Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: consiliu consultativ de nivel naţional din domeniul cercetării-dezvoltării (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-33 (1 comentariu)
ro-og-57-2002-2022-art-44^1
CITAT:  (1) Pentru coordonarea ştiinţifică a unor programe din Planul naţional, autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare poate înfiinţa consilii consultative de nivel naţional, fără personalitate juridică. 
Structura, componenţa şi regulamentul de funcţionare ale acestor consilii se stabilesc prin ordin al 
conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(2) Pentru activitatea desfăşurată, membrii consiliilor consultative de nivel naţional prevăzute la alin. (1) 
şi ai organelor de lucru ale acestora sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor 
efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare 
stabilit pentru unităţile bugetare. 
(3) Cheltuielile necesare funcţionării consiliilor consultative de nivel naţional prevăzute la alin. (1) sunt 
asigurate din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
ro-og-57-2002-2022-art-68 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Instituţiile şi unităţile de drept public şi de drept privat fără scop patrimonial, evaluate şi clasificate la 
nivelurile A+, A sau A- conform art. 33 alin. (1), pot beneficia de finanţare instituţională complementară de 
susţinere a performanţei, în regim competitiv. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instituţiile şi unităţile de drept public şi organizaţiile de 
cercetare de drept privat, evaluate şi certificate conform art. 33 alin. (1^1), pot beneficia de finanţare 
complementară de susţinere a performanţei, în regim competitiv. 

 (2) Finanţarea instituţională complementară se acordă anual, printr-un program specific al Planului 
naţional, în baza unor norme metodologice de evaluare a performanţei în activitatea de cercetare-dezvoltare 
elaborate de către Colegiul consultativ, cu consultarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, a altor consilii consultative de nivel naţional din domeniul cercetării-dezvoltării, a 
Academiei Române şi academiilor de ramură, a organizaţiilor profesionale neguvernamentale din domeniul 
cercetării-dezvoltării şi a mediului economic, şi aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare. 
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), finanţarea instituţională complementară de susţinere a 
performanţei se acordă anual, în funcţie de resursele financiare disponibile, printr-un program specific al 
Planului naţional, în baza unor norme metodologice de evaluare a performanţei în activitatea de 
cercetare-dezvoltare elaborate de către Colegiul consultativ, cu consultarea Consiliului Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul Superior, a altor consilii consultative de nivel naţional din domeniul 
cercetării-dezvoltării, a Academiei Române şi academiilor de ramură, a organizaţiilor profesionale 
neguvernamentale din domeniul cercetării-dezvoltării şi a mediului economic, şi aprobate prin ordin al 
conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 

Termeni şi concepte conexe

organism consultativ de nivel naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare

actualizat la 2023-12-07 18:14:07