Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 206/2004 versiunea 2022, ART 14

Conţinut (1) Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul 
Naţional de Etică stabileşte aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele sancţiuni:

 a) avertisment scris;

 b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită; 

 c) *** Abrogată

 d) *** Abrogată 

 e) retragerta titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;

 f) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-dezvoltare;

 g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

 h) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţare din fonduri publice destinată 
cercetării-dezvoltării;

 i) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a dreptului de înscriere la un 
concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control 
sau ca membru în comisii de concurs;

 j) îndepărtarea persoanei/persoanelor respective din echipa de realizare a proiectului;

 k) oprirea finanţării proiectului;

 l) oprirea finanţării proiectului, cu obligativitatea returnării fondurilor.

 (1^1) Sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Etică sunt puse în aplicare de către organismele sau 
persoanele îndreptăţite legal pentru aceasta, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 1/2011.

 (1^2) Se interzice ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare de către persoane care se fac vinovate de 
abateri grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare. Se anulează concursul pentru un post 
de cercetare-dezvoltare ocupat, iar contractul de muncă cu instituţia de cercetare-dezvoltare încetează de 
drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în 
activitatea de cercetare-dezvoltare. Constatarea abaterilor grave şi identificarea persoanelor vinovate se fac 
de către Consiliul Naţional de Etică, conform legii. 

 (2) De asemenea, pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare se aplică sancţiunile 
disciplinare prevăzute în Codul de eticăşi deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, 
precum şi sancţiunile prevăzute în Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu 
modificările ulterioare, în Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, 
republicată, şi în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43