Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Identificarea cercetătorilor şi a personalului de cercetare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-166
CITAT:  

(1) Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea 
intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi persoanele care au obţinut atestatul de abilitare, având cel puţin 
funcţia de lector/şef de lucrări, respectiv de cercetător ştiinţific gradul III. 

(2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educaţiei, naţionale şi 
cercetării ştiinţifice, la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu 
standardele şi procedurile elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Aceste 
standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internaţional, propuse de 
CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Standardele 
minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare nu depind de 
funcţia didactică sau de gradul profesional. 

 (3) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să 
aibă un contract de muncă cu un IOSUD sau o instituţie membră a unui IOSUD şi să fie membre ale unei 
şcoli doctorale. Cadrele didactice şi de cercetare abilitate şi cercetătorii ştiinţifici abilitaţi devin conducători 
de doctorat în urma abilitării. 
(4) Specialiştii care au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate în instituţii de învăţământ superior 
sau de cercetare-dezvoltare din străinătate dobândesc calitatea de conducător de doctorat în cadrul IOSUD 
din România, după cum urmează: 
a) specialiştii care au calitatea de conducător de doctorat în una din ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului 
Economic European şi Confederaţia Elveţiană dobândesc automat calitatea de conducător de doctorat în 
România, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului;

 b) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte o listă a instituţiilor de învăţământ 
superior, din afara ţărilor menţionate la lit. a), aflate printre cele mai prestigioase universităţi ale lumii. 
Specialiştii care au calitatea de conducător de doctorat în una din instituţiile aflate pe această listă dobândesc 
automat calitatea de conducător de doctorat în România, în urma unei metodologii aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

c) specialiştii care sunt conducători de doctorat în cadrul unor instituţii din străinătate, altele decât cele 
prevăzute la lit. a) sau b), pot obţine calitatea de conducător de doctorat în România, fie printr-o convenţie 
internaţională de recunoaştere reciprocă, fie conform prevederilor alin. (2).

(5) Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru care a obţinut 
acest drept. 

ro-lege-1-2011-2022-art-300
CITAT: 

 (1) Abilitarea constă în: 
a) redactarea unei teze de abilitare; 
b) susţinerea publică a tezei de abilitare în faţa unei comisii de specialitate numite de CNATDCU şi 
formată din cel puţin 3 persoane, care au calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate; 
c) admiterea tezei de abilitare în urma susţinerii publice; 
d) obţinerea atestatului de abilitare.

 (2) Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare. Teza prezintă în mod 
documentat realizările profesionale obţinute ulterior conferirii titlului de doctor în ştiinţă, care probează 
originalitatea şi relevanţa contribuţiilor academice, ştiinţifice şi profesionale şi care anticipează o dezvoltare 
independentă a viitoarei cariere de cercetare şi/sau universitare. 
(3) Pot susţine examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doctor în ştiinţă 
şi care îndeplinesc 
standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a). 
(4) Cererea pentru susţinerea examenului de abilitare este adresată IOSUD. 
(4^1) Drul cl cu documentele originale aferente şi teza de abilitare, în format tipărit şi electronic, se 
înaintează CNATDCU pentru validare. 

 (5) Acordarea atestatului de abilitare este propusă de CNATDCU şi este aprobată prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 


ro-lege-319-2003-2022-art-1
CITAT: 

 (1) Statutul personalului de cercetare-dezvoltare constituie cadrul prin care se promovează formarea 
continuă, dezvoltarea şi motivarea resurselor umane, pentru asigurarea competenţei şi eticii profesionale în 
activităţile de cercetare-dezvoltare, a libertăţii demersurilor ştiinţifice şi pentru participarea personalului din 
domeniu la promovarea şi evaluarea activităţilor ce îi revin. 
(2) Resursele umane ale cercetării-dezvoltării cuprind persoanele din sistemul de cercetare-dezvoltare 
care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea şi competenţa de exercitare 
deplină a atribuţiilor şi a drepturilor încredinţate şi asumate şi respectă etica şi deontologia profesională. 
ro-lege-319-2003-2022-art-3
CITAT: 

 (1) Dispoziţiile prezentului statut se aplică personalului de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, în cadrul altor structuri organizatorice cu 
capital de stat, privat sau mixt, al instituţiilor publice, precum şi în cadrul unor forme asociative ori în mod 
individual. 
(2) Prezenta lege reglementează statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi stabileşte drepturile şi 
obligaţiile specifice, precum şi modalităţile de angajare şi promovare.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-4
CITAT: 

 Activitatearpersonalului de cercetare-dezvoltare este de interes naţional şi cuprinde:

 a) dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice;

 b) participarea la transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor în toate domeniile vieţii economice şi sociale;

 c) participarea la valorificarea eficientă a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, pentru 
dezvoltarea durabilă a societăţii.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-5
CITAT: 

 Personalul de cercetare-dezvoltare:

 a) asimilează, utilizeazăşi generează noi cunoştinţe şi aplică cele mai bune practici în domeniul specific 
de activitate;

 b) respectă misiunea cercetării, etica şi deontologia profesională.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-22
CITAT: 
 Cercetătorii ştiinţifici pot funcţiona ca personal didactic în instituţiile de învăţământ superior pe funcţii 
echivalente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 
modificările şi completările ulterioare.
 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07