Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Relaţia între sistemul de cercetare-dezvoltare şi alte sisteme ale societăţii. Relaţia cu administraţia publică

Legislaţie internă existentă

Conform legii 24/2000, art. 7(4) obligaţia guvernului de a
 elabora studii de impact, prin contracte de prestări
 servicii pentru normative şi de angaja în acest proces
 echipe din universităţi şi institute de cercetare, firme,
 etc. 
ro-og-57-2002-2022-art-66
CITAT: 

 Institutele naţionale şi unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice pot contracta, în 
sistem direct, cu organul administraţiei publice centrale sub coordonarea căruia funcţionează lucrări 
solicitate de acesta, în domeniul de specialitate specific. 

 
ro-og-57-2002-2022-art-69
CITAT: 

 Din categoria lucrărilor din domeniul de specialitate prevăzute la art. 66 fac parte numai lucrări care 
corespund profilului de specialitate al instituţiei respective şi pentru care aceasta dispune de potenţialul 
uman şi de baza materială pentru a le realiza, încadrate în următoarele categorii:

 a) elaborarea de studii tehnice, prognoze, strategii şi lucrări-suport pentru strategia sectorialăşi cea 
naţională;

 b) lucrări de fundamentare şi susţinere a iniţiativelor legislative şi politicilor în domeniu;

 c) lucrări-suport de adaptare şi extindere a legislaţiei existente în vederea preluării acquisului comunitar în 
domeniu;

 d) lucrări privind elaborarea şi realizarea planurilor de acţiuni pentru punerea în aplicare a legislaţiei 
comunitare preluate;

 e) consultanţă, expertiză în domeniul de specialitate;

 f) servicii tehnologice: analize, măsurători, testări, expertizări, certificări, altele similare;

 g) realizarea de sisteme informaţionale şi aplicaţii software pentru informatizarea activităţilor operaţionale 

din respectivul sector sau domeniu de activitate.

 
ro-og-57-2002-2022-art-70
CITAT: 

 (1) Administraţia publică centralăşi locală, organizaţiile guvernamentale şi agenţii economici cu capital 
majoritar de stat au obligaţia de a antrena potenţialul ştiinţific naţional în activităţi privind: 
23 

 a) iniţierea şi contractarea de lucrări de cercetare şi transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor 

cercetării de interes specific instituţiei; 
b) elaborarea deciziilor de restructurare şi modernizare a economiei; 
c) elaborarea şi evaluarea independentă a strategiilor proprii ramurii economice; 
d) expertizarea şi evaluarea independentă a aspectelor specifice propriei activităţi, inclusiv expertize 

legate de eficienţa importului de noi tehnologii, produse şi altele asemenea.

 (2) În situaţiile în care nu este disponibilă expertiza completă la nivel naţional, cu avizul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare se apelează la misiuni de expertizare externe, beneficiarii având obligaţia de a 
include în aceste echipe şi specialişti români pe profil din domeniul cercetării. 
(3) *** Abrogat 

^1 
Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, realizeazăşi 

actualizează periodic baze de date publice cu cercetătorii din România, pe domenii de activitate şi pe 
specializări, cu indicarea rezultatelor lor publice, incluzând publicaţii şi brevete acordate. 

 
ro-og-57-2002-2022-art-73
CITAT: 

 (1) Agenţii economici care realizează importuri de tehnologii şi utilaje, finanţate din fonduri bugetare, 
fonduri ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat sau din credite garantate de Guvern, vor 
solicita unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de profil atestate analiza independentă a 
tehnologiilor şi a utilajelor care urmează să se importe, din punct de vedere al tehnicităţii, al caracterului 
novator şi de viabilitate, al compatibilităţilor cu ceea ce există în ţară în ramura respectivă, precum şi al altor 
aspecte legate de avantajele tehnologiilor respective, în condiţiile naţionale specifice. 
24 
 (2) *** Abrogat 

 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-l
CITAT: întrucât SEC ar trebui să contribuie la multiplele strategii și angajamente internaționale ale UE, cum ar fi strategiile 
pentru IMM-uri și strategiile digitale, Pactul verde european și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07