Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Prevederi specifice unor categorii specifice de organizaţii de cercetare

Legislaţie internă existentă


ro-og-57-2002-2022-art-17
CITAT: 

 (1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare - INCD, reglementat prin prezenta ordonanţă, denumit în 
continuare institut naţional, reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de 
cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea 
competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de 
dezvoltare a României. 
(2) Institutul naţional este persoană juridică română care are ca obiect principal activitatea de 
cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economicăşi autonomie financiară, calculează 
amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic. 
(3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului 
pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează, după caz, în coordonarea/subordinea unui organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale sau a unei instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, 
potrivit legii. 
 (4) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară 
activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională de cercetare, 
constituie baze de competenţă 
ştiinţificăşi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi 
de documentare ştiinţificăşi tehnică. 
(5) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform 
regulamentului propriu, şi se poate înregistra la registrul comerţului ca INCD. 
(5^1) În cazul în care institutul naţional realizeazăşi activităţi comerciale şi de producţie conform 
regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, evidenţa contabilă a acestor activităţi se va realiza în 
mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obţinerea de profit, astfel încât 
să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi a veniturilor şi 
cheltuielilor aferente şi să se elimine orice posibilitate de subvenţionare încrucişată. 

 (6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unităţi şi instituţii prevăzute la art. 7 şi 8 sunt 
reglementate prin legi specifice. 

ro-og-57-2002-2022-art-18
CITAT: 

 (1) Înfiinţarea institutului naţional se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării 
privind îndeplinirea condiţiilor pentru certificare, conform prevederilor art. 33, cu avizul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administraţiei publice centrale coordonator în domeniul 
de activitate al unităţii. 
(2) Înfiinţarea şi certificarea unui institut naţional trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare şi 
umane din domenii de cercetare de interes major. 
(3) Evaluarea capacităţii de cercetare-dezvoltare pentru certificarea unui institut naţional se realizează în 
conformitate cu prevederile art. 33. 
(4) Institutul naţional care, în urma evaluării, nu obţine certificarea sau re-certificarea, se reorganizează 
prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
ro-og-57-2002-2022-art-19
CITAT: 

 (1) Prin actul de înfiinţare al institutului naţional se stabilesc denumirea şi sediul principal, obiectul de 
activitate, patrimoniul şi organul administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţioneazăşi se 
aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare. 

 (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului naţional se întocmeşte pe baza 
regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de 
la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
(3) Structura organizatorică a institutului naţional este aprobată de organul administraţiei publice centrale 
în coordonarea căruia funcţionează. 
(4) Institutul naţional poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice subunităţi cu sau fără personalitate 
juridică, necesare realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile 
funcţionale din cadrul institutului naţional, precum şi cu terţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare 
şi funcţionare a institutului naţional. 
ro-og-57-2002-2022-art-20
CITAT: 

 Institutul naţional prevăzut la art. 7 este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor 
investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în 
vigoare. 

 
ro-og-57-2002-2022-art-21
CITAT: 

 Conducerea institutului naţional se exercită de către consiliul de administraţie, format din 7 sau 9 
persoane, din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentantul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, 
reprezentantul organului administraţiei publice coordonator al institutului naţional, reprezentantul 
Ministerului Finanţelor Publice, reprezentantul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi directorul 
general al institutului naţional, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, precum şi preşedintele 
Consiliului ştiinţific al institutului naţional. Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al 
conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul 
regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea institutului 
naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

 
ro-og-57-2002-2022-art-22
CITAT: 

 (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit prin ordin al 
conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, conform rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor metodologiei elaborate 
în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
(2) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul 
autorităţii publice în coordonarea căreia funcţionează institutul naţional, conform metodologiei prevăzute la 
alin. (1). 
sfârşitul textului actualizat. 

ro-og-57-2002-2022-art-23
CITAT: 

 (1) Prin hotărârea Guvernului de înfiinţare sau reorganizare a institutului naţional se stabilesc bunurile din 
domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, bunurile din proprietatea 
privată a statului, administrate de institut, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau 
realizate din venituri proprii, după caz. 
(2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publicăşi privată 
a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau 
realizate din venituri proprii. 

 (3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa 
societăţi comerciale sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi comerciale, conform 
legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului. Pentru aceasta, institutul 
îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţificăşi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, 
procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate 
intelectuală. 
ro-og-57-2002-2022-art-24
CITAT: 

 (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit metodologiei stabilite de 
Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţii financiare conform reglementărilor contabile aplicabile. 
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de organul administraţiei publice centrale coordonator, cu 
avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 
(3) Situaţiile financiare anuale se aprobă de organul administraţiei publice centrale coordonator, în 
condiţiile legii. 
ro-og-57-2002-2022-art-25
CITAT: 


 (1) Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se utilizează după cum urmează: 
a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; 
b) 20% pentru cointeresarea personalului; 
c) până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul 
de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator; 

 d) restul rămâne la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru 
cofinanţarea proiectelor. 

 (2) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (1) nu sunt utilizate cu destinaţia stabilită prin prezenta 
ordonanţă, ele se reportează în vederea utilizării în anul următor. 
ro-og-57-2002-2022-art-26
CITAT: 

 (1) În situaţia în care în cursul unui an încasările din veniturile institutului naţional nu sunt suficiente 
pentru acoperirea plăţilor ocazionate de cheltuielile curente, acesta poate contracta credite bancare în valoare 
de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. 
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea organului administraţiei publice 
centrale coordonator. 
ro-og-57-2002-2022-art-27
CITAT: 

 (1) În cazul angajării răspunderii contractuale sau delictuale a institutului naţional creditorii pot cere 
executarea silită numai asupra bunurilor proprii ale acestuia. 
(2) Bunurile proprietate publicăşi privată a statului sunt inalienabile şi nu pot fi constituite drept garanţii. 
ro-og-57-2002-2022-art-28
CITAT:  
(1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează să fie realizate potrivit obiectului său 
de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intră 
sub incidenţa art. 20 şi art. 49 alin. (5).

 (2) Execuţia investiţiilor se adjudecă potrivit legii care reglementează achiziţiile publice. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43