Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Obligaţiile generale cercetătorilor

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-127
CITAT: 
 (1) Comunitatea universitară este constituită din studenţi, personal didactic şi de cercetare şi personal 
didactic şi de cercetare auxiliar. 
(2) Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit calitatea de membru al 
comunităţii universitare, prin hotărâre a senatului universitar.

 (3) Membrii comunităţii universitare au drepturile şi îndatoririle stabilite prin reglementările legale în 
vigoare şi prin Carta universitară. 

ro-lege-1-2011-2022-art-287
ro-lege-1-2011-2022-art-304


ro-lege-319-2003-2022-art-3
CITAT: 

 (1) Dispoziţiile prezentului statut se aplică personalului de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, în cadrul altor structuri organizatorice cu 
capital de stat, privat sau mixt, al instituţiilor publice, precum şi în cadrul unor forme asociative ori în mod 
individual. 
(2) Prezenta lege reglementează statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi stabileşte drepturile şi 
obligaţiile specifice, precum şi modalităţile de angajare şi promovare.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-4
CITAT: 

 Activitatearpersonalului de cercetare-dezvoltare este de interes naţional şi cuprinde:

 a) dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice;

 b) participarea la transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor în toate domeniile vieţii economice şi sociale;

 c) participarea la valorificarea eficientă a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, pentru 
dezvoltarea durabilă a societăţii.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-5
CITAT: 

 Personalul de cercetare-dezvoltare:

 a) asimilează, utilizeazăşi generează noi cunoştinţe şi aplică cele mai bune practici în domeniul specific 
de activitate;

 b) respectă misiunea cercetării, etica şi deontologia profesională.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-24
CITAT: 

 Categoriile de personal prevăzute la art. 6 lit. a) şi b) au, pe lângă obligaţiile prevăzute de lege pentru 
personalul încadrat în muncă, şi următoarele obligaţii:

 a) să respecte etica şi deontologia activităţii de cercetare-dezvoltare;

 b) să respecte drepturile de proprietate intelectualăşi confidenţialitatea convenită cu colaboratorii şi cu 
finanţatorii cercetării;

 c) să nu creeze conflict de interese sau concurenţă neloială în cazul cumulului de activităţi, efectuat în 
condiţiile legii;

 d) să participe la formarea cercetătorilor tineri şi să transmită cunoştinţele şi experienţa proprie în 
activitatea de cercetare-dezvoltare;

 e) să utilizeze patrimoniul tehnico-ştiinţific şi alte resurse ale instituţiei sau ale unităţii exclusiv pentru 
activităţi profesionale în interesul instituţiei sau al unităţii angajatoare;

 f) să participe la evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare, precum şi a rezultatelor proprii;

 g) să participe la competiţii pentru programele internaţionale ale Comunităţii Europene sau pentru 
programele rezultate din acordurile internaţionale de cooperare bilaterală la care România este parte;

 h) să desfăşoare activitatea ştiinţifică, tehnologică sau de inovare fără a încălca drepturile şi libertăţile 
omului;

 i) să-şi dezvolte continuu cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice şi să contribuie la diseminarea informaţiei şi 
culturii ştiinţifice şi tehnice, precum şi la conştientizarea publicului şi a factorilor de decizie asupra rolului 
ştiinţei şi tehnicii;

 j) să participe la aplicarea, în condiţiile legii, a rezultatelor activităţii proprii de cercetare-dezvoltare.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-25
CITAT: 

 (1) La încetarea activităţii în instituţie sau unitate, personalul de cercetare-dezvoltare nu poate folosi 
rezultatele ştiinţifice şi tehnice care au fost obţinute în unitate în cadrul unor lucrări finanţate din fonduri 
publice, pe o durată de cel puţin 5 ani, fără acordul finanţatorului. 
(2) Nerespectarea angajamentului prevăzut la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă echivalentă cu 20 de salarii de CS I, la gradaţia maximă. 
(3) Plata amenzii nu exonerează contravenienţii de la plata daunelor provocate. 
(4) Contravenţia se constatăşi amenda corespunzătoare se aplică de reprezentantul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare sub a cărei autoritate se află unitatea de cercetare-dezvoltare prejudiciată. 
(5) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările ulterioare. 

 
ro-lege-319-2003-2022-art-28
CITAT: 

 Personalul cu funcţii de conducere este obligat să se perfecţioneze în domeniul managementului pentru 
cercetare-dezvoltare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi menţinerea în aceste funcţii, care presupun 
şi responsabilitate administrativă, se organizează stagii de pregătire şi perfecţionare în domeniul 
managementului pentru cercetare-dezvoltare. 

 
ro-lege-319-2003-2022-art-30
CITAT: 

 Personalul de cercetare-dezvoltare care urmează o formă de specializare în ţară sau în străinătate este 
obligat să se angajeze, în scris, că va lucra în cadrul unităţii între 1 an şi 5 ani, proporţional cu costurile şi 
durata specializării. În cazul nerespectării acestui angajament pentru motive imputabile salariatului, acesta 
va suporta contravaloarea specializării.


 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1b
CITAT: 
Libertatea cercetării științifice: ca parte a unei culturi a cercetării inerente SEC și o condiție necesară pentru ca 
cercetătorii să își definească întrebările, teoriile și metodele de cercetare într-un mod liber, deschis și sigur și să 
producă, să partajeze și să disemineze cunoștințe, date și alte rezultate;


actualizat la 2022-06-27 19:19:43