Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 206/2004 versiunea 2022, ART 5

Conţinut


 (1) În vederea coordonării şi monitorizării aplicării normelor de conduită moralăşi profesională în 
activităţile de cercetare-dezvoltare, se înfiinţează Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, 
Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, denumit în continuare Consiliul Naţional de Etică, organism consultativ, 
fără personalitate juridică, pe lângă autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(2) Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului Naţional de Etică se 
stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 60 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
#M2 
(3) Membrii Consiliului Naţional de Etică trebuie să fie persoane cu activitate recunoscută în domeniul 
cercetării-dezvoltării şi/sau specialişti în domeniul juridic şi în domeniul eticii cercetării şi ştiinţei. 
(4) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Consiliului Naţional de Eticăşi membrii grupurilor de lucru 
ale acestuia, care nu sunt membri ai Consiliului Naţional de Etică, primesc o indemnizaţie lunară din bugetul 
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în raport cu activitatea depusă. 
(5) Indemnizaţia membrilor, cheltuielile de funcţionare şi cheltuielile de deplasare aferente funcţionării 
Consiliului Naţional de Eticăşi grupurilor de lucru ale acestuia se asigură din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, care 
asigură secretariatul tehnic şi sprijinul executiv pentru activitatea consiliului, potrivit reglementărilor în 
vigoare. 


actualizat la 2023-08-17 15:01:06