Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 255

Conţinut (1) Cadrele didactice titulare, cu contract pe perioadă nedeterminată, alese în Parlament, numite în Guvern 
sau care îndeplinesc funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Administraţiei 
Prezidenţiale, al Guvernului şi în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi cele 
alese de Parlament în organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a 
catedrei pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplicăşi cadrelor didactice titulare, cu contract pe perioadă nedeterminată, care 
îndeplinesc funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, primar, 
viceprimar, precum şi cadrelor didactice trecute în funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în 
sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De aceleaşi drepturi beneficiazăşi personalul de 
conducere şi de specialitate de la casa corpului didactic, precum şi cadrele didactice numite ca personal de 
conducere sau în funcţii de specialitate specifice la comisiile şi agenţiile din subordinea Administraţiei 
Prezidenţiale, a Parlamentului, a Guvernului sau a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
(3) Liderii sindicatelor reprezentative din învăţământ au dreptul de rezervare a postului, conform 
prevederilor legale în vigoare şi contractului colectiv de muncă la nivel de ramură. 
(4) De prevederile alin. (1) beneficiazăşi personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată 
trimis în străinătate cu misiuni de stat, cel care lucrează în organisme internaţionale, precum şi însoţitorii 
acestora, dacă sunt cadre didactice. 
(5) Personalului didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată solicitat în străinătate pentru 
predare, cercetare, activitate artistică sau sportivă, pe bază de contract, ca urmare a unor acorduri, convenţii 
guvernamentale, interuniversitare sau interinstituţionale, i se rezervă postul didactic. 
(6) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităţii didactice, cu rezervarea postului, pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, 
conform prevederilor legale în vigoare. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinţi sau 
susţinătorii legali. 
(7) Perioada de rezervare a postului didactic, în condiţiile alin. (1) - (6), se consideră vechime în 
învăţământ. 
(8) Personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată 
pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unităţii de învăţământ sau, după caz, a inspectoratului 
şcolar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă. 
(9) Personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar care beneficiază de pensie de invaliditate 
de gradul III i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidităţii. Contractul de muncă este 
suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care constată 
schimbarea gradului de invaliditate sau redobândirea capacităţii de muncă. Rezervarea catedrei/postului 
didactic încetează de la data emiterii de către medicul expert al asigurărilor sociale a deciziei prin care se 
constată pierderea definitivă a capacităţii de muncă. 


actualizat la 2022-06-27 19:19:43