Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 289

Conţinut (1) Personalul didactic şi de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani. 
(2) *** Abrogat 
(3) Senatul universitar din universităţile de stat, particulare şi confesionale, în baza criteriilor de 
performanţă profesionalăşi a situaţiei financiare, poate decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau 
de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de 
prelungire anuală conform Cartei universitare, fără limită de vârstă. Senatul universitar poate decide 
conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelenţă didacticăşi de cercetare, cadrelor didactice 
care au atins vârsta de pensionare. Cadrele didactice pensionate pot fi plătite în regim de plată cu ora. 
(4) *** Abrogat 
(5) Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se aplică cadrelor didactice care beneficiază de 
prevederile alin. (3) şi (4). 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instituţiile de învăţământ superior nu pot 
acoperi normele cu titulari, pot hotărî menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare, cu toate 
drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, 
după o metodologie stabilită de senatul universitar. 
(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat se face anual, cu 
menţinerea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din activitatea didactică desfăşurată avute anterior 
pensionării, cu aprobarea senatului universitar, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia 
suspendării pensiei pe durata reîncadrării. 

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43