Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Studiile doctorale

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-132
CITAT:  
 (1) Facultatea este unitatea funcţională care elaboreazăşi gestionează programele de studii. Facultatea 
corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinţelor, artelor sau sportului. 
(2) Orice facultate se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la propunerea şi cu aprobarea 
senatului universitar, prin hotărâre a Guvernului privind structura instituţiilor de învăţământ superior, iniţiată 
anual de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
(3) Într-o instituţie de învăţământ superior de stat, Guvernul, cu consultarea senatului universitar, poate să 
înfiinţeze şi să finanţeze un program de studii sau o facultate cu acele programe de studii care răspund unor 
cerinţe stringente de instruire şi formare profesională în domenii de interes naţional. Programele de studii 
astfel propuse se supun reglementărilor legale în vigoare referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul 
superior. 
(4) O facultate poate include unul sau mai multe departamente, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi 
extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii 
universitare. 

ro-lege-1-2011-2022-art-137
CITAT: 

 (1) Programul de studii universitare reprezintă un grup de unităţi curriculare de predare, învăţare, 
cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată 
printr-o diplomăşi printr-un supliment de diplomă. 
(2) Curriculumul programului de studii universitare este concordant cu profilul calificării definit în Cadrul 
naţional al calificărilor. Curriculumul unui program de studii universitare se stabileşte astfel încât să 
maximizeze şansele obţinerii calificării dorite şi se aprobă de către senatul universitar. 
(3) Concordanţa dintre curriculum şi calificarea oferită de programul de studii universitare este un criteriu 
obligatoriu de evaluare a asigurării calităţii. 
(4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii şi organizate pe 3 cicluri de studiu: 
licenţă, master, doctorat. 
(5) Programele de studii universitare dau acces la ocupaţii şi funcţii specifice fiecărui ciclu de studii 
universitare absolvit. 


ro-lege-1-2011-2022-art-138
CITAT: 

 (1) Organizarea programelor de studii este de competenţa instituţiilor de învăţământ superior, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare. Pentru fiecare ciclu universitar organizat, senatul universitar aprobă un 
regulament propriu de organizare şi funcţionare, în acord cu standardele naţionale şi internaţionale generale 
şi specifice de calitate. 

(2) Un program de studii universitare funcţionează legal dacă este autorizat provizoriu sau acreditat şi 
funcţionează în condiţiile stabilite prin actul de autorizare, respectiv acreditare. Organizarea şi desfăşurarea 
de programe de studii universitare care nu funcţionează legal se sancţionează cu nerecunoaşterea studiilor 
pentru beneficiari, precum şi cu amendă pentru organizatori, potrivit legii penale, şi cu retragerea imediată, 
de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a autorizaţiei de funcţionare provizorie, 
respectiv a acreditării pentru instituţia în cauză. 

(3) Autorizarea provizorie şi acreditarea programelor de studii universitare se realizează distinct pentru 
fiecare formă de învăţământ, fiecare limbă de predare şi pentru fiecare locaţie geografică în care se 
desfăşoară. 

(4) Pentru profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene, reglementarea naţională nu poate 
contraveni celei europene. 

(5) Nomenclatorul domeniilor şi al programelor de studii universitare, domeniile şi programele de studii 
universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul 
de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau 
limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, propus de către agenţiile de 
evaluare a calităţii care au evaluat fiecare program, se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, promovată 
de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, înaintea datei de 31 martie a anului 
respectiv. 

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazuri temeinic justificate, Ministerul Educaţiei Naţionale 
poate aproba universităţilor/instituţiilor de învăţământ superior un număr suplimentar de locuri - în limita a 
10% din capacitatea de şcolarizare stabilită de ARACIS pentru programul de studii solicitat - destinat 
şcolarizării cetăţenilor europeni şi din state terţe sau pentru mobilităţi academice ale studenţilor în baza 
acordurilor guvernamentale, universitare sau unor programe speciale aprobate, în condiţiile legii. 
Universitatea/Instituţia de învăţământ superior are obligaţia de a informa ARACIS despre suplimentarea de 
locuri primită. 

(7) Înmatricularea pe locurile prevăzute la alin. (6) se poate realiza până cel târziu la sfârşitul semestrului 
întâi al anului universitar în curs la data aprobării. 

 
ro-lege-1-2011-2022-art-140
CITAT: 

 (1) Programele de studii universitare de licenţă se pot organiza la următoarele forme de învăţământ: cu 
frecvenţă, cu frecvenţă redusăşi la distanţă. 
(2) Programele de studii universitare de master se pot organiza la următoarele forme de învăţământ: cu 
frecvenţă 
şi cu frecvenţă redusă. 
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) programele de studii de licenţă 
şi master din domeniile 
reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

(4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu 
frecvenţă.

 (4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) programele de studii universitare de doctorat se pot organiza 
şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.

 (4^2) Pentru programele de studii universitare de doctorat, obligaţiile referitoare la frecvenţăşi frecvenţă 
redusă sunt stabilite de către conducerea universităţii la propunerea Consiliului Studiilor Doctorale, conform 
unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Granturile multianuale aferente studiilor 
universitare de doctorat la forma cu frecvenţă redusă nu includ cuantumul burselor individuale. 

 (5) Diplomele şi certificatele de studii universitare eliberate de instituţiile de învăţământ superior, în 
condiţiile legii, pentru aceleaşi programe de studii, indiferent de forma de învăţământ absolvită, sunt 
echivalente. Metodologia de organizare a examenelor, competenţele şi cunoştinţele verificate, corespondenţa 
dintre rezultatele învăţării şi notele, diplomele sau certificatele de studii acordate trebuie să fie identice 
pentru orice formă de învăţământ corespunzătoare unui anumit program de studii din cadrul unei instituţii de 
învăţământ superior. 
(6) Pot organiza programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusăşi la 
distanţă numai instituţiile de învăţământ superior care au acreditat programul de învăţământ respectiv la 
forma de învăţământ cu frecvenţă.  
ro-lege-1-2011-2022-art-158
ro-lege-1-2011-2022-art-159
CITAT: 

(1) Programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în
cadrul unei şcoli doctorale sub coordonarea unui conducător de
doctorat şi cuprinde: 

a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în
cadrul şcolii doctorale;

b) un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie
artistică.

(2) În domeniile de studii reglementate la nivel european, durata
studiilor universitare de doctorat respectă 
reglementările în cauză.

 (3) Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, 
durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani, cu aprobarea senatului 
universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. 
(4) O şcoală doctorală poate recunoaşte, conform regulamentului propriu de organizare şi desfăşurare a 
studiilor universitare de doctorat şi în condiţiile prezentei legi, parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat 
şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în universităţi sau în centre 
de cercetare de prestigiu, precum şi recunoaşterea unor cursuri parcurse în cadrul programelor de studii 
universitare de master de cercetare. 
(5) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin 
regulamentul instituţional propriu de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat. Durata 
acestor studii se prelungeşte, în consecinţă, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. 
(6) Curriculumul de pregătire şi programul de cercetare sunt stabilite de conducătorul de doctorat şi de 
şcoala doctorală. 
ro-lege-1-2011-2022-art-160
CITAT: 

 (1) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau 
din alte surse legal constituite. Finanţarea studiilor de doctorat poate fi realizatăşi de persoane juridice de 
drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract. Modelul de contract şi 
metodologia de realizare a finanţării se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(2) Prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale se alocă anual, pentru studiile 
universitare de doctorat, un număr de locuri multianuale, echivalent numărului de granturi multianuale, pe o 
durată de minimum 3 ani. În metodologia de calcul a finanţării universităţilor se vor avea în vedere costurile 
pentru programul de studii avansate şi pentru programul de cercetare. Aceste costuri sunt ajustate cu 
coeficienţi corespunzători pe domenii disciplinare şi profesionale ale doctoratului. 
(3) Alocarea locurilor, respectiv a granturilor, pe universităţi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale. Prioritate vor avea universităţile de cercetare avansatăşi educaţie. 
(4) *** Abrogat 
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), pentru anul universitar 2012 - 2013, numărul granturilor 
doctorale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se repartizează IOSUD prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. IOSUD repartizeazăşcolilor doctorale granturile doctorale prin 
competiţie între acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universităţii. 
ro-lege-1-2011-2022-art-161
CITAT: 

 Doctoratul se poate desfăşura în limba română, în limba minorităţilor naţionale sau într-o limbă de 
circulaţie internaţională, conform contractului de studii doctorale încheiat între IOSUD, conducătorul de 
doctorat şi studentul-doctorand.

 
ro-lege-1-2011-2022-art-162
CITAT: 

 (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand îşi 
desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui 
conducător de doctorat dintr-o altăţară sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din 
instituţii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul 
în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au 
specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a atins vârsta pensionării, 
conform prevederilor din Carta universitară. 

(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2012 - 2013, studiile universitare de 
doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul doctorand îşi desfăşoară activitatea sub 
îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat 
dintr-o altăţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii diferite din 
România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi 
organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii 
diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitară. 

 (2) În contextul politicilor de asigurare a mobilităţii universitare, IOSUD poate angaja, pe bază de 
contract, specialişti din străinătate care deţin dreptul legal de a conduce doctorat, conform art. 166 alin. (4). 

; B. Admiterea 

ro-lege-1-2011-2022-art-163
CITAT:  
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu 
diplomă de master sau echivalentă acesteia.

; C. Studentul-doctorand 

ro-lege-1-2011-2022-art-164
CITAT:  
(1) Pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat, persoana înscrisă în programul de studii are 
calitatea de student-doctorand. Studenţii-doctoranzi sunt încadraţi de către IOSUD sau oricare dintre 
membrii IOSUD ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă determinată. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), studenţii-doctoranzi la forma de învăţământ cu frecvenţă 
redusă nu au obligaţia de a fi încadraţi de către IOSUD ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe 
perioadă determinată. 

 (2) Pe toată durata activităţii, studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncăşi 
specialitate şi de asistenţă medicală gratuită, fără plata contribuţiilor la asigurările sociale de stat, la 
asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncăşi boli profesionale. 
(3) Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în 
limita a 4 - 6 ore convenţionale didactice pe săptămână. Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor fi 
remunerate în conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, cu respectarea 
drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate, potrivit legii, la asigurările 
sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncăşi 
boli profesionale. 

ro-lege-1-2011-2022-art-165
CITAT: 

(1) Perioada desfăşurării studiilor universitare de doctorat este asimilată, conform legislaţiei în domeniul 
pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excepţia cazului în care studentul-doctorand realizează 
venituri pentru care plăteşte, în această perioadă, contribuţii la asigurările sociale. 
(2) După susţinerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o adeverinţă care atestă perioada în care 
studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat. 

ro-lege-1-2011-2022-art-166
CITAT:  

(1) Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea 
intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi persoanele care au obţinut atestatul de abilitare, având cel puţin 
funcţia de lector/şef de lucrări, respectiv de cercetător ştiinţific gradul III. 

(2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educaţiei, naţionale şi 
cercetării ştiinţifice, la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu 
standardele şi procedurile elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Aceste 
standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internaţional, propuse de 
CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Standardele 
minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare nu depind de 
funcţia didactică sau de gradul profesional. 

 (3) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să 
aibă un contract de muncă cu un IOSUD sau o instituţie membră a unui IOSUD şi să fie membre ale unei 
şcoli doctorale. Cadrele didactice şi de cercetare abilitate şi cercetătorii ştiinţifici abilitaţi devin conducători 
de doctorat în urma abilitării. 
(4) Specialiştii care au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate în instituţii de învăţământ superior 
sau de cercetare-dezvoltare din străinătate dobândesc calitatea de conducător de doctorat în cadrul IOSUD 
din România, după cum urmează: 
a) specialiştii care au calitatea de conducător de doctorat în una din ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului 
Economic European şi Confederaţia Elveţiană dobândesc automat calitatea de conducător de doctorat în 
România, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului;

 b) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte o listă a instituţiilor de învăţământ 
superior, din afara ţărilor menţionate la lit. a), aflate printre cele mai prestigioase universităţi ale lumii. 
Specialiştii care au calitatea de conducător de doctorat în una din instituţiile aflate pe această listă dobândesc 
automat calitatea de conducător de doctorat în România, în urma unei metodologii aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

c) specialiştii care sunt conducători de doctorat în cadrul unor instituţii din străinătate, altele decât cele 
prevăzute la lit. a) sau b), pot obţine calitatea de conducător de doctorat în România, fie printr-o convenţie 
internaţională de recunoaştere reciprocă, fie conform prevederilor alin. (2).

(5) Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru care a obţinut 
acest drept. 

ro-lege-1-2011-2022-art-167
CITAT: 

(1) Un conducător de doctorat nu poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi decât într-un singur IOSUD, 
excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă. 
(2) Numărul studenţilor-doctoranzi care pot fi îndrumaţi simultan de către un conducător de doctorat se 
stabileşte de către senatul universitar. 
(3) Pentru activitatea pe care o desfăşoară în această calitate, conducătorii de doctorat sunt remuneraţi în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

ro-lege-1-2011-2022-art-168
ro-lege-1-2011-2022-art-169
CITAT: 

(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeşte 
diplomă de doctor. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se menţionează, în mod 
expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinţific; în cea care 
certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menţionează, în mod expres, 
domeniul profesional al doctoratului. 
(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific, se conferă de către IOSUD diploma şi 
titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr. 
(3) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional, se conferă de către IOSUD diploma şi 
titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr. P. 

ro-lege-1-2011-2022-art-170
CITAT: 

(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de 
CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de eticăşi management universitar sau de Consiliul Naţional de Etică a 
Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau 
simultan: 
a) retragerea calităţii de conducător de doctorat; 
b) retragerea titlului de doctor; 
c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului şcolii doctorale de a organiza 
concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţi-doctoranzi.

(2) Reacreditarea şcolii doctorale se poate obţine după cel puţin 5 ani de la pierderea acestei calităţi, 
numai în urma reluării procesului de acreditare, conform art. 158. 

(3) Redobândirea calităţii de conducător de doctorat se poate obţine după cel puţin 5 ani de la pierderea 
acestei calităţi, la propunerea IOSUD, pe baza unui raport de evaluare internă, ale cărui aprecieri sunt 
validate printr-o evaluare externă efectuată de CNATDCU. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt 
condiţii necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

(4) Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi o dată la 5 ani. Procedurile de evaluare sunt stabilite de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea CNATDCU. 

;CAPITOLUL IV

;Organizarea învăţământului postuniversitar

 
ro-lege-1-2011-2022-art-174


ro-og-57-2002-2022-art-32
CITAT:  
Cercetătorii ştiinţifici pot fi conducători de doctorat, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43