Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. Organizaţiile de finanţare a cercetării

Legislaţie internă existentă


ro-lege-206-2004-2022-art-9
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, unităţile şi/sau 
instituţiile care conduc programe de cercetare-dezvoltare, precum şi unităţile care asigură valorificarea 
rezultatelor sunt responsabile pentru respectarea normelor şi a valorilor etice în cercetare-dezvoltare. 
(2) În cadrul unităţilor şi al instituţiilor prevăzute la alin. (1) se înfiinţează comisii de etică, pe lângă 
consiliile ştiinţifice sau, după caz, pe lângă consiliile de administraţie. 
(3) Componenţa comisiilor de etică este propusă de consiliile ştiinţifice sau, după caz, de consiliile de 
administraţie şi se aprobă prin ordin al conducătorului instituţiei sau al unităţii prevăzute la alin. (1). 


ro-og-57-2002-2022-art-47 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Conducerea programelor prevăzute în Planul naţional sau a altor planuri, programe sau proiecte de 
cercetare-dezvoltare şi inovare ale autorităţilor contractante se poate face direct de către acestea sau se poate 
atribui, în baza caracterului de recurenţă, Unităţii executive pentru finanţarea învăţământului superior, a 
cercetării, dezvoltării şi inovării, instituţiilor şi unităţilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare sau de 
management al activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, academiilor de ramură, instituţiilor de 
învăţământ superior acreditate, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi operatorilor economici, pe bază 
de criterii de capabilitate, în sistem competiţional sau în mod direct, potrivit legii. 

 (2) *** Abrogat 
(3) *** Abrogat 
(4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct Unităţii Executive pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării conducerea de programe prevăzute în Planul 
naţional. 
(5) Conducerea programelor şi a proiectelor finanţate în sistem competiţional din fonduri de la bugetul de 
stat se atribuie pe baza următoarelor proceduri de selectare a contractorilor: 
a) licitaţie sau, după caz, proceduri competiţionale simplificate, dacă urmează să fie selectat un singur 
contractor, pentru procurarea serviciilor de conducere a programelor, serviciilor de conducere a unor 
proiecte de mare complexitate, bunurilor sau altor servicii;

 b) evaluarea propunerilor de proiecte, dacă urmează să fie selectaţi mai mulţi contractori, pentru 
procurarea serviciilor de conducere şi/sau execuţie a proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de inovare.

 (6) Stabilirea contractorilor pentru serviciile şi bunurile prevăzute la alin. (5) se poate face în mod direct, 
în situaţiile în care acestea nu pot fi procurate din mai multe surse. 
(7) Atribuirea conducerii programelor şi realizării lucrărilor se face pe bază contractuală, conform 
normelor metodologice prevăzute la art. 60 alin. (2). 
(8) Orice program are un singur conducător de program. 
 
ro-og-57-2002-2022-art-58 (1 comentariu)
ro-og-57-2002-2022-art-60 (2 comentarii)
CITAT: 

 (1) Programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, acţiunile cuprinse în Planul naţional, 
planurile sectoriale şi alte programe de cercetare-dezvoltare, precum şi finanţarea instituţională de bazăşi 
finanţarea instituţională complementară de susţinere a performanţei se realizează pe bază de contracte de 
finanţare. 

 (1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, 
precum şi acţiunile cuprinse în Planul naţional, în planurile sectoriale şi în programele-nucleu finanţate din 
surse bugetare se realizează pe bază de contracte de finanţare.

 (2) Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, 
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor prevăzute la alin. (1^1) se elaborează de 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
ro-og-57-2002-2022-art-61
CITAT: 

 (1) Contractele de finanţare încheiate pentru finanţarea programelor şi proiectelor cuprinse în Planul 
naţional din surse bugetare pot avea caracter de recurenţă. 
(2) În baza caracterului de recurenţă oricare contractor poate să încheie, la rândul său, alte contracte de 
finanţare, de această dată având calitatea de autoritate contractantă, dacă: 
a) în contractul de finanţare pe care l-a încheiat în calitate de contractor este prevăzută o astfel de clauză; 
şi 
b) în valoarea contractului de finanţare pe care l-a încheiat în calitate de contractor, pe lângă suma ce 
reprezintă tariful sau/şi alte drepturi ce îi revin, este prevăzutăşi o sumă care reprezintă un buget pus la 
dispoziţia sa pentru a-l utiliza numai în vederea încheierii unui alt contract de finanţare, în calitate de 
autoritate contractantă, prin care să finanţeze un contractor care efectuează un serviciu în aplicarea 
obiectivelor programelor şi proiectelor.

 (3) În vederea atingerii obiectivelor programelor/proiectelor se pot încheia contracte de finanţare până la 
nivelul de execuţie directăşi nemijlocită, inclusiv. 
ro-og-57-2002-2022-art-62
CITAT: 

 (1) Valoarea contractelor de finanţare încheiate din suma globală prevăzută pentru realizarea programelor 
prevăzute în Planul naţional cuprinde: 
a) sume reprezentând contravaloarea serviciilor şi echipamentelor pe care le implică conducerea de 
program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a 
programului;

 b) suma pusă la dispoziţie contractorului pentru finanţarea de proiecte sau părţi din acestea, cu respectarea 
procedurilor şi destinaţiilor prestabilite de autoritatea contractantă, evidenţiată în mod distinct.

 (2) Valoarea contractelor de finanţare încheiate pe perioade multianuale se actualizează anual, luându-se 
în calcul şi coeficientul de inflaţie prognozat. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1a
CITAT: 
Etica și integritatea C-I: cercetătorii, procesele de cercetare și sistemul de C-I în ansamblu ar trebui să 
respecte norme și practici stricte în materie de etică și integritate, care stau la baza unei cercetări responsabile 
și demne de încredere, fără interferențe necuvenite – o condiție prealabilă pentru atingerea excelenței – care 
susțin responsabilitatea cercetătorilor în ceea ce privește evitarea lipsei de imparțialitate și a „scurtăturilor” 
metodologice și combaterea răspândirii pseudoștiințelor și a dezinformării prin intensificarea eforturilor de 
diseminare a informațiilor științifice și a pedagogiei aferente;


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1e
CITAT: 
Urmărirea excelenței: angajamentul de a programa, de a efectua sau de a sprijini o cercetare de cea mai înaltă 
calitate posibilă, cu scopul de a atinge și a recompensa excelența ca o condiție prealabilă pentru a obține un 
impact la nivel științific, tehnologic, economic, precum și la nivelul politicilor și al societății, extinzând astfel 
baza generală de cunoștințe a Europei. Toate acestea implică faptul că sprijinul public pentru C-I ar trebui să 
vizeze selectarea și finanțarea inițiativelor de înaltă calitate – calitatea presupune că cercetarea este de nivel 
mondial, produce rezultate verificabile și reproductibile și se realizează prin procese și metodologii de 
cercetare transparente și printr-un management al cercetării care să permită reutilizarea sistematică a 
rezultatelor anterioare. Sistemul de evaluare a cercetării – pentru cercetare, cercetători, echipe și instituții – ar 
trebui să respecte acest principiu și să recompenseze calitatea în consecință; sprijinul public ar trebui să 
recunoască faptul că cercetarea fundamentală este esențială pentru asigurarea excelenței, a atractivității și a 
avantajului competitiv al ecosistemelor C-I și ar trebui să găsească un echilibru între cercetarea „motivată de 
curiozitate” și cercetarea „orientată spre obiective specifice”;


actualizat la 2023-12-07 18:14:07