Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 287

Conţinut (1) Norma universitară cuprinde: 
a) norma didactică; 
b) norma de cercetare. 
(2) Norma didactică poate cuprinde: 
a) activităţi de predare; 
b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an; 
c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă; 
d) îndrumarea elaborării disertaţiilor de master; 
e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat; 
f) alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile de învăţământ; 
g) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive; 
h) activităţi de evaluare; 
i) tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în cadrul sistemului de 
credite transferabile; 
j) participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.

 (3) Norma didactică săptămânală în învăţământul superior se cuantifică în ore convenţionale. 
(4) Norma didactică se stabileşte conform planului de învăţământ şi se calculează ca normă medie 
săptămânală, indiferent de perioada semestrului universitar în care este efectuată. Norma medie săptămânală 
se stabileşte prin împărţirea numărului de ore convenţionale din fişa individuală a postului la numărul de 
săptămâni înscris în planul de învăţământ pentru activitatea didactică de predare şi de seminar din întregul 
an universitar. 
(5) Ora convenţională este ora didactică de activităţi prevăzute la alin. (2) lit. b) din învăţământul 
universitar de licenţă. 
(6) În învăţământul universitar de licenţă, ora de activităţi de predare reprezintă două ore convenţionale. 
(7) În învăţământul universitar de master şi în învăţământul universitar de doctorat, ora de activităţi de 
predare reprezintă 2,5 ore convenţionale, iar ora de activităţi prevăzute la alin. (2) lit. b) reprezintă 1,5 ore 
convenţionale. 
(8) În cazul predării integrale în limbi de circulaţie internaţională, la ciclurile de licenţă, master şi 
doctorat, activităţile de predare, seminar sau alte activităţi pot fi normate cu un coeficient suplimentar 
multiplicativ de 1,25. Fac excepţie de la această prevedere orele de predare a limbii respective.

 (9) Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. c) - j), cuprinse în norma didactică, se cuantifică în ore 
convenţionale, printr-o metodologie aprobată de senatul universitar, în funcţie de programul de studii, de 
profil şi de specializare, astfel încât unei ore fizice de activităţi să îi corespundă minimum 0,5 ore 
convenţionale. 
(10) Norma didactică săptămânală minimă pentru activităţile prevăzute la alin. (2) lit. a) - f) se stabileşte 
după cum urmează: 
a) profesor universitar: 7 ore convenţionale, dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de activităţi de 
predare; 
b) conferenţiar universitar: 8 ore convenţionale, dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de activităţi de 
predare; 
c) lector universitar/şef de lucrări: 10 ore convenţionale, dintre care cel puţin două ore convenţionale de 
activităţi de predare; 
d) asistent universitar: 11 ore convenţionale, cuprinzând activităţi prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi f).

 (11) Prin excepţie, norma personalului didactic prevăzut la alin. (10) lit. a) - c) care, datorită specificului 
disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs se majorează cu două ore convenţionale. 
(12) Norma didactică nu poate depăşi 16 ore convenţionale pe săptămână. 
(13) Norma didactică prevăzută la alin. (10) şi (11) reprezintă limita minimă privind normarea activităţii 
didactice. Senatul universitar, în baza autonomiei universitare, poate mări, prin regulament, norma didactică 
săptămânală minimă, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita maximă 
prevăzută la alin. (12). 
(14) Norma didactică a personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau 
echivalente acestora este superioară celei minime, fără a depăşi limita maximă prevăzută la alin. (12), 
conform deciziei consiliului facultăţii, la propunerea directorului de departament, sau deciziei consiliului 
şcolii doctorale. 
(15) Prin excepţie, în situaţia în care norma didactică nu poate fi alcătuită conform alin. (10) şi (11), 
diferenţele până la norma didactică minimă se completează cu activităţi de cercetare ştiinţifică, cu acordul 
consiliului facultăţii, la propunerea directorului de departament, respectiv cu acordul consiliului şcolii 
doctorale. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectivă, iar ora de cercetare este 
echivalentă cu 0,5 ore convenţionale. Cadrul didactic îşi menţine calitatea de titular în funcţia didactică 
obţinută prin concurs. 
(16) Cadrele didactice titulare a căror normă didactică nu poate fi constituită conform prevederilor alin. 
(10) - (15) pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu normă integrală de cercetare ştiinţifică, 
menţinându-şi calitatea de titular în funcţia didactică obţinută prin concurs. În această perioadă, cadrul 
didactic are obligaţiile personalului de cercetare din învăţământul superior. 
(17) În limitele prevăzute de prezentul articol, senatul universitar stabileşte, diferenţiat, norma 
universitară efectivă, în funcţie de domeniu, de specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de 
specialitate a studenţilor şi de dimensiunea formaţiunilor de studiu. 
(18) În departamente, şcoli doctorale, unităţi sau centre de cercetare şi microproducţie poate funcţiona pe 
posturi distincte şi personal de cercetare cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată. 
(19) Personalul de cercetare din învăţământul superior desfăşoară activităţi specifice, stabilite în fişa 
individuală a postului de către conducerea departamentului sau a şcolii doctorale. 
(20) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din învăţământul superior desfăşoară activităţi specifice 
stabilite în fişa individuală a postului. În instituţiile de învăţământ superior de stat, timpul săptămânal de 
lucru al acestuia este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare 
bugetare, potrivit legii. 
(21) Personalul care exercită o funcţie de conducere în cadrul instituţiei de învăţământ superior sau de 
îndrumare şi control în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate beneficia de 

o reducere a normei didactice de cel mult 30%, cu aprobarea senatului universitar. 
(22) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare, realizată prin cumularea 
ponderilor activităţilor prevăzute la alin. (1), este de 40 ore pe săptămână. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43