Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REGULAMENT 695/2021 Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing Horizon Europe--the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013

Disponibil la: UE: REGULAMENT 695/2021

Extras:

Articolul 19

Norme etice

(1) Acțiunile desfășurate în temeiul programului respectă principiile
etice și dreptul Uniunii relevant, dreptul intern relevant și dreptul
internațional relevant, inclusiv carta și Convenția europeană pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și
protocoalele sale adiționale.

Se acordă o atenție deosebită principiului proporționalității,
dreptului la viața privată, dreptului la protecția datelor cu caracter
personal, dreptului la integritatea fizică și mentală a persoanei,
dreptului la nediscriminare și necesității de a asigura protecția
mediului și niveluri ridicate de protecție a sănătății umane.

(2)   Entitățile juridice care participă la o acțiune furnizează:

(a) o autoevaluare privind etica care identifică și prezintă în detaliu 
toate aspectele legate de etică previzibile în legătură cu obiectivul, 
implementarea și impactul probabil al activităților care urmează a fi finanțate, 
inclusiv o confirmare a respectării dispozițiilor de la alineatul (1) 
și o descriere a modului în care va fi asigurat acest lucru;

(b) o confirmare a faptului că activitățile vor respecta Codul de
conduită european pentru integritatea în cercetare publicat de
ALLEA (All European Academies) și că nu vor fi desfășurate activități
excluse de la finanțare;

(c) pentru activitățile desfășurate în afara Uniunii, o confirmare a
faptului că aceleași activități ar fi fost autorizate într-un stat
membru; și

(d) pentru activitățile care utilizează celule stem embrionare umane,
după caz, detalii privind măsurile legate de licențe și control care
vor fi luate de autoritățile competente ale statelor membre implicate,
precum și detalii referitoare la aprobările privind etica care sunt
obținute înainte de începerea activităților în cauză.

(3) Propunerile sunt verificate în mod sistematic pentru a identifica
acțiunile care generează probleme etice complexe sau grave și pentru a
le supune unei evaluări privind etica. Evaluarea privind etica se
efectuează de către Comisie, cu excepția cazului în care această
sarcină este delegată organismului de finanțare. Toate acțiunile care
implică utilizarea de celule stem embrionare umane sau embrioni umani
fac obiectul unei evaluări privind etica. Verificările și evaluările
privind etica se efectuează cu sprijinul experților în materie de
etică. Comisia și organismele de finanțare asigură transparența
procedurilor privind etica fără a aduce atingere caracterului
confidențial al conținutului respectivelor proceduri.

(4) Înainte de începerea activităților relevante, entitățile juridice
care participă la o acțiune obțin toate aprobările sau alte documente
obligatorii din partea comitetelor de etică locale sau naționale
relevante sau din partea altor organisme, cum ar fi autoritățile de
protecție a datelor. Documentele respective sunt păstrate la dosar și
sunt transmise Comisiei sau organismului de finanțare relevant la
cerere.

(5) Dacă este cazul, Comisia sau organismul de finanțare relevant
efectuează controale privind etica. În cazul problemelor etice grave
sau complexe, controalele privind etica se efectuează de către
Comisie, cu excepția cazului în care Comisia deleagă această sarcină
organismului de finanțare.

Controalele privind etica se efectuează cu sprijinul experților în materie de etică.

(6) Acțiunile care nu îndeplinesc normele etice menționate la
alineatele (1)-(4) și, prin urmare, nu sunt acceptabile din punct de
vedere etic sunt respinse sau încheiate din momentul stabilirii
caracterului lor inacceptabil din punct de vedere etic.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07