Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Reţelele de organizaţii de cercetare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-126
CITAT: 
 (1) Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor didactice 
experimentale, institutelor de cercetare, fermelor, grădinilor botanice, caselor universitare, campusurilor 
universitare, spitalelor şi clinicilor universitare, precum şi dotările aferente, folosite de instituţia de 
învăţământ superior, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le utilizeze. 
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) spaţiile şi dotările aferente care aparţin Ministerului Sănătăţii, 
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în care se desfăşoară învăţământul medical superior, 
spaţiile care aparţin cultelor în care se desfăşoară învăţământul confesional, precum şi spaţiile care aparţin 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de 
Informaţii, în care se desfăşoară învăţământ de specialitate. 
(3) Spaţiul universitar este inviolabil. Accesul în spaţiul universitar este permis numai în condiţiile 
stabilite prin lege şi prin Carta universitară. 
ro-lege-1-2011-2022-art-128
CITAT: 
 (1) Carta universitară prezintă opţiunile majore ale comunităţii universitare şi se aplică în tot spaţiul 
universitar. 
(2) Carta universitară se referă, în mod obligatoriu, cel puţin la: 
a) modalităţile de desemnare şi revocare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere sau 
care fac parte din structurile şi organismele de conducere ale universităţii, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;

 b) Codul de eticăşi deontologie profesională universitară;

 c) modul în care se realizează gestiunea şi protecţia resurselor universităţii;

 d) condiţiile în care se constituie fondurile proprii şi stabilirea destinaţiei acestora şi a condiţiilor în care 
sunt utilizate;

 e) condiţiile în care se pot încheia contracte cu instituţiile publice şi cu alţi operatori economici în vederea 
unor programe de cercetare fundamentalăşi aplicativă sau a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor 
cu studii universitare;

 f) condiţiile în care universitatea se poate asocia cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu alte 
organizaţii pentru îndeplinirea misiunii sale; 
g) modalităţile în care se pot construi, deţine şi folosi elementele aferente bazei materiale a universităţii, 
necesare educaţiei şi cercetării ştiinţifice; 
h) modalităţile în care se derulează acţiunile de cooperare internaţională ale instituţiei de învăţământ 
superior, încheierea de contracte şi participarea la organizaţiile europene şi internaţionale; 
i) modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale universităţilor şi sindicatele personalului 
didactic, de cercetare, tehnic şi administrativ şi organizaţiile studenţeşti legal constituite; 
j) oricare alte aspecte considerate relevante de către senatul universitar şi care corespund legislaţiei în 
vigoare.

 (3) Carta universitară se elaboreazăşi se adoptă de către senatul universitar, numai după dezbaterea cu 
comunitatea universitară. 
(4) Carta universitară nu poate conţine prevederi contrare legislaţiei în vigoare. Nerespectarea legilor în 
conţinutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv. 
(5) Carta universitară se adoptă numai după rezoluţia pozitivă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare. Rezoluţia privind avizul de 
legalitate se emite de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de maximum 
30 de zile de la data solicitării instituţiei de învăţământ superior. 
(6) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (5) nu este respectat, Carta universitară se consideră avizată 
potrivit procedurii aprobării tacite. 
ro-lege-1-2011-2022-art-129
CITAT: 
(1) Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau
prin asociere, societăţi, fundaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ
preuniversitar, cu aprobarea senatului universitar, conform
prevederilor legale.  Condiţia ca acestea să se înfiinţeze este aceea
ca ele să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei şi să nu
influenţeze negativ în niciun fel activităţile de învăţământ,
cercetare şi consultanţă.

(2) Instituţiile de învăţământ superior pot constitui consorţii,
inclusiv cu unităţile de cercetare-dezvoltare, în baza unui contract
de parteneriat, conform legislaţiei în vigoare.

(3) La constituirea societăţilor comerciale, a fundaţiilor sau a
asociaţiilor, instituţia de învăţământ superior de stat poate
contribui exclusiv cu bani, brevete de invenţie şi alte drepturi de
proprietate industrială.  Universitatea poate acorda prin contract
dreptul de administrare şi folosinţă asupra bunurilor patrimoniale
societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de
asociat sau acţionar ori fundaţiilor în care are calitatea de
fondator, cu aprobarea senatului universitar. Dreptul de folosinţă şi
administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui
aport al universităţii la capitalul social al unei societăţi
comerciale, fundaţii sau asociaţii.

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07