Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Inovarea şi transferul tehnologic. Relaţia între inovare şi valorizarea rezultatelor de cercetare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-206-2004-2022-art-9
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, unităţile şi/sau 
instituţiile care conduc programe de cercetare-dezvoltare, precum şi unităţile care asigură valorificarea 
rezultatelor sunt responsabile pentru respectarea normelor şi a valorilor etice în cercetare-dezvoltare. 
(2) În cadrul unităţilor şi al instituţiilor prevăzute la alin. (1) se înfiinţează comisii de etică, pe lângă 
consiliile ştiinţifice sau, după caz, pe lângă consiliile de administraţie. 
(3) Componenţa comisiilor de etică este propusă de consiliile ştiinţifice sau, după caz, de consiliile de 
administraţie şi se aprobă prin ordin al conducătorului instituţiei sau al unităţii prevăzute la alin. (1). 


ro-lege-319-2003-2022-art-4
CITAT: 

 Activitatearpersonalului de cercetare-dezvoltare este de interes naţional şi cuprinde:

 a) dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice;

 b) participarea la transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor în toate domeniile vieţii economice şi sociale;

 c) participarea la valorificarea eficientă a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, pentru 
dezvoltarea durabilă a societăţii.

 


ro-og-57-2002-2022-art-81
CITAT:  
Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate finanţa din fonduri publice proiecte de transfer 
tehnologic, de stimulare a inovării şi a antreprenoriatului, prin programe din cadrul Planului naţional. 


 
ro-og-57-2002-2022-art-82
CITAT:  
Statul stimuleazăşi susţine efortul de inovare şi de absorbţie a inovării în economie şi în societate, la 

nivelul agenţilor economici şi sociali, prin acţiuni şi mijloace specifice, astfel: 
a) sprijin financiar; 
b) dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic. 

 
ro-og-57-2002-2022-art-85
CITAT: 

 (1) Statul susţine dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional, regional şi 
local, prin crearea de: 
a) centre şi servicii specializate pentru asistenţă 
şi informare ştiinţificăşi tehnologică, precum şi pentru 
diseminarea, transferul şi valorificarea rezultatelor cercetării; 
b) zone şi infrastructuri cu facilităţi speciale pentru înfiinţarea şi funcţionarea de agenţi economici 
inovativi, care dezvoltăşi aplică tehnologii noi, infrastructuri care pot fi: centre de transfer tehnologic, 
centre incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu industria, parcuri 
ştiinţifice şi tehnologice;

 c) unităţi de ramură specializate în transfer tehnologic, finanţate pe seama rezultatelor transferate în 
economie şi în viaţa socială. În acest sens unităţile de transfer răspund de întocmirea contractelor tripartite 
între furnizorul de tehnologie, unitatea de transfer şi unitatea care aplică rezultatele.

 (2) Susţinerea financiară pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel 
naţional, regional şi local, se realizează din fondurile alocate ministerelor de ramurăşi din fondurile 
administraţiilor publice locale interesate. 
ro-og-57-2002-2022-art-86
CITAT: 

 (1) Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, prevăzută la art. 85, se constituie pentru susţinerea 
dezvoltării economico-sociale, prin stimularea inovării şi transferului tehnologic, atragerea de investiţii în 
vederea valorificării rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a resurselor umane din sistemul 
naţional de cercetare-dezvoltare. 
(2) Iniţiativa constituirii unei entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic poate aparţine 
autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, instituţiilor de învăţământ 
superior, camerelor de comerţşi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor 
economici cu sediul în România. 
(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, susţine logistic şi financiar, în sistem de 
cofinanţare, constituirea şi dezvoltarea unităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic. 
Susţinerea financiară se realizează prin Programul pentru susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de transfer 
tehnologic şi inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. 
(4) Acordarea titlului de entitate a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic se face prin ordin al 
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Titlul este valabil, în funcţie de tipul de entitate, pe durata, în 
perimetrul şi în condiţiile specificate în ordin. 
 (5) Constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer 
tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora se fac în conformitate cu norme metodologice 
specifice, elaborate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1f
CITAT: 
Crearea de valoare și impactul societal și economic: creșterea impactului C-I prin transformarea poziției de 
lider a Europei în ceea ce privește crearea de cunoștințe prin utilizarea acestora în societate, de exemplu prin 
intermediul unor produse, servicii, procese și soluții care să sprijine bunăstarea cetățenilor pe o planetă 
durabilă, prosperitatea economică, inovarea deschisă, elaborarea de politici bazate pe date concrete și 
autonomia strategică, menținând în același timp o economie deschisă; acest lucru implică, printre altele, 
acțiuni la nivelul mai multor politici, încurajarea și recompensarea unei interconectări mai puternice între 
actorii implicați în colaborarea multidisciplinară și transsectorială, investiții în oameni, disponibilitatea 
infrastructurilor tehnologice și de cercetare, interacțiunea cu industria și cu alți actori, precum și promovarea 
cercetării fundamentale efectuate la inițiativa cercetătorilor și a rolului acesteia în generarea unor progrese 
revoluționare și a unei baze de cunoștințe mai largi;


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-3
CITAT: subliniază legătura puternică dintre C&I și spiritul de întreprinzător, care creează oportunități pentru înființarea de 
noi unicorni, întreprinderi nou-înființate și IMM-uri; reamintește importanța creării unui ecosistem digital care ar contribui 
la inovarea tehnologică și la extinderea IMM-urilor, în principal prin intermediul „centrelor de inovare SEC”;

ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-22
CITAT: subliniază importanța cooperării, încă din faza de proiectare, între mediul academic, institutele de cercetare și 
industrie, pentru a promova știința, precum și tehnologiile și soluțiile inovatoare care vizează partajarea resurselor și 
a avantajelor complementare, precum și pentru a finaliza împreună proiectele de inovare tehnologică pentru a crea produse, 
servicii sau procese pregătite pentru piață și pentru a spori prosperitatea; încurajează, în contextul „noului SEC”, 
schimburile reciproce și colaborarea sporită între diferiți actori, cu scopul de a consolida experiența educațională, de 
a accelera procesul de transfer de cunoștințe, de a sensibiliza publicul și de a oferi soluții pentru depășirea provocărilor 
sociale, economice și de mediu;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-24
CITAT: recunoaște rolul pe care îl are sectorul privat în îmbunătățirea capacităților noastre de C&I, în extinderea noilor 
inovații și în stimularea competitivității și a sustenabilității Europei; subliniază că un impact societal semnificativ poate fi 
creat, printre altele, prin utilizarea celor mai recente cunoștințe în domeniul cercetării în întreprinderile nou-înființate, în 
întreprinderile cu tradiție și în industrie; subliniază necesitatea de a consolida cooperarea strategică pe termen lung între 
mediul academic și mediul de afaceri pentru a promova obiectivele de interes public și pentru a integra triunghiul 
cunoașterii pentru a obține rezultate societale mai bune; subliniază că sectorul economic și IMM-urile pot avea un rol 
esențial în contribuția la investițiile pe termen lung și la depășirea perioadelor extrem de dificile din activitatea 
întreprinderilor nou-lansate în care acestea nu generează încă profituri („valea morții”) și invită Comisia să analizeze 
modalitățile de a exploata mai bine sinergiile dintre investițiile publice și private în C&I, inclusiv în ceea ce privește 
formarea, competențele și dezvoltarea activității de cercetare;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-30
CITAT: subliniază necesitatea de a asigura sinergii între „centrele SEC” și alte centre legate de C&I, cum ar fi centrele de 
inovare ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), centrele și rețelele de inovare digitală, cum ar fi centrele de 
inovare digitală pentru IA, printre altele, și Rețeaua întreprinderilor europene;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07