Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Salarizarea cercetătorilor şi personalului de cercetare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-286
CITAT: 

 (1) Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare se întocmesc anual, prin stabilirea de norme 
universitare, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea fiecărui an universitar şi nu se pot modifica în timpul 
anului universitar. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2015 - 2016, în statele de funcţii ale 
personalului didactic şi de cercetare se pot efectua modificări cu privire la normele universitare ale 
persoanelor pentru care s-au dat aprobări conform art. 362 alin. (8). 

 (2) Funcţiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc ţinând seama de: 
a) planurile de învăţământ; 
b) formaţiunile de studiu; 
c) normele universitare. 

(3) În statul de funcţii sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice şi de cercetare ocupate sau 
vacante, specificându-se funcţiile didactice şi de cercetare corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore 
convenţionale repartizate pe activităţi de predare, seminare, lucrări practice sau de laborator, îndrumare de 
proiecte, îndrumare a studenţilor şi a studenţilor-doctoranzi, practică de specialitate, de cercetare şi activităţi 
echivalente acestora, la disciplinele din planul de învăţământ.

 (4) Statele de funcţii se întocmesc la nivelul departamentelor sau al şcolilor doctorale, prin consultarea 
membrilor acestora, ca urmare a precizării sarcinilor didactice şi de cercetare de către consiliul facultăţii. La 
departamentele cu discipline la mai multe facultăţi, statele de funcţii se completează pe baza notelor de 
comandă, avizate de conducerea instituţiei de învăţământ superior. 
(5) Statul de funcţii al personalului didactic şi de cercetare se avizează de consiliul facultăţii sau, după 
caz, de consiliul şcolii doctorale şi se aprobă de senatul universitar. 
(6) Numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar se stabileşte de senatul 
universitar, în funcţie de bugetul şi specificul instituţiei, al facultăţii, al programului de studii, al 
departamentului sau al şcolii doctorale. 
(7) Nomenclatorul general de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior, precum 
şi nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestor funcţii se elaborează de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
(8) Angajarea personalului didactic şi de cercetare auxiliar şi nedidactic se face prin concurs organizat de 
facultate sau de şcoala doctorală, potrivit legii. 
(9) Atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite în fişa individuală a postului, 
avizată, după caz, de decan, de directorul departamentului sau de conducătorul şcolii doctorale şi aprobată 
de rector, constituind anexă la contractul individual de muncă. 
ro-lege-1-2011-2022-art-287
ro-lege-1-2011-2022-art-288
CITAT: 

 (1) Activităţile didactice care excedează o normă didactică prevăzută la art. 287 sunt remunerate în regim 
de cumul sau plată cu ora. 
(2) Activităţile din granturi sau contractele de cercetare se remunerează conform deciziei directorului de 
grant, conform legii şi prevederilor Cartei universitare. 
(3) Susţinerea de către personalul titular de activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ 
superior sau de cercetare se poate face doar cu acordul scris al senatului universitar. 
(4) Activităţile de cercetare pe bază de contract sunt remunerate conform legii, Cartei universitare şi 
prevederilor contractuale. Contractul de cercetare stabileşte atât modalitatea de plată efectivă, cât şi 
cuantumurile. 
(5) Profesorii şi conferenţiarii titulari sau directorii de granturi care timp de 6 ani consecutivi au derulat 
granturi de cercetare şi au funcţionat în aceeaşi universitate pot beneficia de an sabatic. Pe perioada anului 
sabatic, aceştia beneficiază de până la un salariu de bază, cu aprobarea senatului universitar, şi îşi păstrează 
calitatea de titular, dar sunt scutiţi de efectuarea activităţilor din fişa postului. 
(6) Cadrele didactice care sunt alese sau numite în instituţiile publice ale statului sau desfăşoară activităţi 
specifice funcţiei publice în ministere ori în alte organe de specialitate ale statului pot desfăşura activităţi 
didactice aferente unei norme didactice. 
ro-lege-1-2011-2022-art-289
CITAT: 

 (1) Personalul didactic şi de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani. 
(2) *** Abrogat 
(3) Senatul universitar din universităţile de stat, particulare şi confesionale, în baza criteriilor de 
performanţă profesionalăşi a situaţiei financiare, poate decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau 
de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de 
prelungire anuală conform Cartei universitare, fără limită de vârstă. Senatul universitar poate decide 
conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelenţă didacticăşi de cercetare, cadrelor didactice 
care au atins vârsta de pensionare. Cadrele didactice pensionate pot fi plătite în regim de plată cu ora. 
(4) *** Abrogat 
(5) Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se aplică cadrelor didactice care beneficiază de 
prevederile alin. (3) şi (4). 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instituţiile de învăţământ superior nu pot 
acoperi normele cu titulari, pot hotărî menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare, cu toate 
drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, 
după o metodologie stabilită de senatul universitar. 
(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat se face anual, cu 
menţinerea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din activitatea didactică desfăşurată avute anterior 
pensionării, cu aprobarea senatului universitar, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia 
suspendării pensiei pe durata reîncadrării. 

 
ro-lege-1-2011-2022-art-327
CITAT: 

 Salarizarea personalului didactic şi de cercetare se face conform legislaţiei în vigoare şi hotărârilor 
senatului universitar.


ro-lege-319-2003-2022-art-23
ro-lege-319-2003-2022-art-37
CITAT: 

 Cetăţenilor români care au lucrat în străinătate în cercetare-dezvoltare li se echivalează integral, la cerere, 
vechimea în specialitate, pe baza documentelor care atestă acest lucru.

 


ro-og-57-2002-2022-art-64 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) *** Abrogat 
(2) *** Abrogat 
(3) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se elaborează de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
(4) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile cu deplasările sunt prevăzute de norme aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-44
CITAT: sprijină planul Comisiei de a se baza pe Fondul paneuropean de pensii pentru cercetători (RESAVER) și de a dezvolta 
un cadru general privind carierele cercetătorilor pentru a promova în continuare mobilitatea transfrontalieră și 
transsectorială, pentru a spori comparabilitatea și transparența în ceea ce privește oportunitățile de carieră și pentru a atrage 
mai bine talentele cu înaltă calificare din țările terțe;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-47
CITAT: invită Comisia să colaboreze cu statele membre pentru a identifica politici și proceduri care ar putea sprijini o mai 
bună gestionare a carierelor în cercetare, reducerea precarității, promovarea incluziunii și a diversității și, în cele din urmă, 
creșterea calității științei produse;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43