Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: unităţi şi instituţii (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-6
CITAT:  Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept 
public şi de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea. 
 
ro-og-57-2002-2022-art-17
CITAT: 

 (1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare - INCD, reglementat prin prezenta ordonanţă, denumit în 
continuare institut naţional, reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de 
cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea 
competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de 
dezvoltare a României. 
(2) Institutul naţional este persoană juridică română care are ca obiect principal activitatea de 
cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economicăşi autonomie financiară, calculează 
amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic. 
(3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului 
pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează, după caz, în coordonarea/subordinea unui organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale sau a unei instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, 
potrivit legii. 
 (4) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară 
activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională de cercetare, 
constituie baze de competenţă 
ştiinţificăşi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi 
de documentare ştiinţificăşi tehnică. 
(5) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform 
regulamentului propriu, şi se poate înregistra la registrul comerţului ca INCD. 
(5^1) În cazul în care institutul naţional realizeazăşi activităţi comerciale şi de producţie conform 
regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, evidenţa contabilă a acestor activităţi se va realiza în 
mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obţinerea de profit, astfel încât 
să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi a veniturilor şi 
cheltuielilor aferente şi să se elimine orice posibilitate de subvenţionare încrucişată. 

 (6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unităţi şi instituţii prevăzute la art. 7 şi 8 sunt 
reglementate prin legi specifice. 

ro-og-57-2002-2022-art-67 (1 comentariu)
ro-og-57-2002-2022-art-71
CITAT: 

 Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ministerele de resort, pentru domeniile proprii, 
coopereazăşi asigură parteneriatul între academii, învăţământ, cercetare şi industrie, în scopul valorificării 
cunoştinţelor, prin: 

 a) stimularea realizării temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comune din unităţi, institute de 
cercetare-dezvoltare, academii şi instituţii de învăţământ superior; 

 b) stimularea finanţării cu prioritate a temelor cu aplicabilitate imediată, solicitate de industrie sau de alte 
ramuri economice; 
c) programe de formare profesională în care elevii şi studenţii efectuează stagii de pregătire şi practică în 
unităţi şi instituţii de cercetare care au bază materialăşi resurse umane specializate; 
d) programe de asistenţă tehnicăşi servicii între unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare şi agenţi 
economici, care aplică rezultatele programelor de cercetare-dezvoltare; 
e) participarea cercetătorilor şi specialiştilor din unităţile de cercetare-dezvoltare la formele de pregătire 
postuniversitară, respectiv de formare continuă, organizate în instituţiile de învăţământ superior acreditate. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07