Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 206/2004 versiunea 2022, ART 4

Conţinut
 (1) În sensul prezentei legi, următorii termeni sunt definiţi după cum urmează: 
a) coautor al unei publicaţii - orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice; 
b) confecţionarea de rezultate sau date - raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real 
al unei activităţi de cercetare-dezvoltare;

 c) falsificarea de rezultate sau date - raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor 
nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustraţiilor; alterarea aparatului experimental ori numeric pentru 
a obţine datele dorite fără a raporta alterările efectuate;

 d) plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor 
texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere 
scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la 
sursele originale;

 e) autoplagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a 
unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere 
scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a 
face trimitere la sursele originale.

 (2) Abaterile grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt cele prevăzute la art. 
310 din Legea nr. 1/2011. 

ART. 4 ^1

 (1) Situaţiile de conflicte de interese în cadrul activităţilor prevăzute la art. 2 lit. c) se prevăd în 
regulamentele de organizare şi funcţionare a organelor autorităţilor publice centrale sau locale, cu ori fără 
personalitate juridică, ce coordonează competiţii, concursuri sau evaluări în domeniul cercetării-dezvoltării, 
în alte acte normative aplicabile respectivelor proceduri de evaluare, inclusiv în pachetele de informaţii ale 
competiţiilor de proiecte, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 
(2) O persoană nu poate participa în mod direct, ca expert evaluator, sau indirect, prin luarea de decizii 
nominale de selecţie directă ori excludere a experţilor evaluatori însărcinaţi cu evaluarea unei instituţii, unui 
proiect, unei oferte sau unui candidat, dacă respectiva persoană face parte din lista de personal a instituţiei, 
proiectului ori a ofertei evaluate sau a altor proiecte ori oferte depuse spre finanţare în cadrul aceleiaşi linii 
de finanţare, licitaţii sau cereri de ofertă ori dacă se află în următoarea relaţie cu candidatul sau cu 
persoanele din lista de personal a proiectelor, ofertelor ori instituţiilor evaluate: sunt soţi, afini sau rude până 
la gradul al III-lea inclusiv. 
(3) În sensul prezentei legi, lista de personal a unui proiect sau a unei oferte este constituită din persoanele 
nominalizate în propunerea de proiect ori în oferta supusă evaluării, inclusiv directorul de proiect, şi, în 
cazul proiectelor realizate în parteneriat între mai multe instituţii sau unităţi, din responsabilii de proiect. 

ART. 4^2

 (1) Sesizările privind abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt 
analizate în două etape detaliate în Codul de etică: 
a) analiza la nivelul instituţiei în cadrul căreia presupusele abateri s-au produs, denumită prima etapă, care 
se desfăşoară conform art. 11 şi prevederilor Codului de etică; 
b) analiza la nivelul Consiliului Naţional de Etică, denumită etapa a doua.

 (2) Consiliul Naţional de Etică are obligaţia să analizeze sesizări sau contestaţii în oricare dintre 
următoarele cazuri: 
a) dacă prima etapă a produs un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) şi dacă la sesizare sau 
contestaţie este anexată o copie simplă, în format scris ori electronic, după raportul elaborat în cadrul primei 
etape;

 b) dacă prima etapă nu a produs un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3). 


 (3) *** Abrogat 

(4) Pentru contestaţii ce se încadrează în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), Consiliul Naţional de Etică 
informează în scris şi pe căi electronice instituţia vizată de contestaţie în termen de două zile lucrătoare de la 
primirea contestaţiei. 
(5) Consiliul Naţional de Etică poate analiza abateri de la normele de bună conduităşi în urma 
autosesizării. 
(6) Pe perioada analizei Consiliului Naţional de Etică, instituţia sau instituţiile vizată/vizate de sesizare ori 
de contestaţie pune/pun la dispoziţia Consiliului Naţional de Etică orice date, documente sau probe materiale 
cerute de acesta. 
(7) Consiliul Naţional de Etică elaborează un raport în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la 
data primirii sesizării sau a contestaţiei prevăzute la alin. (2) ori de la data autosesizării; raportul conţine 
hotărârea argumentată privind existenţa unei sau unor abateri de la buna conduită în activitatea de 
cercetare-dezvoltare, precum şi identificarea persoanelor vinovate şi sancţiunile propuse, dacă este cazul; 
raportul se face public pe site-ul web al Consiliului Naţional de Etică. 
 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43