Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Colaborarea cercetătorilor şi organizaţiilor de cercetare la nivel european

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-162
CITAT: 

 (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand îşi 
desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui 
conducător de doctorat dintr-o altăţară sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din 
instituţii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul 
în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au 
specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a atins vârsta pensionării, 
conform prevederilor din Carta universitară. 

(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2012 - 2013, studiile universitare de 
doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul doctorand îşi desfăşoară activitatea sub 
îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat 
dintr-o altăţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii diferite din 
România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi 
organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii 
diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitară. 

 (2) În contextul politicilor de asigurare a mobilităţii universitare, IOSUD poate angaja, pe bază de 
contract, specialişti din străinătate care deţin dreptul legal de a conduce doctorat, conform art. 166 alin. (4). 

; B. Admiterea 

ro-lege-1-2011-2022-art-255

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1g
CITAT: 
Coordonare, coerență și angajament: statele membre introduc dimensiunea europeană în politicile de C-I 
naționale și regionale și asigură o mai bună adeziune și un angajament național sporit față de punerea în 
aplicare cu succes a priorităților SEC. Statele membre, cu sprijinul Uniunii, își coordonează politicile și 
programele de C-I în domenii de interes comun, inclusiv prin asigurarea complementarității și încurajarea 
sinergiilor cu programele-cadru ale Uniunii pentru C-I și cu alte programe și fonduri ale Uniunii, facilitând 
astfel cooperarea transnațională în cadrul SEC, direcționează investițiile și reformele în C-I către realizarea 
SEC și accelerarea tranziției verzi și a transformării digitale;


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2n
CITAT: 
legături de colaborare sporite și integrarea bazată pe excelență a organizațiilor care desfășoară activități de 
cercetare din țări și regiuni ultraperiferice cu performanțe mai scăzute în materie de C-I în rețelele științifice 
și ecosistemele de inovare europene, o circulație mai echilibrată a „creierelor” în cadrul SEC, competențe și 
formare adecvate pentru a îmbunătăți accesul la excelență;ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-20
CITAT: insistă asupra importanței creării și utilizării pe deplin a sinergiilor dintre instrumentele de finanțare europene, în 
special între Orizont Europa, Erasmus+, fondurile politicii de coeziune, NextGenerationEU, Programul privind piața unică, 
InvestEU, LIFE+, Fondul pentru o tranziție justă și instrumentele de acțiune externă ale UE, Parteneriatul pentru cercetare și 
inovare în zona mediteraneeană (PRIMA), programul EU4Health și programul Europa digitală și solicită Comisiei să ofere 
statelor membre orientări clare, simple și practice și instrumente raționalizate cu privire la modul optim de punere în 
aplicare a acestor sinergii în contextele naționale; în acest context, subliniază importanța Mecanismului de redresare și 
reziliență, care va sprijini creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv infrastructurile de C&I, și va 
contribui în mare măsură la punerea în aplicare a „noului SEC”;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-40
CITAT: subliniază importanța sistemelor de stimulare a mobilității cercetătorilor (ERASMUS+, acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie, Consiliul European pentru Cercetare); reamintește, în acest context, studiul privind măsurile de sprijin 
pentru ca cercetătorii să se întoarcă în Uniune și în țara lor de origine din Uniune, prevăzut în Orizont Europa, care poate fi 
un instrument util pentru a demonstra necesitatea unor măsuri de promovare a întoarcerii cercetătorilor;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07