Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 164

Conţinut

 
(1) Pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat, persoana înscrisă în programul de studii are 
calitatea de student-doctorand. Studenţii-doctoranzi sunt încadraţi de către IOSUD sau oricare dintre 
membrii IOSUD ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă determinată. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), studenţii-doctoranzi la forma de învăţământ cu frecvenţă 
redusă nu au obligaţia de a fi încadraţi de către IOSUD ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe 
perioadă determinată. 

 (2) Pe toată durata activităţii, studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncăşi 
specialitate şi de asistenţă medicală gratuită, fără plata contribuţiilor la asigurările sociale de stat, la 
asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncăşi boli profesionale. 
(3) Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în 
limita a 4 - 6 ore convenţionale didactice pe săptămână. Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor fi 
remunerate în conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, cu respectarea 
drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate, potrivit legii, la asigurările 
sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncăşi 
boli profesionale. 


actualizat la 2022-06-27 19:19:43