Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Asigurarea libertăţii academice

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-118
CITAT:  (4) În învăţământul superior existăşi pot fi organizate facultăţi de teologie, în conformitate cu prevederile 
art. 15, şi institute de cercetare teologică în consens cu perspectivele ecumenice şi irenice internaţionale şi în 
conformitate cu prevederile legale. 

ro-lege-1-2011-2022-art-304
ro-lege-1-2011-2022-art-312
CITAT: 

 (1) Personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar, precum şi cel de 
conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul superior răspunde disciplinar pentru încălcarea 
îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de 
comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei. Normele de 
comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a aduce atingere dreptului la opinie, libertăţii exprimării 
şi libertăţii academice. 
(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare sunt următoarele: 
a) avertisment scris; 
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi 
de control;

 c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 
unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în 
comisii de doctorat, de master sau de licenţă;

 d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ; 
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1b
CITAT: 
Libertatea cercetării științifice: ca parte a unei culturi a cercetării inerente SEC și o condiție necesară pentru ca 
cercetătorii să își definească întrebările, teoriile și metodele de cercetare într-un mod liber, deschis și sigur și să 
producă, să partajeze și să disemineze cunoștințe, date și alte rezultate;ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-53
CITAT: subliniază că SEC nu poate fi finalizat fără garantarea libertății academice în cadrul Uniunii; salută principiul 
libertății academice ca pilon fundamental al noului SEC;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-54
CITAT: invită Comisia să se asigure că SEC promovează respectarea libertății academice în toate țările europene, în 
conformitate cu articolul 13 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pentru a garanta excelența științifică;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-n
CITAT: întrucât SEC nu poate fi finalizat fără garantarea libertății universitare în cadrul Uniunii și fără respectarea dispozițiilor 
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene referitoare la libertatea universitară, libertatea de a înființa instituții 
de învățământ superior și libertatea de a desfășura o activitate comercială; întrucât, potrivit CJUE, libertatea universitară 
cuprinde nu numai o dimensiune individuală în măsura în care este asociată cu libertatea de exprimare și, în special, în 
domeniul cercetării, libertatea de comunicare, libertatea de cercetare și de diseminare a rezultatelor, ci și o dimensiune 
instituțională și organizațională reflectată în autonomia instituțiilor universitare

Libertatea academică în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale
ue-tratat-362-2012 Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale
CITAT: Articolul 13

Libertatea artelor și științelor

Artele și cercetarea științifică sunt libere. Libertatea universitară este respectată.

actualizat la 2022-06-27 19:19:43