Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

ADC-LC31

OBSERVATIE care priveşte:
ro-og-57-2002-2022-art-31 (1 comentariu)

CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare evaluate în condiţiile art. 33, academiile de ramurăşi 
instituţiile de învăţământ superior acreditate organizeazăşi participă, cu prioritate, la programele de formare 
profesională a persoanelor cu studii superioare din domeniu. 
(2) Instituţiile de învăţământ superior, academiile de ramură, institutele de cercetare şi cele de 
cercetare-dezvoltare pot colabora pe bază de reciprocitate în promovarea unor programe de formare 
continuă, doctorate, teme de cercetare, în practica studenţilor şi alte asemenea activităţi. 
(3) Finanţarea programelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face conform prevederilor legale în vigoare şi 
reglementărilor specifice stabilite la nivelul unităţilor organizatoare. 
(4) Studenţii din instituţiile de învăţământ superior acreditate şi doctoranzii pot face parte din colectivele 
de cercetare şi participă efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare. Studenţii şi 
doctoranzii care participă la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare pot fi remuneraţi 
conform legii. 
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-og-57-2002-2022-art-39 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Strategia naţională stabileşte obiectivele de interes naţional şi cuprinde mijloacele pentru realizarea 
acestora. Obiectivele principale ale Strategiei naţionale sunt: 
a) promovarea şi dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare pentru susţinerea dezvoltării 
economice şi sociale a ţării şi a cunoaşterii; 
b) integrarea în comunitatea ştiinţifică internaţională; 
c) protecţia patrimoniului tehnico-ştiinţific românesc; 
d) dezvoltarea resurselor umane din activitatea de cercetare; 
e) dezvoltarea bazei materiale şi finanţarea activităţii de cercetare.

 (2) Obiectivele Strategiei naţionale sunt în concordanţă cu obiectivele Programului de guvernare şi ale 
strategiilor sectoriale şi sunt stabilite pe baza consultării cu organele administraţiei publice centrale şi locale, 
cu Academia Românăşi cu academiile de ramură, cu instituţiile de învăţământ superior, cu unităţile de 
cercetare-dezvoltare, cu marii agenţi economici, cu patronatele şi cu sindicatele. 
(3) Strategia naţională se actualizează periodic, în funcţie de evoluţia economico-socială. 
ro-og-57-2002-2022-art-40 (1 comentariu)
CITAT:  
(1) Pentru stabilirea priorităţilor Strategiei naţionale se înfiinţează Consiliul Naţional pentru Politica 
Ştiinţei şi Tehnologiei, fără personalitate juridică, ca organ consultativ al Guvernului, în coordonarea 
primului-ministru. 
(2) Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei este constituit din maximum 9 membri, 
persoane recunoscute pentru experienţa în domeniu, din care cel puţin 4 sunt membri ai Colegiului 
consultativ la momentul numirii lor în Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei. 
Componenţa se aprobă prin decizie a primului ministru, pe baza propunerilor conducătorului autorităţii de 
stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 5 ani. 
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi 
Tehnologiei se adoptă prin consens în şedinţa de constituire a acestuia, la propunerea autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare. 

 (4) Anual, Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei prezintă Guvernului, în cadrul unei 
şedinţe de Guvern, un raport care cuprinde concluziile şi recomandările privind cercetarea ştiinţifică, 
transferul tehnologic, inovarea şi dezvoltarea societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere în România şi care 
se face public. 

Absenţa normativelor prevăute la art. 31, 40 din Legea Cercetării: Strategia resurselor umane din cercetare-dezvoltare, procedura de elaborare a strategiei naţionale şi regulamentul CNPST
 Procedura de la art 31 nu a avut loc niciodată şi
strategia resurselor umane, menţionată la art 31 nu a fost adoptată
niciodată. Este necesară o hotărâre de guvern care să stabilească
procedura planificării strategice a cercetării, care implică
instituţii din subordinea tuturor ministerlor, şi care să includă şi
strategia resurselor umane. De asemenea trebuie coroborate cu
componenta si regulamentul de organizare şi funcţionare al CNPST, care
nu a fost adoptat niciodată.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07