Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 158

Conţinut(1) Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de
studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8
din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Acestea se
desfăşoară pe baza unui cod al studiilor universitare de doctorat,
aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Programele de studii universitare de doctorat se organizează în
şcoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu. Şcolile
doctorale se pot organiza de către o universitate sau un consorţiu
universitar ori de către consorţii sau parteneriate care se stabilesc
legal între o universitate sau un consorţiu universitar şi unităţi de
cercetare-dezvoltare. Universităţile, respectiv parteneriatele sau
consorţiile organizatoare de una sau mai multe şcoli doctorale
acreditate sau autorizate provizoriu constituie o instituţie
organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în
continuare IOSUD, recunoscută ca atare de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza autorizării provizorii,
a acreditării, respectiv a evaluării periodice.

(3) Academia Română poate înfiinţa Şcoala de Studii Doctorale a
Academiei Române, cu respectarea prevederilor prezentei legi în
privinţa autorizării, acreditării şi funcţionării ca instituţie de
învăţământ superior. Şcoala de Studii Doctorale a Academiei Române
poate fi IOSUD şi poate organiza programe universitare de doctorat.

(4) Fiecare şcoală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare
domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea şcolii doctorale
se face pe baza performanţei şcolii doctorale şi a capacităţii
instituţionale a IOSUD din care face parte şcoala doctorală. Evaluarea
şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie
de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, pe baza
rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetării şi a rapoartelor
CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane.  Sistemul de
criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza
propunerilor comune ale ARACIS, CNCS şi CNATDCU. Fiecare şcoală
doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.
 
(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la finalul
anului universitar 2012 - 2013, evaluarea şcolilor doctorale se face
de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii,
din ţară sau din străinătate. Sistemul de criterii şi metodologia de
evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare şcoală
doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.


(5) Pe baza rezultatelor evaluării şcolii doctorale, ARACIS sau agenţia prevăzută la alin. (4) propune 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului acordarea sau, după caz, retragerea acreditării în 
vederea organizării de studii universitare de doctorat. Acreditarea în vederea organizării de studii 
universitare de doctorat se atestă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

(6) Programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri:
a) doctorat ştiinţific, care are ca finalitate producerea de
cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţional, pe baza
unor metode ştiinţifice, organizat numai la forma de învăţământ cu
frecvenţă.  Doctoratul ştiinţific este o condiţie pentru cariera
profesională în învăţământul superior şi cercetare;

b) doctorat proprofesional, în domeniile artelor sau sportului, care are ca finalitate producerea de cunoaştere 
originală pe baza aplicării metodei ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice, asupra unor creaţii artistice sau 
asupra unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi internaţional şi care poate constitui o bază pentru 
cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare în domeniile artelor şi sportului.

(7) Şcolile doctorale din cadrul IOSUD se organizează pe discipline sau tematici disciplinare şi 
interdisciplinare. 

(8) Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrul instituţional al IOSUD, de sisteme proprii şi 
specifice de conducere şi administrare a programelor de studii şi cercetare, inclusiv la nivelul şcolilor 
doctorale. La nivelul IOSUD funcţionează consiliul pentru studiile universitare de doctorat. La nivelul 
fiecărei şcoli doctorale funcţionează consiliul şcolii doctorale. Aceste structuri funcţionează conform 
prevederilor prezentei legi şi ale codului studiilor universitare de doctorat prevăzut la alin. (1). 


actualizat la 2023-08-17 15:01:06