Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 168

Conţinut(1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite de IOSUD prin regulamentul de organizare 
şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi în concordanţă cu reglementările prevăzute 
în codul studiilor universitare de doctorat. 

(2) Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat, este 
propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de conducerea IOSUD. Comisia de doctorat este alcătuită 
din cel puţin 5 membri: preşedintele, ca reprezentant al IOSUD, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 
referenţi oficiali din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi 
din care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD respective. Membrii comisiei de doctorat au 
titlul de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul 
II ori au calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate. 

(3) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat, după evaluarea de către toţi 
referenţii. Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 dintre membrii comisiei de 
doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. Susţinerea 
publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului. 
(4) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de doctorat 
evalueazăşi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele 
care pot fi atribuite sunt: 'Excelent', 'Foarte bine', 'Bine', 'Satisfăcător' şi 'Nesatisfăcător'. De regulă, 
calificativul 'Excelent' se acordă pentru maximum 15% dintre candidaţii care obţin titlul de doctor într-un 
anumit IOSUD, în decursul unui an universitar. 

(5) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţificăşi 
aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului 'Excelent', 'Foarte bine', 'Bine' sau 
'Satisfăcător' comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se înaintează 
CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor. 

(6) În cazul atribuirii calificativului 'Nesatisfăcător', comisia de doctorat va preciza elementele de 
conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi va solicita o nouă susţinere 
publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat, ca şi în cazul 
primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul 'Nesatisfăcător', titlul 
de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat. 

(7) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, după 
validarea tezei de doctorat de către CNATDCU. 

(7^1) Titularul unui titlu ştiinţific poate solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice renunţarea 
la titlul în cauză. În acest caz Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ia act de renunţare printr-un ordin 
de revocare emis în acest scop.

(7^2) Actulmadministrativ constatator al titlului ştiinţific se anulează de la data emiterii ordinului de 
revocare. Procedura de renunţare la titlu, precum şi cea privind anularea actului administrativ constatator al 
titlului ştiinţific se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. 

(8) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD primeşte din partea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza 
observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la 
data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalideazăşi a doua oară, titlul de doctor nu va fi 
acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat. 
(9) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redacteazăşi în format digital. În domeniul 

artelor, teza de doctorat poate fi însoţită de înregistrarea pe suport digital a creaţiei artistice originale. Teza 
de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor. 


actualizat la 2023-08-17 15:01:06