Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 304

Conţinut (1) Personalul din învăţământul superior are drepturi şi îndatoriri care decurg din Carta universitară, din 
Codul de etică universitară, din contractul individual de muncă, precum şi din legislaţia în vigoare. 
(2) Protecţia drepturilor salariaţilor, precum şi a drepturilor de proprietate intelectuală asupra creaţiei 
ştiinţifice, culturale sau artistice este garantatăşi se asigură în conformitate cu prevederile Cartei 
universitare şi cu legislaţia specifică în vigoare. 
(3) Membrilor comunităţii universitare le este garantată libertatea academică. În baza acesteia, ei pot 
exprima liber opinii academice în spaţiul universitar şi au libertatea de predare, de cercetare şi de creaţie, în 
conformitate cu criteriile de calitate academică. 
(4) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul de a publica studii, articole, volume sau opere de artă, de 
a candida la obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale, fără restricţii ale libertăţii academice. 
(5) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, 
profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite, în 
conformitate cu prevederile legii. 
(6) Cadrele didactice titulare pe un post didactic din învăţământ, alese în Parlament, numite în Guvern sau 
îndeplinind funcţii de specialitate specifice din aparatul Parlamentului, al Consiliului Legislativ, al Curţii 
Constituţionale, al Avocatului Poporului, al Administraţiei Prezidenţiale, al Guvernului sau în Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi cele alese de Parlament în organismele centrale ale 
statului, au drept de rezervare a postului didactic pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii. Pe toată 
durata mandatului sau a numirii, cadrele didactice pot cumula aceste funcţii cu activitatea didacticăşi de 
cercetare.

 (7) Prevederile alin. (6) se aplicăşi cadrelor didactice titulare pe un post didactic din învăţământ, care 
îndeplinesc funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, primar, 
viceprimar, precum şi cadrelor didactice trecute în funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în 
sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi de sport. De aceleaşi drepturi beneficiazăşi personalul de 
conducere şi de specialitate de la casa corpului didactic, precum şi cadrele didactice titulare pe un post 
didactic din învăţământ numite ca personal de conducere sau în funcţii de specialitate specifice din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice, comisiilor şi agenţiilor din subordinea Administraţiei Prezidenţiale, 
Parlamentului sau Guvernului. 
(8) De prevederile alin. (6) beneficiazăşi personalul didactic trimis în străinătate cu misiuni de stat, cel 
care lucrează în organisme internaţionale, precum şi însoţitorii acestora, dacă sunt cadre didactice titulare pe 
un post didactic din învăţământ. 
(9) Personalului didactic titular pe un post didactic din învăţământ, solicitat în străinătate pentru predare, 
cercetare, activitate artistică sau sportivă, pe bază de contract, ca urmare a unor acorduri, convenţii 
guvernamentale, interuniversitare sau interinstituţionale, ori trimis pentru specializare, i se rezervă postul 
didactic pentru perioada respectivă. 
(10) Personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ, care din proprie iniţiativă solicită să se 
specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, are dreptul la concedii fără plată. 
Durata totală a acestora nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de 
competenţa conducerii instituţiei de învăţământ superior sau, după caz, a consiliului de administraţie, dacă 
se face dovada activităţii respective. 
(11) Personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ poate beneficia de concediu fără plată 
pe timp de un an universitar, o dată la 10 ani, cu aprobarea instituţiei de învăţământ superior, cu rezervarea 
catedrei pe perioada respectivă. 
(12) Perioada de rezervare a postului didactic se consideră vechime în învăţământ. 
(13) Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu astfel: 
a) concediul anual cu plată, în perioada vacanţelor universitare, cu o durată de cel puţin 40 de zile 
lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea instituţiei de învăţământ poate întrerupe concediul legal, 
persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă; normele metodologice referitoare la 
efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăţământului;

 b) perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către 
senatul universitar, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză.

 (14) Instituţiile de învăţământ superior pot asigura, integral sau parţial, din surse proprii, transportul şi 
cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localităţi. 
(15) Personalul din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală în cabinete medicale şi psihologice, în 
policlinici şi unităţi spitaliceşti stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii. 
(16) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităţii didactice, cu rezervarea postului sau a 
catedrei, pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu 
handicap, conform prevederilor legale. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinţi sau 
susţinătorii legali. 
(17) Personalul din învăţământul superior poate beneficia, în condiţiile legii, de drepturile conferite 
personalului din învăţământul preuniversitar prin art. 264 alin. (1), art. 268 alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 
276, art. 277 şi art. 278, pe baza aprobării senatului universitar. 
(18) Universităţile pot acorda din venituri proprii ajutoare pentru salariaţi. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07