Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Colaborarea cercetătorilor şi organizaţiilor de cercetare la nivel naţional

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-162
CITAT: 

 (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand îşi 
desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui 
conducător de doctorat dintr-o altăţară sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din 
instituţii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul 
în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au 
specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a atins vârsta pensionării, 
conform prevederilor din Carta universitară. 

(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2012 - 2013, studiile universitare de 
doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul doctorand îşi desfăşoară activitatea sub 
îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat 
dintr-o altăţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii diferite din 
România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi 
organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii 
diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitară. 

 (2) În contextul politicilor de asigurare a mobilităţii universitare, IOSUD poate angaja, pe bază de 
contract, specialişti din străinătate care deţin dreptul legal de a conduce doctorat, conform art. 166 alin. (4). 

; B. Admiterea 

ro-lege-1-2011-2022-art-194
CITAT: 

 (1) Pentru promovarea calităţii şi creşterea eficienţei sistemului de învăţământ superior, pentru creşterea 
vizibilităţii internaţionale şi pentru concentrarea resurselor, universităţile de stat şi particulare pot: 
a) să se constituie în consorţii universitare, potrivit legii; 
b) să fuzioneze într-o singură instituţie de învăţământ superior cu personalitate juridică.

 (2) Universităţile acreditate la data intrării în vigoare a prezentei legi pot demara proceduri pentru 
constituirea de consorţii sau pentru fuzionare prin comasare sau absorbţie. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului alocă preferenţial resurse financiare consorţiilor sau universităţilor fuzionate, 
conform unei metodologii adoptate în acest sens prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, la propunerea CNFIS. 

(3) Fuziunea prin comasare sau absorbţie a instituţiilor de învăţământ superior de stat se face, de regulă, în 
jurul instituţiilor din categoria universităţilor de cercetare avansatăşi educaţie şi ţinând cont de proximitatea 
geografică.

 (4) Evaluarea programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ superior se face periodic, la iniţiativa 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau a universităţilor. Rezultatele evaluării sunt 
publice, pentru informarea beneficiarilor de educaţie şi pentru transparenţa instituţională. 


ro-lege-319-2003-2022-art-33
CITAT: 

 (1) Academia Română, academiile de ramură, institutele de învăţământ superior şi institutele naţionale de 
cercetare-dezvoltare pot propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade 
determinate, de centre sau colective mixte de specialişti, pentru realizarea unor strategii de ramură sau 
sectoriale până la finalizarea acestora. Modalitatea de constituire şi funcţionare a centrelor şi colectivelor 
mixte de specialişti se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(2) Centrele sau colectivele mixte prevăzute la alin. (1) utilizează în comun mijloacele financiare şi 
materiale de care dispun, în scopul gestionării raţionale a potenţialului uman de cercetare.

 


ro-og-57-2002-2022-art-71
CITAT: 

 Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ministerele de resort, pentru domeniile proprii, 
coopereazăşi asigură parteneriatul între academii, învăţământ, cercetare şi industrie, în scopul valorificării 
cunoştinţelor, prin: 

 a) stimularea realizării temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comune din unităţi, institute de 
cercetare-dezvoltare, academii şi instituţii de învăţământ superior; 

 b) stimularea finanţării cu prioritate a temelor cu aplicabilitate imediată, solicitate de industrie sau de alte 
ramuri economice; 
c) programe de formare profesională în care elevii şi studenţii efectuează stagii de pregătire şi practică în 
unităţi şi instituţii de cercetare care au bază materialăşi resurse umane specializate; 
d) programe de asistenţă tehnicăşi servicii între unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare şi agenţi 
economici, care aplică rezultatele programelor de cercetare-dezvoltare; 
e) participarea cercetătorilor şi specialiştilor din unităţile de cercetare-dezvoltare la formele de pregătire 
postuniversitară, respectiv de formare continuă, organizate în instituţiile de învăţământ superior acreditate. 
ro-og-57-2002-2022-art-72
CITAT: 

 (1) Pentru fiecare dintre domeniile de interes naţional în care se desfăşoară activităţi de 
cercetare-dezvoltare, finanţate din fonduri publice, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare iniţiază 
organizarea anuală de conferinţe cu participare internaţională, la care participă cu lucrări ştiinţifice unităţile 
şi instituţiile de cercetare-dezvoltare de profil. 
(2) Aceste manifestări vor contribui la promovarea tendinţelor şi direcţiilor de cercetare-dezvoltare în 
domeniu, care vor fi incluse în programele naţionale anuale. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-6
CITAT: consideră că reexaminarea SEC ar trebui să includă o abordare orizontală pentru consolidarea cooperării dintre 
instituțiile de cercetare, inclusiv universități; solicită un sprijin bugetar sporit pentru alianțele universitare, precum și 
instituirea unui cadru favorabil care să permită alianțelor să se dezvolte într-un mod flexibil; consideră, de asemenea, că 
cooperarea universitară nu ar trebui să se limiteze doar la alianțe, și că ar trebui să fie disponibile mai multe mecanisme de 
finanțare pentru ca universitățile să coopereze în afara alianțelor;

ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-7
CITAT: subliniază importanța creării de sinergii între învățământul superior, instituțiile de cercetare și organizațiile societății 
civile în calitate de parteneri veritabili în contextul C&I, precum și alianțele industriale, valorificând astfel pe deplin rolul 
dual al universităților; reiterează, în acest context, necesitatea de a crea condiții și oportunități favorabile pentru cercetători 
prin utilizarea unei infrastructuri de cercetare de înaltă calitate; invită Comisia să asigure o concepție care favorizează 
includerea pentru aceste parteneriate, bazată pe transparență, pe o reprezentare echilibrată a părților interesate și pe 
o deschidere continuă, și să ofere părților interesate divergente posibilități suficiente de a participa;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43