Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 174

Conţinut (1) Învăţământul superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară se desfăşoară cu respectarea 
reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeanăşi anume: 
a) 6 ane stustudii, pentru minimum de 5.500 de ore de activitate teoreticăşi practică medicală pentru 
domeniul medicină, la programele de studii Medicină, Medicină Dentarăşi Medicină Veterinară; 5 ani 
pentru programul de studii Farmacie; 4 ani pentru minimum 4.600 de ore de pregătire pentru programele de 
studii Asistenţă Medicală Generalăşi Moaşe şi de 3 ani pentru alte programe de studii de licenţă din 
domeniul sănătate;

 b) fiecare un universitar are câte 60 de credite de studii transferabile în ECTS/SECT, fiind totalizate 180 
de credite de studii transferabile pentru programele cu o durată a studiilor de licenţă de 3 ani, 240 de credite 
de studii transferabile pentru programele cu o durată a studiilor de licenţă de 4 ani, 300 de credite de studii 
transferabile pentru programul Farmacie cu o durată a studiilor de licenţă de 5 ani şi 360 de credite de studii 
transferabile pentru programele Medicină, Medicină Dentarăşi Medicină Veterinară cu o durată a studiilor 
de licenţă de 6 ani;

 c) stude uniuniversitare de master au între 60 şi 120 de credite de studii transferabile ECTS/SECT;

 d) studiile universitare de doctorat totalizează 240 de credite de studii transferabile, iar studiile avansate 
din cadrul şcolii doctorale totalizează 60 de credite; studiile universitare de doctorat se pot organiza în UOD 
şi în IOSUD realizate prin consorţii între universităţi şi spitale sau clinici.

 (2) Instituţiile de învăţământ superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară acreditate, pe baza 
criteriilor de calitate, pot organiza, pe lângă formele de învăţământ prevăzute la alin. (1), şi programe 
postdoctorale şi de formare şi dezvoltare profesională: de rezidenţiat, de perfecţionare, de specializare, de 
studii complementare în vederea obţinerii de atestate şi de educaţie medicalăşi farmaceutică continuă. 
(3) Durata doctoratului pentru absolvenţii învăţământului superior medical uman, medical veterinar şi 
farmaceutic este de 4 ani. 
(4) Instituţiile de învăţământ superior cu programe de studii din domeniile sănătate şi medicină veterinară 
şi instituţiile sanitare publice pot utiliza veniturile proprii, în interes reciproc, pentru asigurarea unor condiţii 
optime de activitate, privind infrastructura, echipamentele medicale şi accesul la informaţie medicală. 
(5) La selecţia şi promovarea personalului didactic universitar din instituţiile de învăţământ superior cu 
programe de studii din domeniul sănătate se iau în considerare criteriile privind experienţa profesională 
medicală dovedită. În învăţământul superior din domeniul sănătate, pentru posturile didactice la disciplinele 
cu corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii pot accede doar persoane care au obţinut, prin concurs, în 
funcţie de gradul universitar, titlurile de medic/medic dentist rezident sau medic/medic dentist specialist sau 
farmacist/farmacist rezident/farmacist specialist în specialitatea postului. 
(6) În învăţământul superior din domeniul sănătate nu se pot transforma în credite echivalate şi transfera 
studiile obţinute în învăţământul postliceal. 
(7) Învăţământul superior şi postuniversitar din domeniul sănătate se desfăşoară în unităţi sanitare publice, 
în institute, în centre de diagnostic şi tratament, în secţii cu paturi, în laboratoare şi în cabinete. Conform 
legii speciale, se pot constitui clinici universitare, din una sau mai multe secţii clinice, în specialităţi 
înrudite, din spitale publice sau private, în care sunt organizate activităţi de învăţământ şi cercetare ale 
departamentelor universitare. 
(8) Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai 
programelor de studii medicină, medicină dentarăşi farmacie care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia 
dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice 
pentru reţeaua de asistenţă medicală. Organizarea şi finanţarea rezidenţiatului se reglementează prin acte 
normative specifice. 
(9) Admiterea la rezidenţiat a cadrelor didactice din învăţământul superior din domeniul sănătate se face 
în aceleaşi condiţii ca pentru orice absolvent al învăţământului superior din domeniul sănătate. 
(10) Medicii rezidenţi care ocupă prin concurs posturi didactice de asistent universitar în instituţii de 
învăţământ superior din domeniul sănătate continuă formarea în rezidenţiat şi sunt retribuiţi pentru ambele 
activităţi. 
(11) În cadrul instituţiilor de învăţământ superior care organizează programe de pregătire în rezidenţiat se 
constituie un departament de pregătire în rezidenţiat. În instituţiile de învăţământ superior care organizează 
programe de pregătire de medicinăşi farmacie, departamentul este subordonat conducerii universităţii. 

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43