Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Managementul şi administraţia cercetării

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-118
CITAT:  (4) În învăţământul superior existăşi pot fi organizate facultăţi de teologie, în conformitate cu prevederile 
art. 15, şi institute de cercetare teologică în consens cu perspectivele ecumenice şi irenice internaţionale şi în 
conformitate cu prevederile legale. 

ro-lege-1-2011-2022-art-158
ro-lege-1-2011-2022-art-189
CITAT: 

 (1) Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi creaţie artistică din universităţi se organizeazăşi 
funcţionează pe baza legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniu. 
(2) Instituţiile de învăţământ superior care şi-au asumat ca misiune şi cercetarea ştiinţifică au obligaţia să 
creeze structuri tehnico-administrative care să faciliteze managementul activităţilor de cercetare şi a 
proiectelor de cercetare-dezvoltare derulate de personalul instituţiei. Aceste structuri deservesc şi răspund 
optim cerinţelor personalului implicat în cercetare. 

 (3) Personalul implicat în activităţi de cercetare în institute, laboratoare sau centre de cercetare ale 
universităţii dispune, în limita proiectelor de cercetare pe care le coordonează, de autonomie şi de 
responsabilitate personală, delegată de ordonatorul de credite, în realizarea achiziţiilor publice şi a 
gestionării resurselor umane necesare derulării proiectelor. Aceste activităţi se desfăşoară conform 
reglementărilor legale în vigoare şi fac obiectul controlului financiar intern. 
ro-lege-1-2011-2022-art-207
ro-lege-1-2011-2022-art-208
CITAT: 

 (1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi din 25% reprezentanţi ai 
studenţilor. Toţi membrii senatului universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi prin votul universal, direct şi 
secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor. Fiecare facultate 
va avea reprezentanţi în senatul universitar, pe cote-părţi de reprezentare stipulate în Carta universitară. În 
cazul universităţilor confesionale, organizarea senatului universitar se va face cu respectarea statutului şi 
specificului dogmatic şi canonic al cultului fondator. 
(2) Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce şedinţele senatului universitar 
şi reprezintă senatul universitar în raporturile cu rectorul. 
(3) Senatul universitar stabileşte comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii 
executive a instituţiei de învăţământ superior şi a consiliului de administraţie. Rapoartele de monitorizare şi 
de control sunt prezentate periodic şi discutate în senatul universitar, stând la baza rezoluţiilor senatului 
universitar. 
ro-lege-1-2011-2022-art-209
CITAT: 

 (1) Rectorul universităţilor de stat şi particulare se desemnează prin una dintre următoarele modalităţi: 
a) pe baza inui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales, 
conformă cu prezenta lege; sau 
b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul 
universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.

 (2) Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la alin. (1), se stabileşte cu minimum 6 
luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor 
didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul 
universitar şi din consiliile facultăţilor. 
ro-lege-1-2011-2022-art-210
CITAT: 

 (1) În cazul în care modalitatea aleasă pentru desemnarea rectorului este cea pe baza unui concurs public, 
procedura de desemnare este cea prevăzută de prezentul articol. 
(2) Senatul universitar nou-ales stabileşte o comisie de selecţie şi de recrutare a rectorului formată, în 
proporţie de 50%, din membri ai universităţii şi, în proporţie de 50%, din personalităţi ştiinţifice şi 
academice din afara universităţii, din ţarăşi din străinătate. Această comisie conţine minimum 12 membri, 
dintre care cel puţin un reprezentant al studenţilor sau un absolvent al universităţii desemnat de către 
studenţii din senatul universitar, conform Cartei universitare. De asemenea, senatul universitar nou-ales 
elaboreazăşi aprobă metodologia de avizare, de selecţie şi de recrutare a rectorului, conform legii. 
(3) Concursul public pentru desemnarea rectorului se desfăşoară în baza metodologiei prevăzute la alin. 
(2). Comisia de concurs este comisia de selecţie şi recrutare prevăzută la alin. (2). 
(4) La concursul de ocupare a funcţiei de rector pot participa personalităţi ştiinţifice sau academice din 
ţarăşi din străinătate care, pe baza audierii în plenul senatului universitar nou-ales, au obţinut avizul de 
participare la concurs din partea acestuia. Avizul se acordă numai pe baza votului majorităţii simple a 
membrilor senatului universitar nou-ales. Senatul universitar nou-ales are obligaţia de a aviza minimum 2 
candidaţi. Candidaţii avizaţi de senatul universitar nou-ales participă apoi la concursul organizat conform 
alin. (3). 
ro-lege-1-2011-2022-art-211
CITAT: 

 (1) Rectorul, desemnat conform art. 209, este confirmat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului, în termen de 30 de zile de la data selecţiei. După emiterea ordinului de confirmare, 
rectorul poate semna acte oficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome şi certificate.

 (2) Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza consultării 
senatului universitar, îşi numeşte prorectorii. În universităţile multilingve şi multiculturale cel puţin unul 
dintre prorectori este numit de către rector la propunerea cadrelor didactice aparţinând minorităţilor 
naţionale din departamentul secţiei sau liniei de predare într-o limbă a minorităţilor naţionale, cu excepţia 
cazului în care rectorul provine de la secţia sau linia de studiu cu predare în limba minorităţii naţionale 
respective. Cadrele didactice aparţinând secţiei sau liniei de predare trebuie să propună cel puţin 3 candidaţi. 
(3) Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului încheie cu senatul 
universitar un contract de management, cuprinzând criteriile şi indicatorii de performanţă managerială, 
drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale. 
(3^1) În cazul exercitării unei funcţii de membru al Guvernului sau de secretar de stat, rectorul are 
obligaţia de a se suspenda din funcţie pe perioada exercitării respectivei demnităţi. 

 (4) Decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de noul rector şi validat de senatul universitar. La 
concurs pot participa candidaţii avizaţi de consiliul facultăţii cu votul majorităţii simple a membrilor 
acestuia şi pe baza unei metodologii specifice elaborate de senatul universitar. Consiliul facultăţii validează 
cel puţin 2 candidaţi. 
(5) Menţinerea în funcţie a directorului general administrativ se face pe baza acordului scris al acestuia de 
susţinere executivă a planului managerial al noului rector. 
(6) Consiliul de administraţie al universităţilor de stat este format din rector, prorectorii, decanii, 
directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor. În cadrul universităţilor unde salariaţii sunt 
organizaţi în sindicat, un reprezentant al acestuia participă, în calitate de observator, la şedinţele consiliului 
de administraţie. 
(7) Consiliul de administraţie al universităţilor particulare este numit de către fondatori. 
ro-lege-1-2011-2022-art-212
CITAT:  
(1) Rectorul confirmat al universităţii de stat încheie un contract instituţional cu ministrul educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului. 
(2) Rectorul poate fi demis de către senatul universitar, în condiţiile specificate prin contractul de 
management şi Carta universitară. 
(3) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate revoca din funcţie rectorul în condiţiile art. 
125. 

 
ro-lege-1-2011-2022-art-213
ro-lege-1-2011-2022-art-214
CITAT: 

 (1) Funcţiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau 
de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie nu se cumulează. 
(2) În cazul vacantării unui loc în funcţiile de conducere, se procedează la alegeri parţiale, în cazul 
directorului de departament, sau se organizează concurs public, potrivit Cartei universitare, în termen de 
maximum 3 luni de la data vacantării. Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la art. 
209 alin. (1), stabilită cu ocazia alegerilor generale, se menţine valabilă. 
(3) Numărul de prorectori şi de prodecani din instituţiile de învăţământ superior se stabileşte prin Carta 
universitară. 
(4) Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior sunt 
stabilite prin Carta universitară a instituţiei, potrivit legii. Hotărârile senatelor universitare, ale consiliilor 
facultăţilor şi ale departamentelor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi 
reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au 
drept de vot deliberativ egal. 
(5) Structura administrativă a universităţii este condusă de către un director administrativ şi este 
organizată pe direcţii. Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de consiliul 
de administraţie al instituţiei de învăţământ superior. Preşedintele comisiei de concurs este rectorul 
instituţiei. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. Validarea concursului se face de către senatul universitar, iar numirea pe post, de 
către rector.

 (6) Unităţile de cercetare-dezvoltare sunt conduse de directori ai unităţilor respective, potrivit Cartei 
universitare. 
(7) Prin Carta universitară, universitatea îşi poate dezvolta structuri consultative formate din reprezentanţi 
ai mediului economic şi personalităţi din mediul academic, cultural şi profesional extern. 

; Rolul statului în învăţământul superior

 


ro-lege-319-2003-2022-art-20
CITAT: 

 Funcţiile de conducere şi coordonare ştiinţifică din instituţiile sau unităţile de cercetare-dezvoltare, care 

sunt îndeplinite de către personalul de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 6 lit. a), pot fi:

 A. Funcţii de conducere: 

a) director general sau director; 
b) director ştiinţific; 
c) director tehnic; 
d) secretar ştiinţific; 
e) şef compartiment cercetare-dezvoltare. 

B. Funcţii de coordonare ştiinţifică: 

a) director program cercetare-dezvoltare; 
b) director proiect cercetare-dezvoltare; 
c) şef program cercetare-dezvoltare; 
d) şef proiect cercetare-dezvoltare. 
ro-lege-319-2003-2022-art-21
CITAT:  
(1) Funcţiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare se ocupă prin concurs. 
(2) Funcţiile specifice de conducere din instituţiile sau unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 
20 se ocupă, în condiţiile legii, de personalul care îndeplineşte următoarele condiţii minime: 
a) pentdirecrector general sau director, cel puţin CS II, care are şi atestat pentru management în 
cercetare-dezvoltare;
 b) pentru director ştiinţific, cel puţin CS II;
 c) pentru director tehnic sau secretar ştiinţific, cel puţin CS II la nivelul institutelor de 
cercetare-dezvoltare sau cel puţin CS III la nivelul staţiunilor sau al altor structuri;
 d) pentru celelalte funcţii specifice de conducere prevăzute la art. 20, personal de cercetare-dezvoltare 
începând de la funcţia de CS III sau IDT III.
 
ro-lege-319-2003-2022-art-28
CITAT: 

 Personalul cu funcţii de conducere este obligat să se perfecţioneze în domeniul managementului pentru 
cercetare-dezvoltare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi menţinerea în aceste funcţii, care presupun 
şi responsabilitate administrativă, se organizează stagii de pregătire şi perfecţionare în domeniul 
managementului pentru cercetare-dezvoltare. 

 
ro-lege-319-2003-2022-art-36
CITAT: 

 (1) Cercetătorii ştiinţifici gradul I pensionaţi pot desfăşura, în condiţiile legii, activităţi de 
cercetare-dezvoltare, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora. 
(2) La cerere, cercetătorii ştiinţifici gradul I pot fi menţinuţi în continuare în funcţii de 
cercetare-dezvoltare, după împlinirea vârstei legale de pensionare, cu aprobarea anuală a consiliului 
ştiinţific. 
(3) Personalul didactic universitar poate funcţiona ca personal de cercetare asociat în instituţiile, unităţile 
sau structurile de cercetare-dezvoltare ale acestora, cu participare la conducerea şi execuţia programelor şi a 
proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi la valorificarea rezultatelor acestora. 
(4) Personalul didactic universitar poate încheia contracte sau convenţii de cooperare ştiinţificăşi de 
dezvoltare tehnologică pe durată determinată cu instituţiile, unităţile sau structurile de cercetare-dezvoltare 
ale acestora, în vederea participării la coordonarea şi execuţia programelor şi a proiectelor de 
cercetare-dezvoltare din Planul naţional sau planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare. 
ro-lege-319-2003-2022-art-38
CITAT: 

 În termde 6 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare 

va elabora Codul de eticăşi deontologie profesională a personalului de cercetare-dezvoltare, care se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

#CIN

 NOTĂ:

 Repucem mai ai jos prevederile art. 41 din Legea nr. 45/2009 (#M1). 
#M1

 (1) Personalul contractual al unităţilor de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, fără 
concurs. 
(2) Ocuparea funcţiilor de director general sau director, după caz, la unităţile şi instituţiile de drept public 
de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 28 se face prin concurs, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 
reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. La concursul 
pentru ocuparea funcţiei de director pot candida absolvenţi cu studii superioare, cu sau fără grad ştiinţific, cu 
experienţă managerială, prin derogare de la prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. 
(3) Din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general face parte câte un reprezentant al 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi 
al ASAS.

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1c
CITAT: 
Egalitatea între bărbați și femei și egalitatea de șanse pentru toți: includerea echilibrului de gen în echipele de 
cercetare la toate nivelurile, inclusiv în procesul decizional și de management, combaterea violenței și a 
hărțuirii pe criterii de gen și a prejudecăților de gen, precum și integrarea dimensiunii de gen în conținutul 
C-I, luarea în considerare a diversității în sens mai larg, inclusiv, printre altele, din punctul de vedere al 
genului, originii rasiale sau etnice, religiei sau convingerilor, diversității sociale, handicapului, vârstei sau 
orientării sexuale, precum și combaterea discriminării din orice motiv;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43