise 
incluzive în UE; solicită promovarea participării la inițiativele privind știința deschisă și schimbul de date prin îmbunătățirea 
infrastructurilor europene de schimb de date și promovarea utilizării standardelor în materie de date;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-50
CITAT: invită instituțiile relevante să sprijine tinerii cercetători prin asigurarea unor condiții și oportunități adecvate și să 
adopte măsuri urgente, cum ar fi prelungirea duratei granturilor și a proiectelor, adaptarea termenelor și îmbunătățirea 
accesului la instalații;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-j
CITAT: întrucât o abordare mai sinergică a altor programe de finanțare și politici ale UE ar putea valorifica, în special, 
capacitățile de C&I acumulate în ultimul deceniu în țările mai puțin performante; întrucât acest lucru ar necesita 
punerea în comun a resurselor pentru a sprijini activitățile de promovare a dezvoltării capitalului uman și introducerea 
de tehnologii inovatoare și de noi modele de afaceri, precum și pentru a sprijini întreținerea și dezvoltarea 
infrastructurii; întrucât o combinație specifică de investiții ale fondurilor structurale în cadrul priorităților de 
specializare inteligentă cu inițiative excelente de C&I sprijinite de programul-cadru ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ performanța anumitor regiuni și ar putea întări SEC în ansamblu; întrucât, în acest context, este, de 
asemenea, important să se sublinieze necesitatea de a optimiza și a coordona mai bine utilizarea infrastructurilor de 
cercetare la nivelul UE;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43