Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-221
CITAT: 

 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării 
prin Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, conform legii. 

 (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice colaborează cu 
Consiliul Naţional al Rectorilor sau cu alte structuri asociative ale universităţilor, cu autorităţi şi asociaţii 
profesionale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale reprezentative, federaţii sindicale reprezentative la nivel 
de sector de activitate învăţământ superior şi cercetare, precum şi cu federaţii studenţeşti legal constituite la 
nivel naţional. Reprezentanţii acestor structuri sunt parteneri de dialog social. 


 


ro-lege-206-2004-2022-art-6
CITAT:  
În sensul prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare este Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării. 


ro-lege-319-2003-2022-art-2
CITAT: 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării*), denumit în continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, 
este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate cu responsabilităţi directe în calificarea şi 
certificarea resurselor umane ale activităţii de cercetare-dezvoltare. 

*) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-25
CITAT: 

 (1) La încetarea activităţii în instituţie sau unitate, personalul de cercetare-dezvoltare nu poate folosi 
rezultatele ştiinţifice şi tehnice care au fost obţinute în unitate în cadrul unor lucrări finanţate din fonduri 
publice, pe o durată de cel puţin 5 ani, fără acordul finanţatorului. 
(2) Nerespectarea angajamentului prevăzut la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă echivalentă cu 20 de salarii de CS I, la gradaţia maximă. 
(3) Plata amenzii nu exonerează contravenienţii de la plata daunelor provocate. 
(4) Contravenţia se constatăşi amenda corespunzătoare se aplică de reprezentantul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare sub a cărei autoritate se află unitatea de cercetare-dezvoltare prejudiciată. 
(5) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările ulterioare. 

 
ro-lege-319-2003-2022-art-31
CITAT: 

 Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ordonatorii principali de credite care finanţează activităţi 
de cercetare-dezvoltare asigură cadrul de reglementare compatibil cu spaţiul european şi mondial al 
cercetării-dezvoltării, pentru accesul cercetătorilor la patrimoniul tehnic şi ştiinţific, în condiţiile legii, şi 
pentru asigurarea unor condiţii atractive de muncă.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-38
CITAT: 

 În termde 6 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare 

va elabora Codul de eticăşi deontologie profesională a personalului de cercetare-dezvoltare, care se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

#CIN

 NOTĂ:

 Repucem mai ai jos prevederile art. 41 din Legea nr. 45/2009 (#M1). 
#M1

 (1) Personalul contractual al unităţilor de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, fără 
concurs. 
(2) Ocuparea funcţiilor de director general sau director, după caz, la unităţile şi instituţiile de drept public 
de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 28 se face prin concurs, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 
reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. La concursul 
pentru ocuparea funcţiei de director pot candida absolvenţi cu studii superioare, cu sau fără grad ştiinţific, cu 
experienţă managerială, prin derogare de la prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. 
(3) Din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general face parte câte un reprezentant al 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi 
al ASAS.


ro-og-57-2002-2022-art-4
CITAT: 
 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, este organul administraţiei publice centrale de specialitate, care exercită atribuţiile 
autorităţii de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării. 
(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele atribuţii în domeniu: 

 a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale;

 b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale;

 c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale;

 d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-dezvoltare; 

 e) conducerea, în cazuri deosebite, a unor programe de cercetare-dezvoltare şi inovare sau părţi din 
acestea. 

 (3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri pentru 
cercetare, finanţează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, inclusiv granturi de cercetare, 
corelate cu strategia şi politicile naţionale în domeniu. 
ro-og-57-2002-2022-art-71
CITAT: 

 Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ministerele de resort, pentru domeniile proprii, 
coopereazăşi asigură parteneriatul între academii, învăţământ, cercetare şi industrie, în scopul valorificării 
cunoştinţelor, prin: 

 a) stimularea realizării temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comune din unităţi, institute de 
cercetare-dezvoltare, academii şi instituţii de învăţământ superior; 

 b) stimularea finanţării cu prioritate a temelor cu aplicabilitate imediată, solicitate de industrie sau de alte 
ramuri economice; 
c) programe de formare profesională în care elevii şi studenţii efectuează stagii de pregătire şi practică în 
unităţi şi instituţii de cercetare care au bază materialăşi resurse umane specializate; 
d) programe de asistenţă tehnicăşi servicii între unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare şi agenţi 
economici, care aplică rezultatele programelor de cercetare-dezvoltare; 
e) participarea cercetătorilor şi specialiştilor din unităţile de cercetare-dezvoltare la formele de pregătire 
postuniversitară, respectiv de formare continuă, organizate în instituţiile de învăţământ superior acreditate. 
ro-og-57-2002-2022-art-72
CITAT: 

 (1) Pentru fiecare dintre domeniile de interes naţional în care se desfăşoară activităţi de 
cercetare-dezvoltare, finanţate din fonduri publice, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare iniţiază 
organizarea anuală de conferinţe cu participare internaţională, la care participă cu lucrări ştiinţifice unităţile 
şi instituţiile de cercetare-dezvoltare de profil. 
(2) Aceste manifestări vor contribui la promovarea tendinţelor şi direcţiilor de cercetare-dezvoltare în 
domeniu, care vor fi incluse în programele naţionale anuale. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1a
CITAT: 
Etica și integritatea C-I: cercetătorii, procesele de cercetare și sistemul de C-I în ansamblu ar trebui să 
respecte norme și practici stricte în materie de etică și integritate, care stau la baza unei cercetări responsabile 
și demne de încredere, fără interferențe necuvenite – o condiție prealabilă pentru atingerea excelenței – care 
susțin responsabilitatea cercetătorilor în ceea ce privește evitarea lipsei de imparțialitate și a „scurtăturilor” 
metodologice și combaterea răspândirii pseudoștiințelor și a dezinformării prin intensificarea eforturilor de 
diseminare a informațiilor științifice și a pedagogiei aferente;


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2m
CITAT: 
Sinergii între programele de finanțare ale Uniunii, cele naționale și cele regionale: sinergiile dintre programele 
de finanțare ale Uniunii și schemele naționale și regionale de finanțare a C-I ar trebui să fie ghidate de 
valorile și principiile prevăzute în prezenta recomandare și să fie încurajate, operaționalizate și consolidate, 
pe baza unor orientări bine stabilite pentru punerea lor în aplicare, în special între Orizont Europa, politica 
de coeziune și Mecanismul de reziliență și redresare;

ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2o
CITAT: 
Sprijin pentru garantarea și acordarea de prioritate investițiilor pe termen lung și reformelor de politică în 
domeniul C-I: la toate nivelurile de guvernanță (al Uniunii, național și regional), cu o mai bună coordonare 
și participare intersectorială, inclusiv cu spații de testare în materie de reglementare și cu clauze de 
experimentare; ar trebui să existe o legătură strânsă între conceperea, punerea în aplicare și evaluarea lor, 
astfel încât să se maximizeze sinergiile și impactul;


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2p
CITAT: 
Coordonarea investițiilor în domeniul C-I: prin sprijinirea identificării și a implementării de investiții și 
reforme coordonate, în vederea consolidării dimensiunii SEC la toate nivelurile de guvernanță din Uniune și a 
maximizării impactului lor în beneficiul sistemelor științifice și de inovare ale Uniunii, precum și prin 
stimularea interoperabilității sistemelor pe baza lecțiilor învățate de pe urma programării în comun și a 
infrastructurilor europene de cercetare.

actualizat la 2022-06-27 19:19:43