Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Generalităţi. Atribuţiile statului român

Introducere/Probleme

Obligaţiile generale ale statului român derivă din
 Constituţie, din tratatele la care România este parte şi
 din documentele Uniunii Europene. Menţionăm aici câteva din
 prevederile specifice ale acestor acte, care au relevanţă
 pentru cadrul legislativ al cercetării.
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-1
CITAT: salută comunicarea Comisiei privind un nou SEC pentru cercetare și inovare, care stabilește obiectivele și acțiunile 
strategice ce urmează să fie puse în aplicare în strânsă cooperare cu statele membre, pentru a acorda prioritate investițiilor și 
reformelor în C&I, pentru a atinge obiectivul de 3 % din PIB, pentru a îmbunătăți accesul la excelență al cercetătorilor din 
întreaga UE și pentru a permite rezultatelor cercetării să ajungă la comunitatea științifică, societate și la economia reală, 
asigurând, în același timp, faptul că C&I finanțate din fonduri publice contribuie cu adevărat la bunăstarea societății;

ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-2
CITAT: invită statele membre să adopte un Pact pentru cercetare și inovare în Europa, care să includă următoarele 
angajamente ce trebuie îndeplinite până în 2030: să crească cheltuielile publice pentru C&I de la nivelul mediu actual de 
0,81 % din PIB la 1,25 % într-un mod coordonat la nivelul UE; să crească finanțarea publică națională pentru C&D 
a programelor comune și a parteneriatelor europene de la nivelul actual de puțin sub 1 % la 5 %; și să ajungă la un acord 
comun asupra domeniilor prioritare pentru acțiunea SEC (atât orizontale, cât și tematice);

Legislaţie internă existentă


ro-og-57-2002-2022-art-3
CITAT: 
 (1) În România activitatea de cercetare-dezvoltare constituie prioritate naţională şi are un rol determinant 
în strategia de dezvoltare economică durabilă. 
(2) Strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării, denumită în continuare Strategie naţională, 
defineşte politica statului în vederea realizării obiectivelor de interes naţional în acest domeniu şi se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 
(3) Guvernul promovează, susţine, dezvoltăşi stimulează activitatea de cercetare-dezvoltare de interes 
naţional, scop în care: 
a) adoptă politici de stimulare şi coordonare la nivel naţional a activităţii de cercetare-dezvoltare şi 
inovare; 
b) asigură surse de finanţare şi instituie structuri organizatorice corespunzătoare pentru administrarea 
fondurilor respective, conform prevederilor prezentei ordonanţe; 
c) elaborează politici şi emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil, protecţia 
patrimoniului ştiinţific naţional, pentru difuzarea, absorbţia şi valorificarea rezultatelor activităţii de 
cercetare-dezvoltare în scopul dezvoltării economice durabile, al creşterii bunăstării şi calităţii vieţii, al 
îmbogăţirii patrimoniului naţional şi internaţional al cunoaşterii.
 
ro-og-57-2002-2022-art-4
CITAT: 
 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, este organul administraţiei publice centrale de specialitate, care exercită atribuţiile 
autorităţii de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării. 
(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele atribuţii în domeniu: 

 a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale;

 b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale;

 c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale;

 d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-dezvoltare; 

 e) conducerea, în cazuri deosebite, a unor programe de cercetare-dezvoltare şi inovare sau părţi din 
acestea. 

 (3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri pentru 
cercetare, finanţează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, inclusiv granturi de cercetare, 
corelate cu strategia şi politicile naţionale în domeniu. 
ro-og-57-2002-2022-art-70
CITAT: 

 (1) Administraţia publică centralăşi locală, organizaţiile guvernamentale şi agenţii economici cu capital 
majoritar de stat au obligaţia de a antrena potenţialul ştiinţific naţional în activităţi privind: 
23 

 a) iniţierea şi contractarea de lucrări de cercetare şi transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor 

cercetării de interes specific instituţiei; 
b) elaborarea deciziilor de restructurare şi modernizare a economiei; 
c) elaborarea şi evaluarea independentă a strategiilor proprii ramurii economice; 
d) expertizarea şi evaluarea independentă a aspectelor specifice propriei activităţi, inclusiv expertize 

legate de eficienţa importului de noi tehnologii, produse şi altele asemenea.

 (2) În situaţiile în care nu este disponibilă expertiza completă la nivel naţional, cu avizul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare se apelează la misiuni de expertizare externe, beneficiarii având obligaţia de a 
include în aceste echipe şi specialişti români pe profil din domeniul cercetării. 
(3) *** Abrogat 

^1 
Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, realizeazăşi 

actualizează periodic baze de date publice cu cercetătorii din România, pe domenii de activitate şi pe 
specializări, cu indicarea rezultatelor lor publice, incluzând publicaţii şi brevete acordate. 

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07