Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 226

Conţinut (1) Universităţile de stat sau particulare au patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legii. 
(2) Drepturile pe care le au universităţile asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi reale, 
după caz, drept de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia, uz, uzufruct, servitute şi superficie, potrivit 
dispoziţiilor Codului civil, drept de folosinţă dobândit prin închiriere, concesiune, comodat şi altele 
asemenea ori drept de administrare, în condiţiile legii. 
(3) În patrimoniul universităţilor pot exista şi drepturi de creanţă izvorâte din contracte, convenţii sau 
hotărâri judecătoreşti. 
(4) Universităţile de stat pot avea în patrimoniu bunuri mobile şi imobile din domeniul public sau din 
domeniul privat al statului. 
(5) Drepturile subiective ale universităţilor asupra bunurilor din domeniul public al statului pot fi drepturi 
de administrare, de folosinţă, de concesiune ori de închiriere, în condiţiile legii. 
(6) Prin hotărâre a Guvernului, bunurile din domeniul public al statului pot fi trecute în domeniul privat al 
statului şi transmise în proprietate universităţilor de stat, în condiţiile legii. 
(7) Universităţile de stat au drept de proprietate asupra bunurilor existente în patrimoniul lor la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este împuternicit 
să emită certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru universităţile de stat pe baza documentaţiei 
înaintate de acestea. 
(8) Dreptul de proprietate al universităţilor de stat asupra bunurilor prevăzute la alin. (7) se exercită în 
condiţiile prevăzute de Carta universitară, cu respectarea dispoziţiilor dreptului comun.

(9) Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, precum şi alte drepturi reale ale universităţilor de stat 
sunt supuse procedurii publicităţii imobiliare prevăzute de legislaţia specială în materie. 

(10) În cazul desfiinţării unei universităţi de stat, bunurile aflate în proprietate, rămase în urma lichidării, 
trec în proprietatea privată a statului. 

(11) Universităţile particulare sunt titulare ale dreptului de proprietate ori ale altor drepturi reale pe care le 
exercită asupra patrimoniului, în condiţiile legii. 


 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43