Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 312

Conţinut (1) Personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar, precum şi cel de 
conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul superior răspunde disciplinar pentru încălcarea 
îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de 
comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei. Normele de 
comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a aduce atingere dreptului la opinie, libertăţii exprimării 
şi libertăţii academice. 
(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare sunt următoarele: 
a) avertisment scris; 
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi 
de control;

 c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 
unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în 
comisii de doctorat, de master sau de licenţă;

 d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ; 
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43