Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Evitarea discriminării cercetătorilor, egalitatea de gen

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1c
CITAT: 
Egalitatea între bărbați și femei și egalitatea de șanse pentru toți: includerea echilibrului de gen în echipele de 
cercetare la toate nivelurile, inclusiv în procesul decizional și de management, combaterea violenței și a 
hărțuirii pe criterii de gen și a prejudecăților de gen, precum și integrarea dimensiunii de gen în conținutul 
C-I, luarea în considerare a diversității în sens mai larg, inclusiv, printre altele, din punctul de vedere al 
genului, originii rasiale sau etnice, religiei sau convingerilor, diversității sociale, handicapului, vârstei sau 
orientării sexuale, precum și combaterea discriminării din orice motiv;

ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2c
CITAT: 
Egalitatea de gen, egalitatea de șanse pentru toți și incluziunea: asigurarea unor parcursuri profesionale 
echitabile, deschise, favorabile incluziunii și bazate pe egalitatea de gen în domeniul cercetării, pentru a 
facilita schimbări structurale și instituționale sistemice la nivelul organizațiilor care finanțează C-I și al 
organizațiilor care desfășoară activități de C-I; combaterea violenței bazate pe gen și a hărțuirii sexuale; 
eliminarea inegalităților indiferent de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală; monitorizarea și evaluarea politicilor și planurilor naționale privind egalitatea de gen în 
cadrul C-I;ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-36
CITAT: subliniază cât este de important să se ofere femeilor și fetelor posibilitatea unor cariere în domeniul STIM și solicită 
statelor membre și Comisiei să elaboreze măsuri pentru a îmbunătăți condițiile în care femeile pot urma o carieră în 
cercetare și pentru a reduce efectele abandonului în domeniu; solicită îmbunătățirea atractivității oportunităților de angajare 
pentru tinerii cercetători și grupurile subreprezentate, având totodată în vedere contribuția crucială a femeilor la activitățile 
științifice și de C&D, reducând în același timp diferența de remunerare între femei și bărbați în acest sector; încurajează 
statele membre și organizațiile de cercetare, inclusiv universitățile, să sprijine condiții și formule de lucru flexibile atât 
pentru femei, cât și pentru bărbați în domeniul cercetării și inovării, inclusiv să susțină repartizarea echitabilă 
a responsabilităților de îngrijire și să revizuiască procesul de evaluare a activității cercetătorilor pentru a elimina 
discriminarea pe criterii de gen; insistă și asupra unei mai bune integrări a dimensiunii de gen în conținutul C&I și asupra 
îmbunătățirii colectării de date și rezultate dezagregate;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-45
CITAT: se declară convins că cercetătorii reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale sistemelor de cercetare, 
inovării și creșterii durabile și că trebuie să li se ofere condiții adecvate pentru a-și desfășura activitatea; consideră totodată 
că angajatorii și finanțatorii ar trebui să se asigure că condițiile de muncă pentru cercetători oferă flexibilitatea și autonomia 
considerate esențiale pentru succesul cercetării, permit cercetătorilor (femei și bărbați) să echilibreze viața de familie cu cea 
profesională și îmbunătățesc accesul la infrastructuri, la puterea de calcul și la oportunități; solicită recunoașterea 
sistematică a oportunităților oferite de mobilitatea virtuală a cercetătorilor;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-47
CITAT: invită Comisia să colaboreze cu statele membre pentru a identifica politici și proceduri care ar putea sprijini o mai 
bună gestionare a carierelor în cercetare, reducerea precarității, promovarea incluziunii și a diversității și, în cele din urmă, 
creșterea calității științei produse;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-50
CITAT: invită instituțiile relevante să sprijine tinerii cercetători prin asigurarea unor condiții și oportunități adecvate și să 
adopte măsuri urgente, cum ar fi prelungirea duratei granturilor și a proiectelor, adaptarea termenelor și îmbunătățirea 
accesului la instalații;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-i
CITAT: întrucât femeile ocupă doar 24 % din posturile de conducere din sectorul învățământului superior din Uniunea 
Europeană; întrucât ele sunt încă subreprezentate în rândul doctoranzilor în mai multe discipline științifice, tehnologice, 
inginerești și matematice (STIM), inclusiv TIC și inginerie, dar și în domeniile producției și construcțiilor;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07