Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-30
CITAT: 

 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmăreşte creşterea potenţialului naţional de cercetare 
şi solicită Academiei Române şi academiilor de ramură, instituţiilor de învăţământ superior, institutelor 
naţionale şi instituţiilor publice din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare să elaboreze şi să aplice 
programe privind formarea şi dezvoltarea resurselor umane utilizate în cercetare. Programele astfel elaborate 
vor fi sintetizate în Strategia resurselor umane din activitatea de cercetare-dezvoltare, parte componentă a 
Strategiei naţionale. 
(2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, care beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta 
ordonanţă, vor asigura stabilizarea personalului atestat pe grade ştiinţifice, vor lua măsuri speciale pentru 
motivarea tinerilor de a desfăşura activităţi în acest domeniu şi vor menţine şi vor dezvolta potenţialul uman 
de cercetare implicat în domenii de vârf, prin angajarea anuală a unui număr de absolvenţi şi specialişti cu 
cea mai bună pregătire, cel puţin egal cu numărul de personal cu studii superioare plecat din institut în anul 
anterior, cu excepţia situaţiilor ce rezultă din restructurări. Promovarea cercetătorilor se face ţinându-se 
seama, în principal, de performanţa ştiinţifică, confirmată la nivel naţional şi internaţional. 
ro-og-57-2002-2022-art-31 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare evaluate în condiţiile art. 33, academiile de ramurăşi 
instituţiile de învăţământ superior acreditate organizeazăşi participă, cu prioritate, la programele de formare 
profesională a persoanelor cu studii superioare din domeniu. 
(2) Instituţiile de învăţământ superior, academiile de ramură, institutele de cercetare şi cele de 
cercetare-dezvoltare pot colabora pe bază de reciprocitate în promovarea unor programe de formare 
continuă, doctorate, teme de cercetare, în practica studenţilor şi alte asemenea activităţi. 
(3) Finanţarea programelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face conform prevederilor legale în vigoare şi 
reglementărilor specifice stabilite la nivelul unităţilor organizatoare. 
(4) Studenţii din instituţiile de învăţământ superior acreditate şi doctoranzii pot face parte din colectivele 
de cercetare şi participă efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare. Studenţii şi 
doctoranzii care participă la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare pot fi remuneraţi 
conform legii. 
ro-og-57-2002-2022-art-33 (1 comentariu)
ro-og-57-2002-2022-art-38
CITAT: 

 Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, pe baza Strategiei naţionale, 
sunt obligate:

 a) să elaboreze strategii proprii;

 b) să asigure monitorizarea modului de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planurile proprii;

 c) să organizeze periodic verificări asupra activităţii economico-financiare, precum şi ale performanţelor 
de management al cercetării, în scopul îmbunătăţirii acestora; 

 d) să raporteze anual autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare rezultatele şi performanţele ştiinţifice. 
Impactul acestora în economie şi în societate trebuie să fie dat publicităţii prin orice mijloace posibile, 
pentru o informare cât mai largă. 

 e) să îşi organizeze compartimente de marketing în vederea creşterii gradului de aplicabilitate a 
cercetărilor finanţate din fonduri publice. 

ro-og-57-2002-2022-art-67 (1 comentariu)

actualizat la 2022-06-27 19:19:42