Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 286

Conţinut (1) Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare se întocmesc anual, prin stabilirea de norme 
universitare, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea fiecărui an universitar şi nu se pot modifica în timpul 
anului universitar. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2015 - 2016, în statele de funcţii ale 
personalului didactic şi de cercetare se pot efectua modificări cu privire la normele universitare ale 
persoanelor pentru care s-au dat aprobări conform art. 362 alin. (8). 

 (2) Funcţiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc ţinând seama de: 
a) planurile de învăţământ; 
b) formaţiunile de studiu; 
c) normele universitare. 

(3) În statul de funcţii sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice şi de cercetare ocupate sau 
vacante, specificându-se funcţiile didactice şi de cercetare corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore 
convenţionale repartizate pe activităţi de predare, seminare, lucrări practice sau de laborator, îndrumare de 
proiecte, îndrumare a studenţilor şi a studenţilor-doctoranzi, practică de specialitate, de cercetare şi activităţi 
echivalente acestora, la disciplinele din planul de învăţământ.

 (4) Statele de funcţii se întocmesc la nivelul departamentelor sau al şcolilor doctorale, prin consultarea 
membrilor acestora, ca urmare a precizării sarcinilor didactice şi de cercetare de către consiliul facultăţii. La 
departamentele cu discipline la mai multe facultăţi, statele de funcţii se completează pe baza notelor de 
comandă, avizate de conducerea instituţiei de învăţământ superior. 
(5) Statul de funcţii al personalului didactic şi de cercetare se avizează de consiliul facultăţii sau, după 
caz, de consiliul şcolii doctorale şi se aprobă de senatul universitar. 
(6) Numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar se stabileşte de senatul 
universitar, în funcţie de bugetul şi specificul instituţiei, al facultăţii, al programului de studii, al 
departamentului sau al şcolii doctorale. 
(7) Nomenclatorul general de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior, precum 
şi nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestor funcţii se elaborează de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
(8) Angajarea personalului didactic şi de cercetare auxiliar şi nedidactic se face prin concurs organizat de 
facultate sau de şcoala doctorală, potrivit legii. 
(9) Atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite în fişa individuală a postului, 
avizată, după caz, de decan, de directorul departamentului sau de conducătorul şcolii doctorale şi aprobată 
de rector, constituind anexă la contractul individual de muncă. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07