Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Prevenţia abaterilor deontologice

Legislaţie internă existentă


ro-lege-206-2004-2022-art-4
ro-lege-206-2004-2022-art-10
CITAT:  
Atribuţiile comisiilor de etică sunt următoarele: 
a) urmăresc în cadrul unităţilor sau al instituţiilor respectarea codurilor de etică specifice domeniului; 
 b) numesc comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în 
activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenţia lor în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare. 
#M2

 
ro-lege-206-2004-2022-art-11
CITAT: 

 (1) Procedurile pe care comisia de etică, respectiv comisia de analiză le desfăşoară în cazul sesizărilor 
scrise, iniţiate de persoane fizice sau juridice cunoscute, ori în urma autosesizării sunt detaliate în Codul de 
etică, cu respectarea prevederilor prezentei legi. 
(2) Comisia de eticăşi comisia de analiză păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării, conform 
procedurilor detaliate în Codul de etică. 
(3) Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de către comisia de etică, se comunică 
autorului sesizării în scris şi se face public pe site-ul web al instituţiei în termen de 45 de zile calendaristice 
de la primirea sesizării; în cazul constatării unor abateri de la normele de bună conduită în activitatea de 
cercetare-dezvoltare, raportul numeşte persoanele vinovate şi stabileşte una sau mai multe dintre sancţiunile 
prevăzute la art. 11^1; persoanele vinovate pot fi diferite de persoanele vizate în textul sesizării. 
(4) Raportul comisiei de analiză este avizat de către consilierul juridic al instituţiei. Răspunderea juridică 
pentru hotărârile şi activitatea comisiei de analiză revine instituţiei. 
(5) Raportul comisiei de analiză poate fi contestat la Consiliul Naţional de Etică de către persoana sau 
persoanele găsite vinovate ori de către autorul sesizării; contestaţia va conţine obligatoriu o copie simplă 
după sesizarea iniţialăşi după raportul comisiei de analiză. 
(6) În cazul în care o contestaţie nu a fost înaintată către Consiliul Naţional de Etică în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data comunicării prevăzute la alin. (3), sancţiunile stabilite de comisia de analiză sunt puse 
în aplicare de către conducătorul instituţiei sau de către consiliul de administraţie, după caz, în termen de 45 
de zile calendaristice de la data comunicării raportului conform alin. (3). 

ART 11^1

 Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, conducerea unităţii 
sau instituţiei aplică personalului de cercetare-dezvoltare una ori mai multe dintre următoarele sancţiuni, cu 
respectarea prevederilor art. 11 alin. (6):

 a) avertisment scris;

 b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită;

 c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi 
de control;

 d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a dreptului de înscriere la un 
concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control 
sau ca membru în comisii de concurs;

 e) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-dezvoltare;

 f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
#M2

 
ro-lege-206-2004-2022-art-14
CITAT: 

 (1) Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul 
Naţional de Etică stabileşte aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele sancţiuni:

 a) avertisment scris;

 b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită; 

 c) *** Abrogată

 d) *** Abrogată 

 e) retragerta titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;

 f) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-dezvoltare;

 g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

 h) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţare din fonduri publice destinată 
cercetării-dezvoltării;

 i) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a dreptului de înscriere la un 
concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control 
sau ca membru în comisii de concurs;

 j) îndepărtarea persoanei/persoanelor respective din echipa de realizare a proiectului;

 k) oprirea finanţării proiectului;

 l) oprirea finanţării proiectului, cu obligativitatea returnării fondurilor.

 (1^1) Sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Etică sunt puse în aplicare de către organismele sau 
persoanele îndreptăţite legal pentru aceasta, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 1/2011.

 (1^2) Se interzice ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare de către persoane care se fac vinovate de 
abateri grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare. Se anulează concursul pentru un post 
de cercetare-dezvoltare ocupat, iar contractul de muncă cu instituţia de cercetare-dezvoltare încetează de 
drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în 
activitatea de cercetare-dezvoltare. Constatarea abaterilor grave şi identificarea persoanelor vinovate se fac 
de către Consiliul Naţional de Etică, conform legii. 

 (2) De asemenea, pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare se aplică sancţiunile 
disciplinare prevăzute în Codul de eticăşi deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, 
precum şi sancţiunile prevăzute în Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu 
modificările ulterioare, în Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, 
republicată, şi în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-55
CITAT: subliniază necesitatea de a respecta practicile, standardele și principiile etice fundamentale din diferitele coduri de 
etică naționale, sectoriale sau instituționale; reamintește importanța aplicării principiilor stabilite la articolul 19 din 
Programul-cadru Orizont Europa privind etica în cazul programelor de cercetare ale UE;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43