Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Date, materiale, propuneri şi rezultate de cercetare-dezvoltare. Rezultatele de cercetare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-168


ro-og-57-2002-2022-art-13
CITAT:  (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare de drept public pot desfăşura activităţi de 
microproducţie şi pot oferi servicii specifice, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi 
prevederilor legale corespunzătoare. Activităţile şi serviciile pot fi desfăşurate inclusiv prin asociere în 
participaţiune, numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, potrivit 
regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea 
organului administraţiei publice centrale în subordinea sau coordonarea căruia funcţionează instituţia sau 
unitatea de drept public. 
(2) Instituţiile şi unităţile de drept privat dispun de autonomie în exploatarea rezultatelor activităţii proprii 
de cercetare-dezvoltare, conform legii. 
ro-og-57-2002-2022-art-14 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital privat se pot organiza în condiţiile prevăzute 
de lege. 
(2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar de stat, organizate ca societăţi 
comerciale, se pot privatiza în condiţiile legii şi cu respectarea normelor specifice privind privatizarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare, elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 
(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu documentaţiile, colecţiile sau 
bazele de date de interes naţional acumulate până la data privatizării. Aceste documentaţii, colecţii sau baze 
de date de interes naţional, stabilite conform prevederilor art. 75 alin. (3), se depun la institutele naţionale 
sau la instituţiile publice desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(4) În cazul brevetelor de invenţie cu obiect care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3) sau 
care conţin informaţii clasificate, calitatea de titular al acestora se transmite institutelor naţionale sau 
instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
ro-og-57-2002-2022-art-15
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 7 şi 8 pot participa în nume propriu la cooperarea 
tehnico-ştiinţifică internaţională şi pot încheia în mod direct contracte privind aceste activităţi, în condiţiile 
legii; contractele, precum şi utilizarea rezultatelor cercetării se vor înscrie în termenii utilizaţi în acordurile 
internaţionale la care România este parte. 

 (2) Rezultatele cercetărilor care sunt proprietate publică a statului se pot utiliza în cadrul cooperării 
internaţionale, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cu aprobarea Guvernului. 
ro-og-57-2002-2022-art-74 (4 comentarii)
CITAT: 

 (1) În sensul prezentei ordonanţe, prin rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute în baza 
derulării unui contract finanţat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se înţelege: 
a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea; 
b) brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi altele asemenea; 

 c) tehngii, i, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea;

 d) obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv; 

 e) colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eşantioane, 
specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, împreună cu informaţiile necesare arhivării, 
regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute. 

 (2) Achiziţiile efectuate în vederea executării prevederilor unui contract de cercetare nu fac parte din 
rezultatele cercetării, cu excepţia achiziţiilor care sunt înglobate în unul dintre rezultatele cercetării încadrate 
în categoriile prevăzute la alin. (1). 
(3) Persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut oricare dintre rezultatele 
cercetării prevăzute la alin. (1), în mod direct şi nemijlocit. 
(4) Instrumentele de evaluare şi monitorizare a activităţilor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri 
publice, elaborate de autorităţile sau organismele competente conform legii, iau în considerare numai acele 
rezultate ale cercetării care sunt relevante pentru evaluarea şi monitorizarea avută în vedere, după caz. 
ro-og-57-2002-2022-art-75 (3 comentarii)
CITAT: 

 (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare 
finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile 
prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi 
legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrialăşi drepturile de autor. În cazul execuţiei 
de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform 
acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris. 
(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate 
drepturile care decurg din calitatea de proprietar. 
(3) Documentaţiile, colecţiile şi bazele de date de interes naţional, precum şi unităţile sau instituţiile în a 
căror custodie acestea sunt păstrate sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. La nivelul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se înfiinţeazăşi se păstrează 
registrul documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional. 
(4) În cazul desfiinţării persoanei juridice care păstrează în custodie o documentaţie, colecţie sau bază de 
date de interes naţional, acestea sunt preluate în custodie de către o altă instituţie publică desemnată de 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, rămânând în continuare sub controlul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
 (5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate stabili, prin ordin, o metodologie de identificare, 
evaluare şi luare în evidenţă a documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional, care să 
includăşi procedurile de asigurare a unor seturi de copii ale acestora, în cazurile în care acest lucru este 
posibil. 

ro-og-57-2002-2022-art-76 (2 comentarii)
CITAT: 

 (1) Rezultatele cercetării-dezvoltării se înregistrează în contabilitate conform reglementărilor contabile 
aplicabile. Activele fixe corporale şi necorporale, rezultate ale cercetării-dezvoltării, pot fi transferate către 
alte entităţi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele de finanţare. 
(2) Achiziţiile efectuate în vederea executării contractului se înregistrează în contabilitate potrivit 
legislaţiei în vigoare. 
ro-og-57-2002-2022-art-77 (3 comentarii)
CITAT: 

 Toate rezultatele cercetării se înscriu într-un registru special de evidenţă, constituit pe baza prezentei 
ordonanţe, de către fiecare dintre persoanele juridice executante. Autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare va stabili modelul de registru special şi metodologia de înregistrare corespunzătoare, în 
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. 

 
ro-og-57-2002-2022-art-79
CITAT: 

 (1) *** Abrogat 
(2) *** Abrogat 
(3) Rezultatele cercetării pot fi casate conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia celor 
prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b). 
ro-og-57-2002-2022-art-80
CITAT: 

 Prevederile art. 74 - 79 se aplică în mod corespunzător şi în cazul rezultatelor cercetării obţinute pe baza 
derulării contractelor de grant încheiate începând din anul 1996 şi finanţate din fonduri publice. 

 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1b
CITAT: 
Libertatea cercetării științifice: ca parte a unei culturi a cercetării inerente SEC și o condiție necesară pentru ca 
cercetătorii să își definească întrebările, teoriile și metodele de cercetare într-un mod liber, deschis și sigur și să 
producă, să partajeze și să disemineze cunoștințe, date și alte rezultate;


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1d
CITAT: 
Libera circulație: libera circulație a cercetătorilor și a personalului auxiliar, a cunoștințelor științifice și a 
tehnologiei ar trebui promovată, atrăgând talentele și evitând potențialul exod al talentelor. Acest lucru 
implică schimbul de cunoștințe, date și instrumente științifice cât mai din timp, în special prin practicile 
științei deschise, cariere atractive și bazate pe merite, recunoașterea competențelor cercetătorilor și ale 
personalului auxiliar de-a lungul întregii lor cariere, îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru mobilitatea 
cercetătorilor, sprijinirea circulației cercetătorilor în întreaga Uniune, încurajarea schimburilor dintre mediul 
academic și industrie (precum și cu alte sectoare), diseminarea inovării și sprijinirea accesului liber la 
infrastructurile de cercetare, la infrastructurile tehnologice și la serviciile acestora;ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-25
CITAT: reiterează, în contextul „noului SEC”, importanța aplicării cadrului existent privind proprietatea intelectuală și 
a sprijinirii viitorului brevet unitar și a tuturor mecanismelor de flexibilitate necesare, pentru a găsi un echilibru între 
aplicarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală și eforturile pentru inovare; subliniază rolul potențial al viitorului 
brevet unitar în simplificarea procedurilor și reducerea sarcinilor administrative pentru inovatorii europeni;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07