Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Infrastructura de cercetare-dezvoltare

Legislaţie internă existentă


ro-og-57-2002-2022-art-49
CITAT: 

 (1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă o 
prioritate a cheltuielilor de la bugetul de stat. 
(2) *** Abrogat 
(3) Din fonduri publice se alocă sume pentru acţiuni finanţate pe bază de programe, precum şi pentru 
celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se anual o creştere a alocaţiilor bugetare, astfel 
încât în anul 2020 să se atingă nivelul de 1% din produsul intern brut. 
(4) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizează cu prioritate pentru finanţarea obiectivelor din 
Strategia naţionalăşi Planul naţional, precum şi pentru finanţarea activităţilor unităţilor de cercetare care 
obţin finanţare parţială pe programe internaţionale, la care statul român contribuie cu fonduri, conform 
acordurilor încheiate cu partenerii străini.

 (5) Se finanţează de la bugetul de stat, prin fonduri alocate în acest scop, cheltuielile pentru funcţionarea, 
întreţinerea, dezafectarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, în limita fondurilor 
bugetare alocate anual. 
(6) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achiziţionarea de noi instalaţii şi obiective speciale de 
interes naţional, precum şi cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalaţiilor şi obiectivelor existente 
reprezintă cheltuieli de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se 
cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investiţii, elaborată de ordonatorii principali de 
credite, la propunerea institutelor naţionale din coordonarea acestora şi cu avizul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
(7) Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional pentru care se alocă fonduri de la bugetul 
de stat se stabileşte şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
(8) Conducerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobă prin ordin criteriile de selectare a 
instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional. 
ro-og-57-2002-2022-art-67 (1 comentariu)

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2b
CITAT: 
Infrastructurile de cercetare: îmbunătățirea accesului liber la infrastructurile de cercetare europene și naționale 
existente sau noi, inclusiv la cele electronice, în toate domeniile științei, precum și o mai bună exploatare și 
conectare a acestor infrastructuri; o mai bună exploatare a funcției lor integratoare în ecosistemul cunoașterii 
și inovării și a potențialului lor de a oferi soluții la provocările globale, de a crea parteneriate, de a pune în 
comun resursele, precum și în ceea ce privește conectarea la Cloudul european pentru știința deschisă; 
îmbunătățirea conectării și a interacțiunii lor cu infrastructurile tehnologice și cu industria în scopul de a le 
spori impactul; promovarea creării de noi capacități de infrastructură la scară europeană. Aceste acțiuni vor 
pune bazele excelenței științifice și vor ajuta știința europeană să colaboreze și să concureze la nivel mondial, 
vor contribui la eliminarea decalajului în materie de C-I și vor promova incluziunea în SEC; ele vor necesita, 
printre altele, utilizarea unei game mai largi de surse de finanțare pentru infrastructurile de cercetare de nivel 
mondial și explorarea unor noi modalități de finanțare a accesului transnațional și virtual;ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-48
CITAT: este de părere că Uniunea ar trebui să dispună de infrastructuri și echipamente de nivel mondial pentru a desfășura 
activități de C&I, pentru a sprijini industriile și IMM-urile și pentru a debloca potențialul de inovare în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de politică europeană;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-49
CITAT: recunoaște importanța foii de parcurs a Forumului strategic european privind infrastructurile de cercetare pentru 
dezvoltarea infrastructurilor de C&I, care reprezintă un pilon esențial al SEC, și subliniază importanța dezvoltării de noi 
infrastructuri paneuropene;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-j
CITAT: întrucât o abordare mai sinergică a altor programe de finanțare și politici ale UE ar putea valorifica, în special, 
capacitățile de C&I acumulate în ultimul deceniu în țările mai puțin performante; întrucât acest lucru ar necesita 
punerea în comun a resurselor pentru a sprijini activitățile de promovare a dezvoltării capitalului uman și introducerea 
de tehnologii inovatoare și de noi modele de afaceri, precum și pentru a sprijini întreținerea și dezvoltarea 
infrastructurii; întrucât o combinație specifică de investiții ale fondurilor structurale în cadrul priorităților de 
specializare inteligentă cu inițiative excelente de C&I sprijinite de programul-cadru ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ performanța anumitor regiuni și ar putea întări SEC în ansamblu; întrucât, în acest context, este, de 
asemenea, important să se sublinieze necesitatea de a optimiza și a coordona mai bine utilizarea infrastructurilor de 
cercetare la nivelul UE;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07